Getin Noble Bank będzie dokapitalizowany kwotą prawie 1 mld zł

Z rynku

Plan ochrony kapitału Getin Noble Banku, zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), zakłada dokapitalizowanie kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat i będzie to kwota gwarantowana przez głównego akcjonariusza, poinformował wiceprezes Jerzy Pruski.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Plan ochrony kapitału Getin Noble Banku, zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), zakłada dokapitalizowanie kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat i będzie to kwota gwarantowana przez głównego akcjonariusza, poinformował wiceprezes Jerzy Pruski.

Jerzy Pruski: #KNF zaakceptowała Plan ochrony kapitału #GetinNobleBank #GNB

- Bardzo głębokie działania restrukturyzacyjne, które bank podjął w 2017 roku skutkowały wysokimi odpisami w IV kw. 2017 roku. Wyniosły one łącznie 540 mln zł, w tym 413 mln zł w zakresie ekspozycji kredytowych, a 127 mln zł z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Na tę sytuację nałożyły się zupełnie nowe wymogi prawno-regulacyjne, które miały szczególne znaczenie. Spowodowały one, że bank na 1 stycznia br. nie spełniał wymogów kapitałowych - powiedział Pruski w rozmowie z dziennikarzami.

Luka kapitałowa

Bank podał, że najistotniejszy wpływ na powstanie luki kapitałowej miało uwzględnienie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, zwiększenie od 1 stycznia 2018 r. poziomu bufora zabezpieczającego o 0,625 pkt proc. jak i zalecenia KNF dotyczące warunków emisji obligacji podporządkowanych (minimalna wartość nominalna na poziomie co najmniej 400 tys. zł). GNB ocenia, że ten ostatni czynnik spowodował wstrzymanie planowanych przez bank w 2017 r. emisji.

Bank podał, że luka kapitałowa do pokrycia wymogu połączonego bufora wg wstępnych danych na 31 marca 2018 roku kształtowała się na poniższych poziomach:- dla łącznego współczynnika kapitałowego 1,1 mld zł /różnica in minus na poziomie 2,5 pkt proc. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 14,85%,- dla współczynnika kapitału Tier1 (T1) 1,3 mld zł / różnica in minus na poziomie 3,0 pkt proc. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 12,42%,- dla współczynnika kapitału podstawowego Tier1 (CET1) 0,5 mld zł / różnica in minus na poziomie 1,1 pkt proc. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 10,59%.

Plan ochrony kapitału

W związku z powstaniem luki kapitałowej, bank przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego "Plan ochrony kapitału", który wczoraj został zaakceptowany.- Bank zamierza zwiększyć kapitały najwyższej jakości o kwotę niemal 1 mld zł w ciągu dwóch lat w różnych instrumentach i to będzie kwota gwarantowana przez głównego akcjonariusza. Jesteśmy obecnie w trakcie rejestracji emisji na kwotę 190 mln zł - powiedział Pruski.

Nowa emisja akcji

W drugiej połowie 2018 r. bank planuje przeprowadzić nową emisję akcji na kwotę 200 mln zł w drodze nowej uchwały walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału, która w zależności od warunków rynkowych zostanie skierowana do podmiotu osobowo lub kapitałowo powiązanego z głównym akcjonariuszem (z wyłączeniem prawa poboru lub w postaci emisji publicznej gwarantowanej przez głównego akcjonariusza).Oznacza to, iż łączny wzrost funduszy własnych banku realizowany w drodze podwyższenia kapitału w 2018 r. wyniesie 390 mln zł.- W grudniu br. planujemy złożyć prospekt emisyjny dotyczący podniesienia kapitału akcyjnego o kolejne 100 mln zł i doprowadzić do objęcia emisji na początku 2019 roku - dodał Pruski.Bank planuje także na 2019 rok emisję instrumentów, które będzie można - po uzyskaniu stosownej decyzji KNF - zaliczyć do kapitału dodatkowego Tier 1. Bank rozważy w razie potrzeby również emisję obligacji podporządkowanych na rynku krajowym.- Zakładamy, że będzie to emisja instrumentów w drugim i trzecim kwartale łącznie na 450 mln zł, również gwarantowana przez głównego akcjonariusza. Jednocześnie będziemy uzupełniali - w ramach potrzeby - emisją zwykłego długu podporządkowanego - powiedział.

GNB chce sprzedać pakiet akcji spółki zależnej Noble Securities

Oprócz tych działań, GNB zamierza także - w ramach zatwierdzonego planu - sprzedać pakiet akcji spółki zależnej Noble Securities, co umożliwi rozpoznanie utraty kontroli nad spółką i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego.- Druga transakcja będzie dotyczyła połączenia banku hipotecznego, który jest w grupie, a który nie ma dużej siły z Getin Noble Bankiem. Na obecnym etapie zdecydowaliśmy, że to powinno przynieść korzyści grupie i odbić się pozytywnie na rachunku wyników - powiedział Pruski.GNB podał, że na moment publikacji raportu tj. 24 kwietnia br. wartość odpisów z tytułu ekspozycji kredytowych wraz z odpisami na odroczone płatności za sprzedane pakiety wierzytelności w IV kw. 2017 roku w ujęciu jednostkowym wyniosła 413 mln zł, zaś wartość odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych w sprawozdaniu jednostkowym w tym okresie wyniosła 127 mln zł.- Odpisy w IV kwartale 2017 roku kontrastują wyraźnie z poziomem odpisów w I kw. br., które łącznie wynoszą 118 mln zł. To jest niemal zakończenie w zasadniczej części restrukturyzacji Getin Noble Banku w 2017 roku. Finiszowaliśmy w IV kwartale - podkreślił Pruski."Bank informuje, że w ramach działań sprawozdawczych za I kwartał 2018 r. odnotował istotny spadek wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów:1. wartość odpisów z tytułu ekspozycji kredytowych w I kwartale ustalono w wysokości 111 mln zł w ujęciu jednostkowym;2. wartość odpisów ujętych w I kwartale z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym ustalono na poziomie 7 mln zł" - czytamy w raporcie.Bank zastrzega, że powyższe dane mogą jeszcze ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2018 r. przewidziana została na dzień 17 maja 2018 r., podano także.Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: