GetBack ma umowę pożyczki z DNLD Holding na nie więcej niż 25 mln euro

Gospodarka

GetBack zawarł z DNLD Holding S.a.r.l. umowę pożyczki, na mocy której DNLD udzieli GetBack pożyczki w kwocie 23,7 mln euro, z zastrzeżeniem, że na podstawie swobodnej decyzji pożyczkodawcy kwota pożyczki może wzrosnąć do nie więcej niż 25 mln euro, poinformowała spółka.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

GetBack zawarł z DNLD Holding S.a.r.l. umowę pożyczki, na mocy której DNLD udzieli GetBack pożyczki w kwocie 23,7 mln euro, z zastrzeżeniem, że na podstawie swobodnej decyzji pożyczkodawcy kwota pożyczki może wzrosnąć do nie więcej niż 25 mln euro, poinformowała spółka.

#GetBack ma umowę pożyczki z DNLD Holding na nie więcej niż 25 mln euro

"Udostępniona GetBack kwota pożyczki może być pomniejszona o kwoty innego finansowania (zarówno dłużnego, jak i polegającego na nabyciu aktywów) udzielonego GetBack przez pożyczkodawcę, wskazane w umowie podmioty z nim powiązane (w tym m.in. fundusze zarządzane przez Abris Capital Partners Ltd) lub inne podmioty wskazane przez pożyczkodawcę. Pożyczka zostanie wypłacona na podstawie złożonego przez GetBack wniosku o uruchomienie w nie więcej niż czterech transzach. Wniosek o uruchomienie powinien zawierać m.in. oświadczenie GetBack, że: (i) nie występuje przypadek naruszenia [...], (ii) zapewnienie, że oświadczenia i zapewnienia złożone przez GetBack przy zawarciu umowy są prawdziwe (w tym w zakresie kondycji finansowej GetBack), (iii) listę płatności, które mają być zrealizowane z kwoty wypłaconej w ramach danej transzy. Wniosek o uruchomienie pożyczki może być złożony od dnia spełnienia się warunku zawieszającego w postaci przekazania przez pożyczkodawcę pisma potwierdzającego pozytywny wynik badania due diligence GetBack do dnia złożenia przez pożyczkodawcę oświadczenia o anulowaniu pożyczki albo 31 lipca 2018 (którekolwiek zdarzenie wystąpi wcześniej), chyba że pożyczkodawca zgodzi się na inny termin" - czytamy w komunikacie.Czytaj też: Getback – nikt nie ostrzegał, a powinien>>Zabezpieczeniem pożyczki będzie zastaw zwykły i rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych, których właścicielem jest GetBack, oraz zastaw rejestrowy na portfelach wierzytelności sekurytyzowanych, których właścicielem są zamknięte fundusze inwestycyjne. Zawarcie umów zabezpieczeń i złożenie odpowiednich wniosków winno być dokonane w kolejnym dniu roboczym po zawarciu umowy. Ponadto GetBack, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, winien złożyć i wydać pożyczkodawcy dobrowolne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisu art. 777 k.p.c. Forma i treść przedmiotowych dokumentów będzie podlegała zatwierdzeniu przez pożyczkodawcę, podano również.

Co przewiduje umowa?

"Umowa przewiduje, że w przypadku rozpoczęcia, po dacie zawarcia umowy, przez GetBack oferty prywatnej akcji serii F [...] pożyczkodawcy przysługiwać będzie prawo do żądania wcześniejszej spłaty pożyczki, w części obejmującej kwotę uczestnictwa pożyczkodawcy w podwyższeniu kapitału zakładowego, na zasadach wynikających z przywołanej powyżej uchwały. W przypadku zaoferowania pożyczkodawcy akcji serii F przez GetBack, GetBack zobowiązuje się dokonać przydziału tych akcji pożyczkobiorcy w ilości wynikającej z zapisów pożyczkodawcy, po cenie ustalonej w procesie budowania książki popytu, chyba że wystąpi nadwyżka popytu na akcje serii F, wówczas GetBack oraz pożyczkodawca uzgodnią na piśmie ilość akcji przydzielanych pożyczkodawcy i tym samym zakres wcześniejszej spłaty pożyczki" - napisano w komunikacie."W przypadku uzgodnienia między stronami, że akcje serii F zostaną objęte przez pożyczkodawcę oraz pokryte z wpłynięcia środków pochodzących ze zbycia części akcji GetBack posiadanych obecnie przez pożyczkodawcę, przysługiwać mu będzie uprawnienie do żądania wcześniejszej proporcjonalnej spłaty pożyczki. Ponadto pożyczkodawcy będzie przysługiwało uprawnienie do żądania wcześniejszej spłaty pożyczki w części, w której pożyczkodawca będzie uczestniczyć w dalszych podwyższeniach kapitału zakładowego (zarówno w przypadku już podjętych uchwał, jak i w przypadku podjęcia stosownych uchwał przez walne zgromadzenie GetBack). GetBack przysługuje uprawnienie do dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki. W przypadku nieskorzystania przez GetBack z opisanych powyżej uprawnień, spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpić ma w dniu przypadającym dwa lata od dnia zawarcia umowy" - czytamy dalej.

Pożyczkodawca może swobodnie przenosić wierzytelności z pożyczki na rzecz osób trzecich oraz przenosić zobowiązania z umowy na rzecz Abris Capital Partners Ltd lub funduszy przez ten podmiot zarządzanych oraz DNLD L.P, lub każdy inny podmiot powiązany z Abris Capital Partners Ltd, lub jakimkolwiek funduszem zarządzany przez ten podmiot, podano również."Umowa została poddana prawu polskiemu, przy czym wszelkie spory z nią związane będą rozstrzygane przez międzynarodowy sąd arbitrażowy w Londynie według reguł UNICITRAL" - podsumowano.GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: