GetBack: suma wierzytelności objętych układem sięga 2,72 mld zł

Z rynku

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

Suma wierzytelności GetBacku wynosi 2 815 mln zł, w tym suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 mln zł, podał GetBack we wniosku o otwarcie postępowania układowego.

Suma wierzytelności #GetBack wynosi 2 815 mln zł, w tym suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 mln zł

“Suma wierzytelności wynosi  2 815 646 569,00 zł, z czego suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 285 769,06 zł, a suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela wynosi 90 283 613,69 zł ( w tym 90 253 369,76 zł stanowią wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku spółki zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych, 30 243,93 zł stanowią wierzytelności ze stosunku pracy” – czytamy we wniosku złożonym dziś do Sądu Rejonowego we Wrocławiu.

Czytaj także: GetBack: co dalej z obligacjami i akcjami?

Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika obejmują łącznie kwotę 90 253 369,76 zł zabezpieczoną zastawami rejestrowymi na certyfikatach inwestycyjnych, należących do spółki. Suma wierzytelności spornych wynosi 8 800 550,91 zł, podano także.

GetBack wskazał, że na dzień 25 kwietnia łączna wartość nominalna niewykupionych w terminie obligacji wynosiła 88,26 mln zł, zaś łączna wartość niewypłaconych w terminie odsetek od obligacji 3,32 mln zł, zaś sytuacja płynnościowa spółki grozi jej utratą zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań płatniczych bez ponoszenia nadzwyczajnych kosztów.

“Restrukturyzacja zadłużenia spółki w drodze układu (w szczególności odroczenie terminów zapłaty oraz konwersja wierzytelności na akcje spółki) umożliwi spółce zaspokojenie należności wierzycieli w bardzo znacznym lub pełnym zakresie, co przewidują złożone przez dłużnika propozycje układowe” – czytamy także.

GetBack chce część wierzytelności skonwertować na akcje 

GetBack planuje, że wierzytelności należące do Grupy 1 w wymiarze 34,64% będą skonwertowane na akcje, wynika z propozycji układowych spółki. Spłata należności głównej, określonej na 63,36% będzie przebiegać w ratach, rozłożonych do 2025 roku.

Wierzytelności należące do Grupy 1, która obejmuje posiadaczy niezabezpieczonych obligacji oraz wierzycieli, którzy udzielili spółce niezabezpieczonych kredytów na jej majątku mają być – zgodnie z propozycjami układowymi – spłacone w 63,36 proc. w ratach rozłożonych na kilka lat – w następujących terminach i wysokościach: 31.12. 2018 – 1,26%, 21.12.2019 – 23,97%, 21.12.2020 – 30,57%, 31.12.2021 – 19,48%, 21.12.2022 – 7,45%, 31.12.2024 – 3,92%, 31.12.2025 – 1,37%.

Odsetki od obligacji oraz od rat kredytów zostaną umorzone.

Grupa 2 obejmuje wierzycieli publicznoprawnych i ma zostać spłacona w całości.  Grupa 3 obejmuje wszystkich wierzycieli spółki niezaliczonych do pozostałych Grup i tak jak Grupa 1 -zostanie spłacona w 63,36% – również w ratach rozłożonych w czasie.

GetBack planuje, że część wierzytelności Grupy 1 będzie podlegała konwersji na akcje. Kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę 4,12 mln zl do kwoty ok. 9,12 mln zł w drodze ustanowienia ok. 82,4 mln nowych akcji na okaziciela serii F.

“Liczba akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi kwoty stanowiącej 34,64% należności głównej, przysługującej danemu wierzycielowi oraz ceny emisyjnej jednej akcji wynoszącej 8,63 zł” – czytamy także.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,05 zł. Łączna wartość nominalna wszystkich akcji wyniesie ok. 4,12 mln zł.

Łączna cena emisyjna wszystkich akcji wyniesie nie mniej niż ok. 711,11 mln zł.

Będzie nowa stategia

GetBack planuje przygotowanie nowej strategii biznesowej i finansowej, która pozwoli m.in. obniżyć koszty operacyjne w br., a w dalszym horyzoncie podjąć działania w celu pozyskania kapitału i finansowania dla kontynuacji rozwoju działalności, w szczególności akwizycji nowych portfeli, podał GetBack we wniosku o otwarcie postępowania układowego.

GetBack zakłada, że przygotowanie i wdrożenia nowej strategii biznesowej oraz nowej strategii finansowej umożliwi spółce w 2018 roku obniżenie kosztów operacyjnych do poziomu 132,9 mln zł w skali roku ( w tym redukcję kosztów zatrudnienia do 49,8 mln zł w skali roku, redukcję kosztów floty samochodowej do 3,5 mln zł w skali roku, zmniejszenie kosztów usług obcych do 16,4 mln zł w skali roku), a także redukcję innych kosztów operacyjnych (łącznie do poziomu 40,7 mln zł w skali roku).

Spółka zakłada także uzyskanie środków z odzysku z istniejących portfeli wierzytelności od maja 2018 roku na szacowanym poziomie do końca życia krzywych z odzysków: 3 mld zł we własnych funduszach inwestycyjnych zamkniętych oraz 1,1 mld zł na zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych.

Ponadto GetBack zakłada “stabilizację finansowania grupy, możliwość efektywnego zarządzania płynnością w ramach grupy, stabilizację sytuacji finansowej grupy niezbędną dla niezakłóconej obsługi funduszy zamkniętych w zakresie zarządzania portfelami oraz przygotowanie zasad przepływu środków z funduszy zamkniętych do spółki celem zapewnienia spółce możliwości obsługi zaciągniętego zadłużenia”.

“Przygotowanie niezależnych analiz i wyceny portfeli inwestycyjnych umożliwi potwierdzenie przedstawionych przez spółkę propozycji układowych, których akceptacja przez wierzycieli zapewni spółce zdolność do spłaty zaciągniętego zadłużenia ze środków pochodzących z odzysków dokonywanych z portfeli wierzytelności w ramach procesu tzw. independent business review” – czytamy także.

Zarząd GetBack wskazał także, że – w jego ocenie – zrealizowanie powyższych działań restrukturyzacyjnych, a następnie zawarcie i wykonywanie opartego na nich układu stworzy spółce możliwość podjęcia działań w celu pozyskania niezbędnego kapitału i finansowania potrzebnego dla kontynuacji rozwoju działalności, obejmującego w szczególności akwizycję nowych portfeli.

GetBack 2 maja br. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r.”

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: