Getin Noble Bank podwyższy kapitał o 189,99 mln zł w ramach emisji akcji serii C

Z rynku

Zarząd Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej 69 597 068 akcji serii C o wartości nominalnej 2,73 zł każda akcja - podał bank. Na 23 lutego zwołano walne zgromadzenie, które zdecyduje o wyłączeniu prawa poboru akcji tej serii - od tej decyzji uzależnione jest wejście w życie uchwały.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Zarząd Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej 69 597 068 akcji serii C o wartości nominalnej 2,73 zł każda akcja - podał bank. Na 23 lutego zwołano walne zgromadzenie, które zdecyduje o wyłączeniu prawa poboru akcji tej serii - od tej decyzji uzależnione jest wejście w życie uchwały.

#Getin Noble Bank podwyższy kapitał o 189,99 mln zł w ramach emisji akcji serii C

Na mocy uchwały zarząd banku postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 2 461 630 421,25 do kwoty 2 651 630 416,89 zł, to jest o kwotę 189 999 995,64 zł w drodze emisji 69 597 068 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,73 zł każda akcja - czytamy w komunikacie Getin Noble Banku.Akcje serii C wyemitowane na mocy uchwały zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Leszkiem Czarneckim, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.GNB wskazał, że decyzja o przedmiotowym podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego stanowi wyraz zaangażowania władz banku w realizację podstawowych założeń wynikających z "Planu trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank na lata 2017 - 2021 Aktualizacja Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016 - 2019".

Zwołano walne zgromadzenie

W innym komunikacie bank podał, że na 23 lutego zostało zwołane walne zgromadzenie, które zdecyduje o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku emisją akcji serii C.Zarząd banku niniejszym rekomenduje WZA podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w związku z podjętą przez zarząd banku w dniu 26.01.2018 roku uchwałą w formie aktu notarialnego Rep. A nr 3683/2018 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C. Wejście w życie uchwały zarządu jest uzależnione od podjęcia przez WZA uchwały o wyłączeniu prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - czytamy w uzasadnieniu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.Mając na uwadze potrzeby kapitałowe banku, w ocenie zarządu banku pozyskanie środków od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z panem dr. Leszkiem Czarneckim, z wyłączeniem prawa poboru aktualnych akcjonariuszy, pozwoli na stosunkowo szybkie zwiększenie funduszy własnych banku - podano.

Czemu nie oferta publiczna?

Bank podał także w uzasadnieniu, że prowadzone rozmowy dotyczyć będą zarówno objęcia emisji akcji serii C, jak i długoterminowego dalszego zaangażowania poszczególnych inwestorów w powiększanie bazy kapitałowej banku.GNB poinformował, że rozważał również alternatywny sposób pozyskania tych środków tj. w ramach oferty publicznej. Biorąc jednak pod uwagę: obecną sytuację rynkową, brak skłonności inwestorów do nabywania akcji instytucji finansowych, bieżące notowania akcji banku, harmonogram i znaczne koszty przeprowadzenia takiej transakcji, jednak ryzyko ewentualnego niepowodzenia oferty publicznej jest w ocenie zarządu wysokie. Dodatkowo, niepowodzenie oferty publicznej wiązałoby się również ze stratami wizerunkowymi

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: