Getin Holding: 30,9 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. 2020 r.

Z rynku

Getin Holding odnotował 30,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r., podała spółka w prezentacji.

Logo Getin Holding
Źródło: Getin Holding

Getin Holding odnotował 30,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r., podała spółka w prezentacji.

Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. ub.r. wyniosła 161,6 mln zł, podano w prezentacji.

W całym 2020 r. Getin Holding odnotował 57,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 88,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w całym 2020 r. wyniosła 347,25 mln zł wobec 101,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Rok 2020 pod wpływem pandemii COVID-19

Rok 2020 był silnie determinowany wpływem globalnej pandemii COVID-19 oraz zdarzeniami jednorazowymi, które w istotny sposób wpłynęły na sytuację grupy.

"Roczny wynik netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, z uwzględnieniem efektu sprzedaży spółek w Rosji i na Białorusi oraz przymusowej restrukturyzacji Idea Bank Polska, wyniósł -347,3 mln zł. W tym wynik na działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był dodatni i wyniósł 57,1 mln zł. Holding utrzymał pozytywne wyniki finansowe na wszystkich rynkach zagranicznych, a przychody z dywidend wyniosły 72,9 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Spółka zainicjowała i częściowo już zrealizowała szereg strategicznych transakcji M&A, których celem było ograniczenie ekspozycji grupy na rynki wschodnie i zwiększanie zapasu środków pieniężnych, podano także.

Trwająca ponad rok pandemia, odcisnęła swoje piętno na wszystkich strategicznych dla grupy rynkach, ograniczając nasze zdolności przychodowe i zmuszając do prowadzenia biznesu w całkowicie zmienionej rzeczywistości.

"Dzięki wcześniejszym inwestycjom w nowe technologie oraz doświadczeniu operacyjnemu zdobywanemu na poszczególnych rynkach, udało nam się zapewnić klientom niezakłócony dostęp do oferowanych produktów i usług" - powiedział prezes Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

"Przychody z dywidend oraz transakcji M&A umożliwiły nam zakończenie z sukcesem planowanej delewaryzacji Holdingu i umożliwiły rozpoczęcie procesu akumulacji kapitału" - dodał.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 279,63 mln zł wobec 295,11 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 85,23 mln zł wobec 109,51 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem wyniosły 4,32 mld zł na koniec 2020 r. wobec 22,93 mld zł na koniec 2019 r.

"W dniu 31 grudnia 2020 roku, Getin Holding otrzymał informację o decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku Polska. W jej wyniku aktywa holdingu zmniejszyły się o ponad 15 mld zł, a wynik skonsolidowany za rok 2020 został obciążony kwotą -111,8 mln zł. Zarząd holdingu ocenia podjęte działania, jako nie mające uzasadnienia faktyczną sytuacją banku. W opinii holdingu, restrukturyzacja w Grupie Idea Banku Polska pozwalała na uzyskanie trwałej rentowności i stopniową odbudowę wskaźników wymaganych przez regulatora" - czytamy w komunikacie.

Wzmocnienie kapitałowe Grupy Idea Bank Polska

Getin Holding podkreśla, że podejmował szereg działań mających na celu wzmocnienie kapitałowe Grupy Idea Bank Polska, czego dowodem jest chociażby udział w emisji akcji Idea Banku czy wsparcie zmian w strukturze Grupy, prowadzonych w 2020 roku. "W związku z powyższym, zarząd Getin Holding skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w celu dochodzenia praw spółki jako większościowego akcjonariusza Idea Banku, a także w obronie interesu pozostałych akcjonariuszy, zarówno Getin Holding, jak i Idea Bank" - wskazano.

Czytaj także: Getin Holding sfinalizował sprzedaż Idea Bank Białoruś za 75,7 mln zł >>>

"Zgodnie z przyjętą strategią, holding realizuje oportunistyczne podejście względem posiadanych aktywów, a transakcje M&A są ważnym elementem DNA spółki. W 2020 roku holding prowadził rozmowy z potencjalnymi nabywcami na czterech rynkach. W ich wyniku w I kwartale ubiegłego roku Grupa przeprowadziła z sukcesem transakcję sprzedaży aktywów w Rosji. Jej wartość wyniosła blisko 154,9 mln zł. Ponadto, w kwietniu 2021 roku zakończona została transakcja sprzedaży aktywów Grupy na Białorusi. Uzyskana cena wyniosła ponad 75,7 mln zł. Trwające obecnie procesy M&A obejmują aktywa Grupy na Ukrainie oraz w Rumunii. Obie transakcje zamknęły ryzyka działania na najtrudniejszych dla GH rynkach i znacząco poprawiły sytuację płynnościową spółki" - napisano także.

Wynik segmentu Ukraina

W 2020 roku wynik segmentu Ukraina wyniósł 57 mln zł. Przez większość tego okresu grupa znajdowała się pod silną presją sytuacji związanej z pandemią COVID-19, co miało istotny wpływ na niższą dynamikę sprzedaży oraz mniejszą dyscyplinę płatniczą klientów. Przełożyło się to bezpośrednio na spadek przychodów operacyjnych o 10,4% (w UAH) w ujęciu rocznym oraz zmniejszenie portfela kredytowego w UAH o 8,2% r/r. Mimo tych wyzwań, poziom wskaźników kosztowych C/I utrzymał się na stabilnym poziomie i na koniec grudnia wynosił 38,2%. Getin Holding otrzymał z segmentu Ukraina 58,2 mln zł dywidendy, podano w materiale.

"W minionym roku zysk netto Grupy w Rumunii wyniósł 16 mln zł. Mimo negatywnego wpływu sytuacji epidemicznej na rumuńską gospodarkę, osiągnięty wynik był o ponad 14% lepszy w ujęciu rocznym. Jest to efekt m.in. ponad 27% wzrostu (r/r) sprzedaży Idea Banku Rumunia. Grupa wypracowała ponad 24- proc. wzrost wyniku prowizyjnego oraz utrzymała stabilny poziom marży odsetkowej w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Grupa odnotowała również w ujęciu rocznym wzrost zarówno portfela kredytowego (+28%), jak i leasingowego (+12%). Na koniec grudnia 2020 roku suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o 16,5% w ujęciu rocznym" - czytamy dalej.

Działający w trudnym otoczeniu biznesowym MW Trade osiągnął w minionym roku stratę netto na poziomie -3,8 mln zł, podkreślił holding. W związku z trwającą pandemią, spółka musiała w znaczący sposób ograniczyć działania sprzedażowe i kontakty z przedstawicielami publicznych podmiotów medycznych, co w istotny sposób wpłynęło na jej zdolności przychodowe. MW Trade szacuje, że wpływ z tytułu pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy gminy Ostrowice wyniesie ok. 37 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 153,43 mln zł wobec 62,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: