Fundusz Pracy: kto to jest zwolniony z opłacania składek?

Mój plan emerytalny

Pomimo niskiego poziomu bezrobocia w 2017 roku, przedsiębiorcy oraz pracodawcy nadal muszą opłacać składki na Fundusz Pracy.

Fot. Pixabay.com

Pomimo niskiego poziomu bezrobocia w 2017 roku, przedsiębiorcy oraz pracodawcy nadal muszą opłacać składki na Fundusz Pracy.

#Bezrobocie maleje, firmy nadal muszą opłacać składki na #FunduszPracy. Ile wynoszą?

Kwestia opłacania składek na Fundusz Pracy została uregulowana w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Fundusz ten powstał w celu zapobiegania i łagodzenia skutków bezrobocia.Składki z Funduszu Pracy są przekazywane między innymi na:
 • wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy,
 • programy mające na celu zapobieganiu bezrobociu,
 • różnego rodzaju stypendia naukowe,
 • świadczenia integracyjne,
 • dodatki aktywizujące zawodowo,
 • koszty działania klubów pracy,
 • promocję i pomoc prawną osobom zatrudnionym za granicą,
 • różnego rodzaju dofinansowania.

Od jakiej podstawy jest ustalana wysokość składek?

Procentowa wysokość składki na Fundusz Pracy jest taka sama zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników. Różnią się jednak podstawy, od których są one obliczane.W przypadku przedsiębiorców podstawa jest taka sama, jak podstawa na składki emerytalne i rentowe. Standardowo stanowi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Tym samym w 2017 roku składka na FP za przedsiębiorcę wynosi 62,67 zł, a od 2018 roku będzie wynosiła 65,31 zł.

Natomiast jeśli chodzi o składki opłacane za pracownika, to - tak jak w przypadku składek społecznych - podstawę stanowi wysokość wynagrodzenia brutto, które otrzymuje pracownik.

Za kogo należy obowiązkowo opłacać składki na FP?

Zasadniczo składki na Fundusz Pracy opłacają osoby, które obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym lub otrzymują zaopatrzenie emerytalne. W szczególności jednak składki na Fundusz Pracy powinny wpływać od pracodawców oraz jednostek organizacyjnych za:
 • pracowników, z którymi pozostają w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
 • osoby wykonujące prace nakładcze,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • osoby wykonujące pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • osoby otrzymujące stypendia sportowe.

Zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy

Przepisy przewidują jednak przypadki, w których niektórzy zwolnieni są z opłacania tych składek. Do tych wyjątków możemy zaliczyć między innymi:
 • przedsiębiorców, którzy opłacają preferencyjne składki ZUS (przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności);
 • przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników wyłącznie na podstawie umów zlecenie (czyli nie zatrudniają ani jednej osoby na podstawie umowy o pracę) - w takiej sytuacji nie opłacają oni składek na FP za zleceniobiorców;
 • pracodawcy, którzy zatrudnią osoby bezrobotne przed 30. rokiem życia skierowane przez urząd pracy, zwolnieni są z opłacania za nich składek na Fundusz Pracy przez 12 miesięcy;
 • pracodawcy, którzy zatrudniają osoby po 50. roku życia, które bezpośrednio przed zatrudnieniem przez minimum miesiąc były zarejestrowane jako osoby bezrobotne w UP, również nie muszą płacić za takich pracowników składek na FP;
 • składek na ten fundusz nie trzeba opłacać również za pracowników lub zleceniobiorców, których wynagrodzenie jest niższe niż minimalna krajowa;
 • najdłuższe zwolnienie, bo wynoszące 36 miesięcy, dotyczy pracowników, którzy wracają do pracy po urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym;
 • zwolnione z opłacania składek na FP są kobiety, które ukończyły 55. rok życia i mężczyźni, którzy ukończyli 60. rok życia - ta zasada dotyczy zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców;
 • zwolnieni z opłacania składek na FP za swoich pracowników są też tacy pracodawcy, jak: Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki nad Niewidomymi w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej.
Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy ma zachęcać do zatrudniania osób bezrobotnych. Natomiast długie zwolnienie z opłacania składek za pracowników powracających do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem ma zapobiegać wykluczeniu tej grupy pracowniczej z rynku pracy.

Źródło: wFirma.pl

Udostępnij artykuł: