GPW: 2,2 zł dywidendy na akcję

Gospodarka

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych zdecydują o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 19 czerwca.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych zdecydują o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 19 czerwca.

Akcjonariusze @GPW_WSExchange zdecydują o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r. #giełda #dywidendy #GPW

„Walne zgromadzenie spółki dokonuje podziału zysku netto spółki za rok 2017 wynoszącego 69 033 481,87 zł w sposób następujący: - wypłata dywidendy: 68 834 080,00 zł - odpis na kapitał rezerwowy: 199 401,87 zł. Walne zgromadzenie spółki przeznacza z kapitału rezerwowego spółki kwotę 23 504 320,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,20 zł" – czytamy w projekcie uchwały„Ustala się dzień dywidendy na dzień 19 lipca 2018 r. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2018 r." – podano również.Czytaj także: GPW: 19 lipca dniem dywidendy, 2 sierpnia dniem wypłaty >>>„Proponowana przez zarząd giełdy wysokość dywidendy jest zgodna ze strategią giełdy i wynikającą z niej polityką dywidendową GPW. Polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Rekomendując wysokość dywidendy zarząd giełdy uwzględnia między innymi następujące istotne czynniki: bardzo dobre wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2017 r., wytyczne dla spółek Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2017 r., przyjętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2017 r., potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej GPW, stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki, potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności grupy kapitałowej GPW" – wymieniono w uzasadnieniu do projektu uchwały.GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: