Gospodarka: Optymizm zagościł w mikro, małych i średnich firmach

NBS 2017/12

Kadra kierownicza mikro, małych i średnich firm prognozuje dobrą koniunkturę na lata 2017–2018. W ślad za tym idą deklaracje działań inwestycyjnych i zwiększająca się konsumpcja kredytów przeznaczonych na ten cel.

Kadra kierownicza mikro, małych i średnich firm prognozuje dobrą koniunkturę na lata 2017–2018. W ślad za tym idą deklaracje działań inwestycyjnych i zwiększająca się konsumpcja kredytów przeznaczonych na ten cel.

Jan Garlicki, Wojciech Terlikowski

Tak wynika z badania „Mikro, małe i śred­nie firmy o usługach bankowych”, zreali­zowanego przez Centrum Badań Mar­ketingowych INDICATOR we współpracy ze Związkiem Banków Polskich oraz Warszaw­skim Instytutem Bankowości w II kw. 2017 r.

Sprzyjający klimat gospodarczy

Prof. dr hab. Jan Garlicki – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w metodologii i badaniach marketingowych, dyrektor generalny Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.

Oczekiwania firm odnośnie koniunktury na produkty i usługi MMŚP w latach 2017– 2018 są optymistyczne. Prawie połowa (43%) przedstawicieli mikro i małych firm oraz ponad połowa (54%) średnich firm przewiduje dobrą koniunkturę, jedynie kilka procent postrzega ją negatywnie.

Przeszło połowa (53%) mikro i małych firm oraz ponad dwie trzecie (69%) średnich przed­siębiorstw zamierza inwestować w swój rozwój w ciągu najbliższych dwóch lat. Małe firmy, które zamierzają inwestować, deklarują na ten cel środki głównie do 50 tys. zł, natomiast śred­nie firmy do 250 tys. zł. Informacje płynące od MMŚP są pozytywne – można zauważyć wzrost deklarowanych zamierzeń inwestycyj­nych w ciągu trzech ostatnich lat.

Wojciech Terlikowski – socjolog, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w badaniach sektora finansowo-bankowego, kierownik projektu w Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.

Już w II kw. 2017 r. odnotowano znaczy wzrost korzystania z kredytu inwestycyjnego. Zgodnie z wynikami badania INDICATOR blisko połowa (44%) średnich firm oraz nie­mal jedna trzecia (29%) mikro i małych firm korzysta z kredytu inwestycyjnego, co ozna­cza w przypadku średnich firm dwukrotny wzrost, a w przypadku mikro i małych firm dwuipółkrotny wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z tego rodzaju kredytu banko­wego w porównaniu z 2015 r. Dodatkowo, co trzecia średnia firma oraz co piąta mikro i mała firma korzysta z kredytu obrotowego w formie odnawialnej lub nieodnawialnej. Przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają też do­stępność kredytów bankowych – blisko 57% średnich firm i 44% mikro i małych pozytyw­nie ocenia możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego, a jedynie co dziesiąte przedsię­biorstwo widzi trudności w dostępie do tego źródła finansowania.

W trakcie badania poruszono również te­mat postrzegania przez małych przedsiębiorców zmian wielkości szarej strefy w stosunku do sy­tuacji sprzed roku. Prawie trzy czwarte mikro i małych przedsiębiorców (73%) oraz przeszło dwie trzecie (68%) właścicieli średnich firm uważa, że rozmiar szarej strefy nie zmienił się. Warto zauważyć, że wśród pozostałych bada­nych nieco więcej jest zwolenników poglądu, że raczej zmniejszyła się ona niż wzrosła w stosun­ku do ubiegłego roku.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: