Fundacja zapewni rodzinie kontrolę nad firmą

Firma

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów przygotowało projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Przeszedł on już konsultacje publiczne i obecnie jest w fazie opiniowania. Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 stycznia 2022 r.

Ojciec i syn w biurze
Fot. stock.adobe.com/stakhov

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów przygotowało projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Przeszedł on już konsultacje publiczne i obecnie jest w fazie opiniowania. Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 stycznia 2022 r.

Fundacja rodzinna ma być narzędziem ułatwiającym zachowanie rodzinnego charakteru firmy. Będzie mogła realizować przedsięwzięcia, które są ważne z perspektywy rodziny, ze środków wspólnych.

Problem 830 tysięcy firm w Polsce

Projekt stanowi odpowiedź na postulaty firm rodzinnych, które stają przed koniecznością przekazania przedsiębiorstwa następcom prawnym.

W Polsce blisko 830 tys. firm to firmy rodzinne. Z danych Instytutu Biznesu Rodzinnego wynika, że w przeciągu najbliższych 5 lat sukcesję planuje ok. 57% z nich.

W przypadku braku sukcesora, albo braku porozumienia pomiędzy członkami rodziny, właściciele przedsiębiorstw często decydują się na sprzedaż firmy. Prowadzi to do utraty jej rodzinnego charakteru.

Rozwiązany problem sukcesji?

Zadaniem fundacji rodzinnej będzie zarządzanie majątkiem i jego ochrona, zgodnie z wolą określoną przez fundatora. Będzie on miał dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana.

Fundacja rodzinna nie będzie miała wspólników - to pozwoli uniknąć ryzyka zbycia lub utraty praw majątkowych do firmy, a więc umożliwi zachowanie rodzinnego charakteru firmy.

Sukcesja w modelu fundacji rodzinnej odbywa się tylko raz – przy jej utworzeniu. Dzięki temu, fundacja nie jest narażona na ryzyka związane z przedwczesną śmiercią właścicieli firmy oraz niepewnością prawną, co do tego, kto jest jej właścicielem.

Jak będzie działać Fundacja Rodzinna?

Fundacja Rodzinna pozwoli na oddzielenie statusu jej beneficjenta od osoby, która nią zarządza – to spowoduje, że fundator uniknie dylematu czy pozbawić udziałów w firmie sukcesorów pasywnych, czy też przekazać im te udziały.

Fundacja Rodzinna nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej, a więc będzie wyłącznie podmiotem pełniącym funkcję właścicielską wobec spółek operacyjnych

Fundacja rodzinna będzie osobą prawną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla jej utworzenia konieczne będzie sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego albo testamentu.

Fundatorem będzie mogła być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Beneficjentem będzie mogła być osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego,

Fundacja rodzinna będzie wpisywana do rejestru fundacji rodzinnych Krajowego Rejestru Sądowego. Organem zarządzającym będzie zarząd, a organem nadzoru – rada protektorów.

Fundator będzie zobowiązany do wniesienia do fundacji rodzinnej funduszu operatywnego w wysokości odpowiadającej wartości zobowiązań fundacji w pierwszym roku jej funkcjonowania, co najmniej 100 000 zł, a w  kolejnych latach funkcjonowania instytucji wysokość funduszu operatywnego będzie zależeć od wysokości zobowiązań fundacji rodzinnej w danym roku.

Fundacja nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej, a więc będzie wyłącznie podmiotem pełniącym funkcję właścicielską wobec spółek operacyjnych.

Będzie odpowiedzialna za zobowiązania alimentacyjne fundatora, choćby powstały one po utworzeniu się fundacji, jak również za pozostałe długi fundatora, które istnieć będą w dniu jej założenia.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: