Getin Holding: 132 mln zł straty netto w 2021 roku

Z rynku

Getin Holding odnotował 52,13 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 29,66 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Logo Getin Holding
Źródło: Getin Holding

Getin Holding odnotował 52,13 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 29,66 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w 2021 r. wyniosła 131,75 mln zł wobec 347,25 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2021 roku wynik netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -131,7 mln zł.

"Był on silnie determinowany przez negatywny wpływ m.in. różnic kursowych i aktualizacji wycen w ramach zrealizowanych transakcji M&A. Zysk netto grupy z pominięciem zdarzeń jednorazowych wyniósł 80,1 mln zł i był o 3,6% lepszy w ujęciu rocznym" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W okresie sprawozdawczym działalność Grupy Getin Holding obejmowała swym zakresem zarówno rynek krajowy, jak i zagraniczny, w tym terytorium Ukrainy. Działalność obejmowała również (do czasu sprzedaży aktywów) Białoruś, a także - do końca III kwartału 2021 r. - terytorium Rumunii. Działalność tych rynków nie jest ujęta w wynikach za 2021 rok jako działalność zaniechana.

W skład Grupy Getin Holding wchodziły, według stanu na 31 grudnia 2021 r., w segmencie usług finansowych w Polsce - M.W. Trade oraz działające na rynku ukraińskim w sektorze bankowym Idea Bank (Ukraina) i w sektorze obrotu wierzytelnościami oraz pośrednictwa kredytowo-ubezpieczeniowego New Finance Service, wyjaśniono w raporcie rocznym.

W 2021 r. grupa zakończyła transakcję sprzedaży białoruskich aktywów za 75,7 mln zł

W kwietniu 2021 r. grupa zakończyła transakcję sprzedaży białoruskich aktywów za 75,7 mln zł. W październiku natomiast Holding sfinalizował transakcję sprzedaży aktywów rumuńskich za 192,3 mln zł. Wskaźnik C/WK transakcji wyniósł blisko 0,9. W grudniu nadzwyczajne walne zgromadzenie Getin Holding zdecydowało m.in. o wypłacie 189 mln zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki, przypomniano w komunikacie.

Miniony rok był historyczny dla naszej grupy kapitałowej.

"Z sukcesem zakończyliśmy projekty inwestycyjne w Rumunii oraz w Białorusi, co umożliwiło nam dalszą akumulację kapitału oraz spłatę dotychczasowych zobowiązań. Zainicjowaliśmy również sprzedaż posiadanego pakietu akcji MW Trade o wartości 21,5 mln zł. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Holdingu poparło także wniosek zarządu o wypłatę akcjonariuszom 189 mln zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz stworzenie formalnych warunków umożliwiających wypłatę dywidendy po zakończeniu kolejnych projektów inwestycyjnych" - powiedział prezes Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

W opinii zarządu, rozwiązanie przyjęte przez NWZ jest optymalne zarówno dla spółki, jak i jej akcjonariuszy.

"Zgodnie z zapowiedziami, spółka po obniżeniu kapitału i zakończeniu wypłat dla akcjonariuszy będzie kontynuować działalność w mniejszej skali, koncentrując się na inwestycjach portfelowych" - dodał prezes.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w ub.r. -3,77 mln zł wobec -5,15 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 64 tys. zł wobec -11 tys. zł rok wcześniej.

Aktywa banku

Aktywa razem banku wyniosły 1,46 mld zł na koniec 2021 r. wobec 4,32 mld zł na koniec 2021 r.

"W wyniku zrealizowanych transakcji zbycia jednostek zależnych suma bilansowa grupy w 2021 roku spadła z poziomu 4,3 mld zł na koniec 2020 roku do 1,5 mld zł na koniec omawianego okresu. Zobowiązania ogółem grupy na koniec 2021 roku wynosiły 763,9 mln zł w porównaniu do 3,7 mld zł na koniec 2020 roku. Na zmianę struktury bilansu wpływ miało także zaklasyfikowanie na dzień bilansowy aktywów i zobowiązań Idea Banku Ukraina oraz MW Trade do aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży. Skonsolidowane kapitały własne Grupy wzrosły do poziomu 662,3 mln zł (z poziomu 625,1 mln zł rok wcześniej)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

1 kwietnia 2021 roku Holding zakończył proces sprzedaży aktywów w Białorusi, wycofując się tym samym z tego rynku. Wartość transakcji wyniosła 75,7 mln zł. Wynik na poziomie skonsolidowanym został obciążony kwotą -147,6 mln zł, wynikającą m.in. z przeniesienia różnic kursowych z przeliczenia jednostki z kapitałów do rachunku zysków i strat.

29 października 2021 roku Getin Holding sfinalizował z Banca Transilvania umowę sprzedaży akcji czterech spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia, w tym Idea Banku Rumunia i Idea Leasing Rumunia. Wartość transakcji wyniosła 192,3 mln zł. Uzyskana cena stanowi blisko 0,9 wartości księgowej Grupy Idea Bank Rumunia określonej na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 rok. Transakcja uzyskała zgodę Narodowego Banku Rumunii oraz Rady ds. Konkurencji, wymieniono także.

Umowa ws. Idea Bank Ukraina uległa rozwiązaniu

Getin Holding podał wcześniej, że w związku z brakiem spełnienia wszystkich warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina do 25 lutego 2022 r. umowa uległa rozwiązaniu.

Niesprowokowany atak na Ukrainę przełożył się na nasz biznes w tym kraju i uniemożliwił sfinalizowanie transakcji sprzedaży tamtejszych aktywów. Na chwilę obecną skutki wojny są bardzo trudne do oszacowania.

- powiedział Kaczmarek.

Czytaj także: Getin Holding: umowa sprzedaży Idea Bank Ukraina uległa rozwiązaniu >>>

W minionym roku zysk netto segmentu Ukraina wyniósł 108,6 mln zł, co jest wynikiem blisko dwukrotnie lepszym niż rok wcześniej. Roczna sprzedaż grupy w ujęciu rocznym wzrosła o 69,8% (w UAH) i była najwyższa w historii. Widoczna była również istotna poprawa dyscypliny płatniczej klientów i towarzyszące jej niższe o 19,8% odpisy na portfel kredytowy" - czytamy dalej w komunikacie.

Getin Holding z segmentu Ukraina otrzymał dywidendę w wysokości 42,3 mln zł. Na koniec grudnia ubiegłego roku suma bilansowa segmentu Ukraina wynosiła ponad 900 mln zł. Współczynniki wypłacalności Idea Banku Ukrainy kształtowały się na poziomie CAR = 14,90% i Tier1= 8,45%.

"Nasza Grupa podjęła działania mające na celu solidarne wsparcie pracowników i ich rodzin. Dokładamy również wszelkich starań, aby zabezpieczyć aktywa Holdingu oraz środki klientów naszych ukraińskich spółek" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 39,96 mln zł wobec 153,43 mln zł straty rok wcześniej.

Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: