Getin Noble Bank miał 453,39 mln zł straty netto w 2018 r.

Z rynku

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Getin Noble Bank odnotował (GNB) 453,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 572,9 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

W 2018 roku grupa kapitałowa #GetinNobleBank odnotowała ujemny wynik finansowy w kwocie -453,4 mln zł

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1205,82 mln zł wobec 1290,06 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 126,03 mln zł wobec 148,55 mln zł rok wcześniej.

Ujemny wynik finansowy

„W 2018 roku grupa kapitałowa Getin Noble Bank S.A. odnotowała ujemny wynik finansowy w kwocie -453,4 mln zł. Czynniki negatywnie wpływające na wynik Grupy:

– odpisy netto z tytułu utraty wartości:

– aktywów kredytowych i innych aktywów finansowych – obciążenie wyniku finansowego brutto Grupy z tego tytułu w kwocie 660 mln zł,

– Inwestycji w jednostkach stowarzyszonych w kwocie 22 mln zł,

– oraz portfela wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży na łączną kwotę 82 mln zł,

– dokonanie odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 mln złotych dotyczącego nierozliczonych strat podatkowych z lat poprzednich – z uwagi na prowadzony proces połączenia Getin Noble Banku S.A. z Idea Bankiem S.A.,

– utracone korzyści oraz wyższe koszty poniesione w związku z kryzysem płynnościowym – niższy wynik odsetkowy, wynik z prowizji, wyższe koszty działania, niższy wynik na transakcjach pochodnych” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Fundamentalna zmiana wizji biznesowej

„Wydarzenia z końca ubiegłego roku oraz zdolność operacyjna Getin Noble Banku do stawienia czoła tak niebywałej presji rynkowej, świadczą o zasadności zmian jakie wdrożyliśmy w ostatnich latach. Fundamentalna zmiana wizji biznesowej, oczyszczenie bilansu oraz unowocześnienie modeli operacyjnych, stworzyły sprawnie funkcjonującą organizację o dużym potencjale biznesowym. O skuteczności realizowanej strategii świadczy fakt, iż już w I kwartale br. akwizycja nowych rachunków oraz sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęły poziomy najwyższe od 2016 roku. W tym samym okresie udało nam się przywrócić wskaźniki płynnościowe do poziomów rynkowych. Obecnie naszym największym wyzwaniem pozostają koszty podjętych działań oraz ich wpływ na przyszłe wyniki banku” – powiedział prezes GNB Artur Klimczak, cytowany w komunikacie.

Realizowany przez bank model biznesowy zakłada budowanie długotrwałych relacji z klientami. Flagowym produktem, stanowiącym fundament budowania relacji, pozostaje Konto Proste Zasady. Jego sprzedaż w 2018 roku osiągnęła poziom 130 tys., co oznacza 72% wzrost w ujęciu rocznym.

„Bank systematycznie zwiększa efektywność biznesową i możliwości przychodowe głównych linii biznesowych. W ciągu 12 miesięcy bank zwiększył sprzedaż kredytów detalicznych o blisko 25%, osiągając poziom blisko 2 mld złotych. Oprócz zwiększenia wolumenów, bank koncentrował się na dalszej poprawie profilu ryzyka nowej sprzedaży rozwijając ofertę kredytów pre-approved oraz znacznie zwiększając sprzedaż w kanałach własnych charakteryzujących się istotnie lepszym profilem ryzyka. W efekcie ww. działań w pierwszych miesiącach 2019 roku sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęła najwyższy od 2016 roku poziom” – czytamy także.

Wartość sprzedaży kredytów w segmencie MŚP

Wartość sprzedaży kredytów w segmencie małych i średnich firm wyniosła ponad 2,3 mld zł, przy wysokiej dynamice wzrostów w ujęciu kwartalnych. Dodatkowo, roczna wartość sprzedaży kredytów samochodowych wyniosła blisko 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 21% w skali roku.

Na koniec grudnia 2018 roku koszt ryzyka wyniósł 1,3%. Skutkiem działań banku jest spadek r/r kosztu ryzyka we wszystkich głównych liniach kredytowych. W IV kwartale odpisy aktualizujące na aktywa kredytowe wyniosły 211 mln zł.

W 2018 roku bank realizował założenia Strategii kapitałowej na lata 2018-2019, m.in. przeprowadzając emisje akcji wzmacniających fundusze własne. W minionym roku główny akcjonariusz banku zasilił spółkę kwotą 390 mln zł.

„Ponadto Getin Noble Bank prowadzi intensywne działania mające na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizuje bank lub instytucję, która powstanie w wyniku ewentualnej fuzji z Idea Bankiem. Na koniec grudnia 2018 r. wskaźniki kapitałowe banku były powyżej europejskich norm określonych przez art. 92 Rozporządzenia CRR” – czytamy także.

Na koniec roku skonsolidowany współczynnik CAR Banku wynosił 11,4%, a CET1 9,0%.

Aktywa razem banku wyniosły 49,91 mld zł na koniec 2018 r.

Aktywa razem banku wyniosły 49,91 mld zł na koniec 2018 r. wobec 59,82 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 444,68 mln zł wobec 569,7 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank czeka na oferty od inwestorów

Getin Noble Bank spodziewa się wstępnych ofert od inwestorów na przełomie maja i czerwca, a ewentualnej finalizacji rozmów – w II połowie roku, poinformował prezes GNB Artur Klimczak. Jednak, jego zdaniem, bank jest w stanie generować pozytywne wyniki w średnim okresie nawet bez dokapitalizowania. Konieczna jest jednak uzgodnienie z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) korekty planu naprawczego i jego późniejsza realizacja.

„W procesie inwestorskim jesteśmy podmiotem, a nie przedmiotem. Nie otrzymałem do tej pory żadnych ofert i tyle na teraz mogę powiedzieć. Jednak według harmonogramu spodziewaliśmy się pierwszych ofert w maju-czerwcu i byłbym zdziwiony, by rozciągało to się w czasie” – powiedział Klimczak na konferencji prasowej.

Dodał, że obecnie prawdopodobnie kilka wybranych funduszy prowadzi due-diligence, analizuje wyniki finansowe, w tym także opublikowane dzisiaj. Dlatego konkretów dotyczących samej transakcji można spodziewać się dopiero w drugiej połowie roku. Niemniej bank jest przygotowany na inne scenariusze.

„Każda instytucja powinna mieć kilka wariantów, szczególnie, gdy jest podmiotem, z nie przedmiotem. Jednym ze scenariuszy jest np. dokapitalizowanie z jednoczesnym połączeniem z tylko jednym bankiem” – wyjaśnił prezes.

Przedstawiciele banku wyjaśnili, że obecnie luka kapitałowa wynosi w GNB nieco ponad 1 mld zł, ale podkreślali jednocześnie, że bank ma także ponadmiliardowe bufory, przekraczające wymogi unijne. Nie widzą problemów z realizacją planu naprawczego.

„W średnim okresie jesteśmy nawet w stanie przywrócić pozytywne wskaźniki kapitałowe nawet bez dokapitalizowania banku. Patrząc bowiem na nasze wskaźniki przychodów, wydatków i strat, mitem jest, że GNB nie jest w stanie generować dochodów. Poprawa wyniku może być całkiem przyzwoita, wierzę pojawienie się zysków, a ich zatrzymywanie będzie budowało bazę kapitałową” – wskazał Klimczak.

KNF będzie oczekiwała korekty planu naprawczego

GNB zdaje sobie sprawę, że KNF będzie oczekiwała korekty planu naprawczego, choć bank nie czuje się bezpośrednio odpowiedzialny za listopadowe problemy. Prezes zapewnił, że jest w stałym kontakcie z Komisją, by wypracować jak najlepszy model dalszej restrukturyzacji.

„Obecnie pracujemy intensywnie nad korektą planu restrukturyzacji, ale nie został on jeszcze złożony w KNF. Należy jednak podkreślić, że jako bank musimy mieć cały czas realny wpływ na bieżącą działalność. Rozumiem przez to realizację restrukturyzacji i obniżanie kosztów” – wyjaśnił Klimczak.

W przypadku sukcesu otwierają się kolejne możliwości, które znacząco mogły by wzmocnić GNB.

„W momencie, gdy nastąpi znacząca poprawa wyników, pojawia się oczywiście możliwość wyjścia po kapitał na rynek. Mamy taką możliwość zapisaną w naszym planie rozwoju” – podsumował prezes.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: