Giełdowe Altus TFI S.A. przejmuje SKOK TFI S.A., zarządzające 1 mld zł aktywów

Finanse i gospodarka

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A. intensyfikuje konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarząd przygotował plan połączenia poprzez przejęcie TFI SKOK S.A. Wartość przejmowanej spółki, która zarządza blisko 1 mld zł aktywów wyceniono na 15 mln zł. Jej akcjonariusze otrzymają akcje Altus TFI S.A., nowej emisji serii G, które następnie zostaną odkupione przez Altus TFI i umorzone. Dzięki transakcji aktywa netto zarządzane przez giełdową firmę wzrosną do 7,58 mld zł.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A. intensyfikuje konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarząd przygotował plan połączenia poprzez przejęcie TFI SKOK S.A. Wartość przejmowanej spółki, która zarządza blisko 1 mld zł aktywów wyceniono na 15 mln zł. Jej akcjonariusze otrzymają akcje Altus TFI S.A., nowej emisji serii G, które następnie zostaną odkupione przez Altus TFI i umorzone. Dzięki transakcji aktywa netto zarządzane przez giełdową firmę wzrosną do 7,58 mld zł.

Notowane na głównym parkiecie warszawskiej giełdy niezależne Altus TFI S.A., po udanym 2014 r., kiedy wartość zarządzanych aktywów netto wzrosła o 47% do 6,62 mld zł, kontynuuje dobrą passę w 2015 r. 30 stycznia br. zarząd giełdowej spółki podpisał plan połączenia dotyczący przejęcia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. w Sopocie. Połączenie odbędzie się przez przeniesienie całego majątku TFI SKOK S.A. na Altus TFI S.A. (łączenie się przez przejęcie art. 492 §1 pkt. 1 KSH) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Altus TFI S.A. poprzez emisję nowych akcji serii G, które zostaną wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej (Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie SKOK S.A. i Towarzystwu Finansowemu SKOK S.A.). Na potrzeby połączenia wartość godziwa majątku TFI SKOK TFI S.A. została oszacowana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) na kwotę 15 mln zł (3,75 zł za akcję). Wartość Altus S.A. określona jako iloczyn liczby akcji w kapitale zakładowym i kwoty 9,50 zł, stanowiącej cenę emisyjną akcji w ostatniej oferty publicznej. Parytet wymiany ustalono na 1/2,533334. Przygotowany przez zarząd Altus TFI S.A. i TFI SKOK SA plan połączenia wymaga zatwierdzenia przez akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obu firm oraz zgody Komisji Nadzoru Finansowego i UOKIK.

Ustalone pomiędzy zarządami warunki połączenia zapewniają poszanowanie interesów akcjonariuszy obu łączących się spółek. Jest ono w interesie Altus TFI - ma głębokie uzasadnienie zarówno od strony strategicznej, jak i operacyjnej - pozwoli na ograniczenie kosztów, uzyskanie efektu skali). Planowana transakcja wpisuje się w naszą strategię akwizycyjną, ogłoszoną w czasie naszej ubiegłorocznej oferty publicznej. Przewiduje ona aktywną konsolidację rynku, poprzez przejmowanie portfeli funduszy, jak i całych TFI. Dotychczas przejęliśmy kilka funduszy, teraz przejmujemy spółkę, które zarządza ok. 1 mld zł aktywów. Zamierzamy kontynuować naszą strategię, przejmując kolejne podmioty na podobnych warunkach - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Według Grzegorza Buczkowskiego, członek zarządu TUnŻ SKOK S.A., połączenie obu spółek ograniczy koszty i uwolni środki na dalszy rozwój towarzystwa. Po transakcji dotychczasowi klienci SKOK TFI zyskają dostęp do usług zarządzania aktywami na najwyższym poziomie. Z punktu zaś widzenia grupy SKOK ta transakcja pozwoli uwolnić 15 mln zł w gotówce i jednocześnie grupa SKOK zachowa możliwość dystrybucji swoich funduszy w sieci SKOK. Członkowie grypy SKOK nadal będą mieć zapewniony dostęp do najciekawszych i najlepiej zarządzanych produktów inwestycyjnych w dotychczasowej szerokiej sieci oddziałów SKOK. To wspólny sukces obu podmiotów i transakcja typu win-win dla obu stron.

150203.altus.550x

TFI SKOK S.A. prowadzi działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od 21 lipca 2004 r. (na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 26 kwietnia 2004 r.). Na koniec grudnia 2014 r. wartość zarządzanych aktywów netto wynosiła 965,37 mln zł. Aktualnie firma ma w ofercie 8 funduszy:

 • SKOK FIO Rynku Pieniężnego,
 • SKOK Parasol FIO:
  • Subfundusz SKOK Akcji,
  • Subfundusz SKOK Obligacji,
  • Subfundusz SKOK Gotówkowy
  • Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji,
  • Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji,
  • Subfundusz SKOK Etyczny 1,
  • Subfundusz SKOK Etyczny 2,

których jednostki uczestnictwa oferowane są klientom indywidualnym (m.in. w ramach programu oszczędnościowego Skarbonka, czy Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) i instytucjonalnym (w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych).

Źródło: Niezależne Altus TFI S.A.

Udostępnij artykuł: