Globalne przychody Deloitte wyniosły 32,4 mld dolarów

Finanse i gospodarka

W minionym roku finansowym firma doradcza Deloitte Touche Tohmatsu Limited w skali globalnej osiągnęła skumulowane przychody za rok obrotowy 2013 (zakończony 31 maja br.) w wysokości 32,4 mld dolarów. A to oznacza ich wzrost (już czwarty rok z rzędu) o 3,5 proc. (5,6 proc. w walutach lokalnych).

Firmy członkowskie Deloitte odnotowały wzrost we wszystkich sektorach działalności i we wszystkich trzech głównych regionach geograficznych. Do dobrych wyników przyczyniły się przede wszystkim filie działające w obu Amerykach, ale także w Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz Turcji.

Wzrost przychodów Deloitte był szczególnie wysoki z usług konsultingu i pozostałych usług doradczych. Przychody na rynkach priorytetowych wyniosły prawie jedną piątą łącznych przychodów. Z myślą o przyszłych inwestycjach w zamkniętym roku obrotowym 2013 przeprowadzono prawie 30 przejęć strategicznych. Otwarcie Deloitte University EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) jeszcze bardziej przyczyni się do rozwoju talentów, służących pomocą klientom w poruszaniu się w nowej rzeczywistości gospodarczej. Sieć firm Deloitte dodatkowo zainwestowała ponad 170 mln dolarów w rozwój lokalnych społeczności.

„Nasz stały wzrost jest rzeczywistym świadectwem podejścia Deloitte do klienta i skupienia na jego potrzebach. Nieustannie prowadzimy inwestycje strategiczne na ważnych rynkach, w odpowiednie rodzaje działalności oraz utalentowanych ludzi. W wyniku tego Deloitte pomaga coraz większej liczbie klientów w poruszaniu się w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Niektórzy z nich, szczególnie ci inwestujący w innowacyjność, są zainteresowani pełnym zakresem naszych usług” – powiedział Barry Salzberg, Starszy Partner, globalny prezes Deloitte.

U podstawy sukcesu i dobrych wyników finansowych Deloitte leżą pracownicy. Firma nadal pozyskuje i inwestuje w najbardziej utalentowane osoby. W roku obrotowym 2013 sieć zatrudniła 51.400 nowych specjalistów. A tym samym łączna liczba jej pracowników przekroczyła 200 tys., co stanowi kolejny ważny kamień milowy w historii organizacji.

Stały nacisk na jakość badania sprawozdań finansowych

Deloitte nie uznaje kompromisów w zakresie jakości oferowanych rozwiązań i porad, co pozwala na utrzymanie najwyższych standardów. W żadnej innej dziedzinie jakość nie liczy się tak bardzo, jak w niezależnym badaniu sprawozdań finansowych, będących podstawowym sposobem ochrony interesów inwestorów oraz rynków kapitałowych. Dlatego firma Deloitte skupia się na dwóch ważnych obszarach: współpracy z regulatorami i innymi interesariuszami na całym świecie przy promowaniu reform mających na celu poprawę jakości dla wszystkich zainteresowanych stron oraz wprowadzaniu innowacji w zakresie metod i programów rachunkowych. Integralną ich częścią jest platforma audytowa najnowszej generacji „Deloitte Audit”. „Deloitte Audit” to wieloletnie przedsięwzięcie polegające na stałej poprawie jakości usług przeglądu finansowego poprzez dokładniejsze skupienie się na kluczowych obszarach ryzyka klientów. W praktyce jest to obszerny zestaw narzędzi pozwalający na dogłębne i dopasowane do konkretnych potrzeb podejście do badania sprawozdań finansowych, skupiające się na najważniejszych zagadnieniach i obszarach ryzyka. Dzięki niej pojawiła się możliwość zapewnienia jednakowo wysokiej jakości badania wszystkim klientom na całym świecie.

Rynki priorytetowe i przejęcia kierunkiem strategicznym firmy

Dzięki skupieniu swej uwagi na rynkach priorytetowych w roku finansowym 2013 Deloitte zanotował na tych rynkach prawie siedmioprocentowy wzrost liczony w walutach lokalnych. Przychody na rynkach priorytetowych wyniosły prawie jedną piątą łącznych przychodów, a w najbliższej przyszłości przewiduje się, że ich udział jeszcze wzrośnie.

Deloitte przeprowadził prawie 30 przejęć w najważniejszych dziedzinach swych kompetencji i obszarach geograficznych z myślą o przyszłych inwestycjach i poprawie jakości usług. Jednym z najbardziej spektakularnych było objęcie pakietu większościowego w Monitor, światowym liderze wśród firm doradztwa strategicznego. Dzięki temu sieć Deloitte stała się światowym liderem w dziedzinie doradztwa strategicznego. Przejęcia pozostaną priorytetem w strategii biznesowej Deloitte w roku obrotowym 2014.

Wyniki w ujęciu geograficznym:

  • Pod względem wzrostu przychodów wśród regionów przodowały Ameryka Północna i Południowa uzyskując łączną dynamikę w wysokości 6,3 proc. w walucie lokalnej. Najlepsze okazały się Chile (18,1proc.) oraz firma członkowska Deloitte LATCO (14,3 proc.). Stany Zjednoczone, gdzie mieści się największa firma członkowska, zanotowały szczególnie wysoką stopę wzrostu (generując 80 proc. łącznego wzrostu przychodów całej sieci). Większość jednostek świadczących usługi w dziedzinie doradztwa biznesowego i doradztwa IT odnotowało wzrost dwucyfrowy.
  • Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) wzrósł o 5,6 proc., a firma członkowska z Wielkiej Brytanii zanotowała wzrost przychodów aż o 8 proc. i to pomimo wyzwań wynikających z trudnych warunków gospodarczych. Dobrymi dwucyfrowymi wynikami mogą poszczycić się firmy członkowskie z Bliskiego Wschodu i Turcji, co w dużej mierze jest wynikiem ich działalności podatkowej i doradczej. Łączny wzrost firm członkowskich z Afryki Południowej i Wschodniej wyniósł 8,3 proc.
  • Wzrost przychodów w Regionie Azji i Pacyfiku w walucie lokalnej wyniósł 3,1 proc. Indie, Mauritius, Azja Południowo-Wschodnia, Korea i Japonia wzrosły o 6,5 proc. lub więcej.

Wzrost przychodów w podziale na rodzaje usług i branże:

  • Wzrost w usługach doradczych w roku obrotowym 2013 był wyjątkowo wysoki we wszystkich regionach i wyniósł 8,7 proc. w walucie lokalnej. Wynik ten pokazuje, że spółki chętnie badają nowe obszary i inwestują w rozwój. Największym popytem w branży konsultingowej cieszyły się usługi związane z kapitałem ludzkim, strategią i działalnością operacyjną.
  • Doradztwo finansowe odnotowało wzrost przychodów o 6,7 proc. Największym popytem na rynku cieszyły się usługi w zakresie wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz restrukturyzacji w związku z aktywnością na rynku fuzji i przejęć, która miała miejsce na całym świecie.
  • Łączny wzrost przychodów z usług badania sprawozdań finansowych i zarządzania ryzykiem wyniósł 2,9 proc. W przypadku usług zarządzania ryzykiem (ERS – Enterprise Risk Services) w regionie Azji i Pacyfiku wzrost ten był dwucyfrowy. Dobre wyniki osiągnięto również w regionie EMEA i na kontynentach amerykańskich.
  • Usługi podatkowe i prawne zanotowały wzrost o 5,6 proc. we wszystkich regionach i rodzajach działalności. Szczególnie silna pod tym względem okazała się większość firm członkowskich w regionie Azji i Pacyfiku z Japonią, Indiami, Mauritiusem i Koreą na czele. W roku obrotowym 2014 sieć firm członkowskich planuje kontynuację wzrostu przychodów poprzez inwestycje w usługi oparte na technologii, zintegrowaną ofertę globalną oraz usługi wspierające klientów w przezwyciężaniu wyzwań wynikających z globalizacji, postępu technologicznego oraz zmian regulacyjnych.
  • Pod względem wzrostu wielkości przychodów wśród branż prym wiódł Sektor Farmaceutyczny i Ochrony Zdrowia (Life Sciences & Health Care) z wynikiem 12,9 proc., sektor publiczny ze wzrostem o 7,7 proc. oraz branża produkcyjna, która zwiększyła przychody o 5,5 proc. Silny wzrost o 5,1 proc. zanotowała także energetyka i zasoby naturalne.

Dalekosiężne inwestycje w talenty

Biorąc przykład z sukcesu Uniwersytetu Deloitte, który rozpoczął działalność na jesieni 2011 r., w minionym okresie letnim podwoje swe otworzył także Deloitte University EMEA, oferujący programy nauczania ściśle dopasowane do lokalnych potrzeb regionu. Dzięki ciągłym inwestycjom w przywództwo i rozwój specjaliści Deloitte mają dostęp do najbardziej zaawansowanych szkoleń i posiadają wiedzę potrzebną do niesienia klientom pomocy w zmieniającej się rzeczywistości. Na Uniwersytet Deloitte w Westlake uczęszcza ponad 50 tys. specjalistów z 70 krajów.

„Deloitte University EMEA jest inwestycją w rozwój zawodowy naszych pracowników, a stworzenie im właściwego środowiska do nauki jest kluczowym elementem w tym procesie. Deloitte University EMEA będzie miejscem, w którym firmy będą mogły dzielić się swymi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz tworzyć jednolity standard jakości, który wykorzystamy w praktyce w naszej codziennej pracy” – mówi Roger Dassen, Globalny Dyrektor Zarządzający, Clients, Services and Talent, Deloitte.

Model biznesowy uwzględniający interes społeczny

Deloitte rozumie jak ważną i pozytywną rolę odgrywa biznes w tworzeniu i kształtowaniu rozwoju społecznego. Dlatego w ubiegłym roku obrotowym zainwestowano w społeczności lokalne ponad 170 mln dolarów w formie wolontariatu, pracy pro bono oraz datków o łącznej wartości ponad 800 tys. roboczogodzin.

W kwietniu 2013 r. wspólnie z The Social Progress Imperative (SPI) oraz innymi organizacjami Deloitte opracował wskaźnik rozwoju społecznego (The Social Progress Index).  Zrodził się on z przekonania, że pomiar rozwoju i konkurencyjności danego państwa powinien uwzględniać nie tylko czynniki gospodarcze lecz także opierać się na szczegółowych badaniach i metodologiach oraz czynnikach społecznych i środowiskowych, które wpływają na wyniki osiągane przez dane państwo. Poprzez pomoc w tworzeniu odpowiedniej sieci ekspertów będących reprezentantami organów administracji państwowej, społeczeństw obywatelskich i świata biznesu Deloitte pracuje nad wprowadzeniem Indeksu w skali globalną.

W lipcu 2013 firma Deloitte ogłosiła otwarcie Programu Innowacji dla Organizacji Humanitarnych (Humanitarian Innovation Program). Program oparty jest na współpracy z liderami w dziedzinie działalności humanitarnej na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym i wykorzystuje umiejętności oraz wiedzę fachową Deloitte do tworzenia międzynarodowego, skoordynowanego podejścia do rozwiązywania sytuacji kryzysowych na świecie.

„Przedsiębiorstwa coraz częściej uświadamiają sobie, że ich dalszy sukces jest nieodłącznie związany z postępem społecznym. Jednak każde społeczeństwo stoi w obliczu wielu wyzwań tak trudnych i o tak olbrzymim zasięgu, że żadna organizacja nie jest w stanie sama im zapobiec. Organizacje rządowe, społeczne i przedsiębiorstwa muszą współpracować, aby dokonać zmian na lepsze” – mówi Barry Salzberg.

Źródło: Deloitte

Udostępnij artykuł: