Gminne zakupy grupowe

Samorząd

Na polskim rynku internetowym obserwujemy wielką popularność zakupów grupowych, które charakteryzują się bardzo atrakcyjnymi cenami. Z doświadczeń tych postanowiły skorzystać samorządy i zaoszczędzić dzięki temu nawet do 30% wydatków.

Na polskim rynku internetowym obserwujemy wielką popularność zakupów grupowych, które charakteryzują się bardzo atrakcyjnymi cenami. Z doświadczeń tych postanowiły skorzystać samorządy i zaoszczędzić dzięki temu nawet do 30% wydatków.

Wystarczy przyjrzeć się ogłoszonym przetragom na dostawę prądu. Lublin za kilka dni rozstrzygnie przetarg dla 32 gmin dolnośląskiego zagłębia miedziowego na zakup ponad 45 GWh energii i zaoszczędzi w sumie nawet do 3 mln zł. Kolejny przetarg dotyczył będzie grupowego ubezpieczenia majątku w gminach.

Podobny przetarg chce ogłosić 12 gmin Gornośląskiego Związku Metropolitalnego. Z przeprowadzonych analiz Energii Optimum wynika, że 12 śląskich miast może oszczędzić nawet 5,7 mln zł. Zasada jest taka, że im większe miasto tym większa zniżka.

We Wrocławiu powstała Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej - komórka, która w pierwonym pomyśle prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, miała obsługiwać kluczowych inwertorów. Teraz jest spółką 28 gmin i ma w planach stać się pośrednikiem zakupów grupowych dla jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce. Wg Agnieszki Jurgielaniec - dyrekora ARAW - największe oszczędności może dać wspólny zakup usług, takich jak: telefonia, doradztwo, szkolenia, serwis środków transportu, ubezpieczenia.

Prawną możliwość zakupów grupowych dla samorządów daje art. 16 prawa zamówień publicznych. Zamównienie takie przeprowadza jeden samorząd, który podpisuje wcześniej porozumienia z zainteresowanymi.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:
Art. 16.

  1. Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
  2. (uchylony).
  3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze zarządzenia, wskazać, spośród podległych jemu jednostek organizacyjnych lub przez niego nadzorowanych, zamawiającego, który będzie właściwy do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, a także polecić tym jednostkom nabywanie określonych rodzajów zamówień od wskazanego albo centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez wskazanego albo centralnego zamawiającego oraz polecić udzielanie zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez wskazanego albo centralnego zamawiającego.
  4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wyznaczyć spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostkę organizacyjną właściwą do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
  5. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do zamawiających, o których mowa w ust. 1.

Źródło: www.rp.pl

Udostępnij artykuł: