Fundusz Solidarności – pomoc finansowa dla regionów dotkniętych powodzią

Finanse i gospodarka

 Europejski Fundusz Solidarności - Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), który utworzono, aby umożliwić reagowanie na klęski żywiołowe, jest wyrazem europejskiej solidarności w stosunku do mieszkańców obszarów dotkniętych klęskami. Bezpośrednią przyczyną powołania do życia funduszu były poważne powodzie, które latem 2002 r. nawiedziły Europę Środkową. W ciągu dziewięciu lat jego istnienia zgromadzone w nim środki były wykorzystywane w następstwie 45 różnego rodzaju klęsk żywiołowych, takich jak: powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, burze i susze. Łączna kwota wsparcia, które jak dotąd otrzymały 23 kraje w Europie, przekroczyła 2,4 mld euro.

W lipcu roku 2010 zmagaliśmy się z klęską powodzi, która spowodowała bardzo duże straty na terenie całego kraju. 4 lipca bieżącego roku minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller podpisał umowę skutkującą uruchomieniem środków z Funduszu Solidarności UE. Pomoc finansowa przeznaczona zostanie na odbudowę m.in. dróg, mostów, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, a także wałów zniszczonych podczas zeszłorocznej powodzi. 105,6 mln euro to kwota, którą Polska otrzyma w ramach pomocy finansowej z Funduszu Solidarności.

Ze strony Komisji Eurpejskiej umowę podpisał Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej – Johannes Hahn. Kwota dofinansowania została już podzielona przez Jerzego Millera na poszczególne regiony. Głównymi kryteriami były: wielkość strat wyrządzona przez wodę oraz konieczność szybkiej naprawy zniszczonej infrastruktury przeciwpowodziowej. Pomoc zostanie udzielona następującym województwom: dolnośląskiemu, lubelskiemu, lubuskiemu, małopolskiemu, mazowieckiemu, opolskiemu, podkarpackiemu, śląskiemu i świętokrzyskiemu. Wsparcie otrzyma również Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Procedura uruchomienia pomocy finansowej z Funduszu Solidarności została zapoczątkowana 23 lipca 2010 roku. 15 grudnia wniosek został zaakceptowany przez Komisję Europejską a 6 czerwca 2011 roku pozytywną opinię wyraził Parlament Europejski i Rada Ministrów UE.

Dzięki uruchomineniu środków z Funduszu Solidarności, które zostaną przelane na specjalne konto Ministerstwa Finansów, samorządy będą mogły wyremontować nie tylko zniszczone drogi, mosty, kładki, urządzenia sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i ujęć wody pitnej, ale również publiczne szkoły (podstawówki, gimnazja i szkoły średnie), inne placówki oświatowo-wychowawcze, szpitale i placówki służby zdrowia, domy pomocy społecznej, obiekty sportowe i turystyczne, placówki kultury.

Pomoc finansowa przeznaczona zostanie również na odbudowę tego, co będzie chronić przed kolejnymi niebezpieczeństwami. Naprawione zostaną wały przeciwpowodziowe i przesiąki. Finansowane są także remonty i odbudowa budowli m.in. regulacyjnych i odwadniających, a także zabezpieczających koryta rzek oraz koszty służb pracowniczych na terenach powodziowych.

Z pieniędzy Funduszu nie mogą zostać pokryte straty prywatne oraz szkody w infrastrukturze komunalnej, które podlegają ubezpieczeniu.

Kwota dofinansowania ma formę jednorazowej dotacji i może być wydatkowana przez 12 miesięcy od wpłynięcia na konto bankowe.

 

Źródło: www. mswia.gov.pl, www.ec.europa.eu

Udostępnij artykuł: