GetBack powiększa stratę: 1,33 mld zł na minusie w 2017 r.

Z rynku

GetBack odnotował 1 327,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 200,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

GetBack odnotował 1 327,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 200,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

#GetBack znowu zmienił termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego

Wcześniej spółka podawała, że wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej za rok 2017 wyniesie - zgodnie z najlepszą wiedzą emitenta na dzień 21 maja 2018 r. - ok. 1,2 mld zł. W połowie maja spółka podawała, że wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy za ub. rok wyniesie ok. 1 mld zł.Strata operacyjna wyniosła 1 175,39 mln zł wobec 234,74 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły -302,25 mln zł w 2017 r. wobec 422,67 mln zł rok wcześniej.

"Na spadek przychodów z nabytych pakietów wierzytelności miała wpływ przede wszystkim wycena portfeli wierzytelności z zastosowaniem metodologii o charakterze stress-test. Grupa zaprezentowała ujemne przychody w związku z utratą wartości portfeli wierzytelności w wysokości 639 292 tys. zł z tytułu obsługiwanych portfeli wierzytelności i powracających portfeli wierzytelności, z wycofanych umów sprzedaży z powodu braku zapłaty do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z powodu wycofania wyniku na sprzedaży pakietów wierzytelności w wysokości 178 780 tys. zł z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych i przejęcia kontroli nad dwoma funduszami oraz z powodu braku zapłaty ceny przez wybrane fundusze co wiązało się z sytuacją reputacyjną spółki" - podano w raporcie.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 29 czerwca

GetBack zmienił termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego dla grupy kapitałowej GetBack za I kwartał 2018 roku na 29 czerwca 2018 roku."Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie przepisu z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego dla grupy kapitałowej GetBack za I kwartał 2018 roku i o podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 29 czerwca 2018 roku" - czytamy w komunikacie.Pierwotna data publikacji tego raportu wyznaczona była na dzień 30 maja 2018 roku, przypomniano także.GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: