Getin Noble Bank: strata netto zwiększyła się do 574,94 mln zł w 2017 r.

Z rynku

Getin Noble Bank odnotował 574,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 58,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Getin Noble Bank odnotował 574,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 58,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#GetinNobleBank odnotował 574,94 mln zł skonsolidowanej straty netto

W 2017 roku grupa kapitałowa Getin Noble Bank S.A. odnotowała stratę w kwocie 573,3 mln zł. Na poziom wyniku finansowego uzyskanego przez grupę w 2017 roku miały wpływ następujące istotne zdarzenia:− odpisy netto z tytułu utraty wartości:• aktywów kredytowych i innych aktywów finansowych - obciążenie wyniku finansowego brutto grupy z tego tytułu w kwocie 1.092 mln zł,• instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie 31 mln zł,• oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na łączną kwotę 138 mln zł,− wzrost obciążenia z tytułu opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji - obciążenie wyniku finansowego grupy z tego tytułu w kwocie 49 mln zł" - czytamy w raporcie.

Plan poprawy rentowności

Getin Noble Bank S.A. jest w trakcie realizacji Planu trwałej poprawy rentowności, będącego programem postępowania naprawczego, zaakceptowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 września 2016 roku, przypomniano także.Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 296,92 mln zł wobec 1 316,68 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 154,1 mln zł wobec 126,39 mln zł rok wcześniej."W celu ograniczenia wpływu historycznych portfeli kredytowych i inwestycyjnych na przyszłe wyniki banku, zarząd podjął strategiczną decyzję o dokonaniu w IV kwartale 2017 roku znaczących, jednorazowych odpisów aktualizacyjnych. Ich wartość była jednym z determinantów wyniku netto zaraportowanego w minionym roku" - napisał prezes Artur Klimczak w liście dołączonym do raportu rocznego."W nadchodzących kwartałach będziemy kontynuować zadania, których celem jest powrót na ścieżkę trwałej poprawy rentowności. Naszą ambicją, jako zarządu, jest, aby stało się to jeszcze w 2018 roku" - dodał prezes.

Aktywa razem banku wyniosły 59,84 mld zł na koniec 2017 r. wobec 66,16 mld zł na koniec 2016 r.W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 566,73 mln zł wobec 92,8 mln zł zysku rok wcześniej.Na dzień 31 grudnia 2017 roku wynikające z regulacji nadzorczych wskaźniki kapitałowe wynosiły:dla banku:− wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier1 (T1): 8,79%,− łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 11,22%.dla grupy:− wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier1 (CET 1): 8,78%,− łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 11,21%.Po uwzględnieniu dodatkowych rekomendacji KNF w zakresie utrzymywania obowiązującego do dnia 31 grudnia 2017 roku tzw. "bufora dywidendowego" w wysokości odpowiednio 3% (Tier1) oraz 4% (TCR) zalecany poziom wskaźników kapitałowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił:dla ganku:− wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier1 (T1): 11,79%,− łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 15,22%.dla grupy:− wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier1 (CET 1): 11,78%,− łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 15,21%."Bank nie spełniał na dzień 31 grudnia 2017 roku zalecanych przez KNF wymogów zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, co spowodowane było zaimplikowaniem w IV kwartale 2017 roku wprowadzonych zmian regulacyjnych związanych z:− wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 roku dot. wyższych 150% wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach,− rekomendacją KNF z dnia 24 października 2017 roku w zakresie emitowanych obligacji podporządkowanych, aby minimalna wartość nominalna jednej obligacji podporządkowanej wynosiła co najmniej 400 tys. zł" - czytamy dalej w raporcie.Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: