Fundusze unijne: Fundusz Gwarancyjny dla Innowacyjnych MŚP z udziałem bankowości spółdzielczej

NBS 2016/03

Od marca br. banki zrzeszające i spółdzielcze będą udzielać proinnowacyjnych kredytów innowacyjnym mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W marcu rusza nowy program publiczny z udziałem banków spółdzielczych, podjęty w ramach rządowego programu naprawczego ds. wykorzystania środków unijnych 2007-2013. W efekcie ponad 400 mln złotych trafi w formie zwrotnej do sektora MŚP.

Od marca br. banki zrzeszające i spółdzielcze będą udzielać proinnowacyjnych kredytów innowacyjnym mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W marcu rusza nowy program publiczny z udziałem banków spółdzielczych, podjęty w ramach rządowego programu naprawczego ds. wykorzystania środków unijnych 2007-2013. W efekcie ponad 400 mln złotych trafi w formie zwrotnej do sektora MŚP.

Arkadiusz Lewicki

Z większości badań nt. stanu dostępności finansowania zewnętrznego dla małych i średnich przedsiębiorców wynika, że nadal jednym z głównym problemów jest możliwość spełnienia wymogów instytucji finansowych w zakresie zabezpieczeń spłaty zobowiązania. Na te potrzeby odpowiadają instrumenty gwarancyjne. Jednocześnie z ankiet przeprowadzonych przez KPK ds. IF PUE wśród MŚP wynika, że przedsiębiorcy zainteresowani są wykorzystaniem tego wsparcia przy realizacji inwestycji, w tym proinnowacyjnych.

W ramach wspomnianej odpowiedzi na oczekiwania przedsiębiorców rząd przygotował nowy instrument gwarancyjny, dedykowany właśnie innowacyjności. Nowy instrument posiada wiele cech, które czynią go oryginalnym i atrakcyjnym - tak dla przedsiębiorców, jak i banków, które zachęca się tu do podjęcia części ryzyka innowacyjnego klienta.

nbs.2016.03.foto.040.a.400x- Realizacja Funduszu Gwarancyjnego wpisuje się w działania Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Zwiększenie udziału instrumentów zwrotnych kosztem dotacji wpłynie na efektywność inwestowania funduszy europejskich, a przez to na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Osiągnięcie ambitnych celów, które wyznaczone zostały w "Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", zakłada partnerską współpracę administracji publicznej z sektorem prywatnym. Przejawem takiego współdziałania jest Fundusz Gwarancyjny, angażujący banki komercyjne w inwestowanie funduszy europejskich w polską gospodarkę. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają nowy impuls do rozwoju, co w praktyce przełoży się na zwiększenie ich potencjału innowacyjnego - powiedział Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Gwarancja ta została wpisana także jako instrument proinnowacyjny, niedawno ogłoszonego, rządowego "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

Arkadiusz Lewicki Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich. Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów ramowych UE, członek m.in.: Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Spójności (KUP) przy Ministrze Rozwoju oraz Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Ministrze Rolnictwa. Organizator forów dialogu, budowania i rozwoju relacji środowiska finansowego z sektorem publicznym oraz z reprezentacjami środowisk gospodarczych (Forum Bankowo-Samorządowego, Forum Korporacyjnego, Forum Agrobiznesu). Prawnik, ekonomista, europeista

nbs.2016.03.foto.041.a.400xnbs.2016.03.foto.041.b.400xPodstawami prawnymi nowego programu są: rozporządzenie unijne nr 1083/2006, ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne i na podstawie rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy, rozporządzenie ministra finansów z 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (ta ostatnia stanowi także program pomocowy, wymagany przez regulacje unijne) oraz "Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013" przyjęty przez ministra rozwoju.

Nowy instrument gwarancyjny opracowano w imponującym tempie. Od podjęcia w grudniu ub. roku przez nowy rząd kierunkowej decyzji o zmianach w budżetach programów do zakończenia prac ze środowiskiem wdrożeniowym (bankowym) upłynęło zaledwie 2 miesiące. W dużej mierze udało się to dzięki sięgnięciu po sprawdzoną rynkowo macierz innego instrumentu publicznego, tj. największego krajowego programu gwarancyjnego, jakim jest program "Gwarancji de minimis" (PLD).

nbs.2016.03.foto.042.a.267x- Wprowadzane właśnie gwarancje dla innowacyjnych firm to kolejny - oprócz gwarancji de minimis i gwarancji w ramach programu COSME - produkt w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego, który służyć będzie wsparciu rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. - Przedsiębiorcy oceniają gwarancje, jako cenne narzędzie, które daje poczucie realnego, funkcjonalnego wsparcia od Państwa. Poza tym doświadczenia BGK pokazują, że efekty takich programów przekładają się na pozytywne zmiany w skali makroekonomicznej. Jako państwowy bank rozwoju kontynuujemy działania polegające na wspieraniu sektora MŚP, które są naturalną częścią naszej misji i strategii - powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

nbs.2016.03.wykres.041.a24 lutego br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z dziesięcioma bankami w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP. Będą to banki komercyjne i oba zrzeszenia banków spółdzielczych. Pula dostępnych środków wynosi 250 mln zł. Gwarancje udzielane zostaną ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Gwarancja BGK będzie dostępna w bankach spółdzielczych zrzeszonych w Grupie Banku BPS i Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB-Bank) oraz w ośmiu bankach komercyjnych. Nowe gwarancje umożliwią przedsiębiorcom finansowanie działalności innowacyjnej. Dostępny budżet gwarancyjny pozwoli na objęcie gwarancjami akcji kredytowej o wartości 416 mln zł.

nbs.2016.03.wykres.042.a

nbs.2016.03.foto.043.b.400x- W opinii banków udało się wypracować dobry instrument finansowy. To instrument, który musi sprawdzić się w warunkach podwyższonego ryzyka, jakie towarzyszy działalności innowacyjnej. W związku z tym musi on zachęcić sektor prywatny do podjęcia części tego ryzyka. Wydaje się, że taką wystarczającą zachętę udało się wypracować. Składa się na nią przede wszystkim wykorzystanie sprawdzonego wehikułu finansowego z programu "Gwarancji de minimis" oraz akceptowalne przez rynek kryteria innowacyjności. Mamy nadzieję, że pilotaż się powiedzie i podejście to zostanie zastosowane w kolejnych programach gwarancyjnych, a sam system gwarancyjny w Polsce uzyska ciągłość także po 2016 r. - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

W ocenie ekspertów gwarancje dla innowacyjnych firm będą atrakcyjne. Zabezpieczenia te będą bowiem udzielane bez opłat prowizyjnych i na równie prostych zasadach, jak w powszechnie już znanym na rynku, programie Gwarancji de minimis.

nbs.2016.03.tabela.041.aGwarancje te zabezpieczą spłatę do 60% wartości kredytu, ale jednostkowa wysokość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł. Maksymalny okres ich udzielenia wyniesie do 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Nowy produkt będzie dostępny w ofercie banków, które podpisały z BGK umowę, wyłącznie do końca 2016 r., co wynika z planu wdrożenia wspomnianego rządowego programu naprawczego. Z końcem roku mija bowiem termin, w jakim Polska musi zakontraktować środki unijne z ubiegłej perspektywy finansowej. Należy przypomnieć, że z końcem tego roku zakończy aktywność także program "Gwarancji de minimis". Środowisko bankowe oraz klienci banków przypominają, że zostało tylko dziesięć miesięcy na przygotowanie i wdrożenie nowego powszechnego system gwarancyjnego dla polskiego biznesu.

nbs.2016.03.tabela.043.a

 

Udostępnij artykuł: