Deficyt FUS spadł do 2,19 mld zł na koniec 2017 r.

Mój plan emerytalny

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zanotował deficyt w wysokości ponad 2,19 mld zł w 2017 r., wobec 45,32 mld zł na koniec 2016 r., poinformował fundusz.

Banknoty dwudzietozłotowe
Fot. Pixabay.com

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zanotował deficyt w wysokości ponad 2,19 mld zł w 2017 r., wobec 45,32 mld zł na koniec 2016 r., poinformował fundusz.

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zanotował #deficyt w wysokości ponad 2,19 mld zł w 2017 r., wobec 45,32 mld zł na koniec 2016 r. #FUS

"Stan Funduszu na koniec 2017 r. wyniósł (minus) 2,19 mld zł, tj. o 43,13 mld zł więcej niż na początku roku" - czytamy w komunikacie.

40,98 mld zł dotacji z budżetu państwa

Dotacja z budżetu państwa w 2017 r. wyniosła 40,98 mld zł i była niższa o 3,87 mld zł niż w roku poprzednim oraz o 2 mld zł od zakładanej w planie finansowym. Rezygnacja z części dotacji była możliwa dzięki korzystnej sytuacji finansowej Funduszu, podano także."W 2017 roku przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosły według przypisu 260,71 mld zł (101,5% planu) i były o 52,04 mld zł, tj. o 24,9%, wyższe od przychodów w roku poprzednim. Koszty Funduszu wyniosły 217,58 mld zł, stanowiąc 100,9% planu, i były wyższe o 9,51 mld zł, tj. o 4,6%, w stosunku do roku poprzedniego. Po wyłączeniu z ogólnej kwoty kosztów pozycji, które mają charakter wyłącznie memoriałowy, koszty te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 3,7%, natomiast stopień wykonania planu wyniósł 99,4%" - czytamy dalej.

W 2017 r. FUS nie zaciągał kredytów...

W 2017 roku Fundusz nie zaciągał kredytów, w związku z czym nie poniósł kosztów z tytułu ich obsługi."Sytuacja finansowa Funduszu w 2017 r. przedstawiała się korzystnie. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych osiągnął w całym roku poziom 78,5%. Rok 2017 był rekordowy pod względem wysokich wartości tego wskaźnika - poprzednio taki poziom został osiągnięty w 2000 r." - czytamy także.

... ani nie korzystał z pożyczek z budżetu państwa

Podkreślono też, że w przeciwieństwie do lat poprzednich, w 2017 r. Fundusz nie korzystał ze wsparcia z budżetu państwa w formie pożyczek."Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2017 roku na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 201712 dokonano umorzenia pożyczek zaciągniętych przez FUS w latach 2009-2014, których termin spłaty przypadał na 31 marca 2017 roku, na łączną kwotę 39 151 886 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. FUS posiadał zobowiązania z tytułu pożyczek na kwotę 7 171 145 tys. zł. Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 201813 powyższe pożyczki zostały umorzone z dniem 1 stycznia 2018 roku. Fundusz obecnie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa" - podano również.

Wartość aktywów finansowych Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) łącznie ze środkami pieniężnymi na rachunku bankowym na koniec 2017 roku wyniosła 25,01 mld zł i zwiększyła się o kwotę 3,25 mld zł w porównaniu do stanu na koniec 2016 r."Stopa zwrotu z całości zarządzanych przez FRD aktywów w 2017 r. wyniosła 5,97%, a wynik z działalności FRD za ubiegły rok to 1,34 mld zł. Wypracowana stopa zwrotu uplasowała FRD na 13 miejscu spośród 26 funduszy stabilnego wzrostu o podobnym profilu inwestycyjnym. Jednocześnie wynik ten był o 0,25 pkt proc. wyższy od średniej wypracowanej przez te fundusze" - czytamy także.Celem polityki inwestycyjnej FRD jest osiągnięcie maksymalnego bezpieczeństwa i rentowności lokowanych środków finansowych, dlatego w ubiegłym roku w portfelu FRD przeważały skarbowe papiery wartościowe. Ich średnioroczny udział w aktywach Funduszu wyniósł 78,3%. Wypracowana w tej części portfela stopa zwrotu wyniosła 2,96% i była o 0,86 pkt proc. wyższa od przyjętego benchmarku w postaci rocznej inflacji. Osiągnięte w części dłużnej wyniki pozwoliły na uplasowanie się FRD na 13 miejscu pośród 19 funduszy papierów dłużnych, inwestujących w polskie papiery skarbowe. Średnioroczny udział akcji w portfelu FRD wyniósł 14,67%. Wypracowana stopa zwrotu z posiadanego portfela akcji wyniosła 25,73% i była o 2,56 pkt proc. wyższa od przyjętego dla części akcyjnej benchmarku, którym jest indeks WIG. Osiągnięte w części akcyjnej wyniki pozwoliły na uplasowanie się FRD na 3 miejscu pośród 44 funduszy inwestujących w tym segmencie rynku, podano również.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: