GPW: 29,3 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 roku, wynik EBITDA 10 proc. powyżej konsensusu

Gospodarka

Grupa GPW zanotowała w pierwszym kwartale 50 mln zł zysku EBITDA oraz 29,3 mln zł zysku netto - poinformowała giełda w komunikacie. EBITDA jest o 10 proc. wyższa od konsensusu PAP Biznes, powyżej są też zysk operacyjny i przychody grupy, natomiast zysk netto jest 2 proc. niższy od oczekiwań analityków.

Giełda Papierów Wartościowych - Napis GPW
Giełda Papierów Wartościowych (źródło: Adobe Stock)

Grupa GPW zanotowała w pierwszym kwartale 50 mln zł zysku EBITDA oraz 29,3 mln zł zysku netto - poinformowała giełda w komunikacie. EBITDA jest o 10 proc. wyższa od konsensusu PAP Biznes, powyżej są też zysk operacyjny i przychody grupy, natomiast zysk netto jest 2 proc. niższy od oczekiwań analityków.

Przychody grupy @GPW_WSExchange w pierwszym kwartale wzrosły rdr o 15 proc., do 97 mln zł i okazały się lepsze o 4,3 proc. od konsensusu analityków #GPW #giełda

Przychody grupy GPW w pierwszym kwartale wzrosły rdr o 15 proc., do 97 mln zł i okazały się lepsze o 4,3 proc. od konsensusu analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 93 mln zł.

Wzrost przychodów ze sprzedaży

Wzrost przychodów ze sprzedaży dotyczył wzrostu zarówno przychodów na rynku finansowym (wzrost o 9,2 mln zł), jak i przychodów na rynku towarowym o 3,6 mln zł.

Największy wzrost na rynku finansowym dotyczył przychodów z rynku akcji (o 7,8 mln zł), nastąpił również wzrost przychodów z rynku instrumentów pochodnych o 1,8 mln zł. Trend wzrostowy został utrzymany na przychodach z rynku instrumentów dłużnych, które wzrosły w stosunku do okresu porównywalnego 2019 roku o 9,4 proc. Najwyższy spadek 25,4 proc. został zanotowany na przychodach z tytułu innych opłat od uczestników rynku.

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: GPW: zarząd rekomenduje wypłatę 2,40 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2019 rok >>>

Przychody z rynku towarowego były wyższe o 10,4 proc., tj. 3,6 mln zł. Wzrost w głównej mierze wynika z wyższych przychodów z tytułu obrotu energią elektryczną w transakcjach terminowych o 72,4 proc. tj. 1,7 mln zł, wyższych przychodów z rynku gazu 41,3 proc., tj. 1 mln zł oraz z tytułu rozliczenia transakcji o 20,3 proc., czyli 2,2 mln zł.

Zysk operacyjny

Zysk operacyjny grupy sięgnął w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku 40,3 mln zł i zanotował wzrost rdr o 37 proc. i był 12 proc. wyższy niż zakładał konsensus PAP Biznes.

Wynik EBITDA grupy wzrósł rdr o 10 proc., do 50 mln zł. Konsensus zakładał wynik EBITDA na poziomie 45,6 mln zł.

"Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 10,9 mln zł był rezultatem wyższej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost o 15,3 proc., tj. o 12,9 mln zł) w stosunku do dynamiki wzrostu kosztów działalności operacyjnej (wzrost o 3,2 proc., tj. o 1,7 mln zł)" - napisano w raporcie kwartalnym GPW.

Wzrost kosztów działalności operacyjnej

Wzrost kosztów działalności operacyjnej w I kwartale 2020 r. był rezultatem wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów osobowych łącznie o 2,9 mln zł, wzrostu usług obcych o 1,3 mln zł i spadku kosztów podatków i opłat o 2,9 mln zł.

Zysk netto grupy w pierwszym kwartale sięgnął 29,3 mln zł, co oznacza wzrost o 20 proc. wobec tego samego okresu zeszłego roku. Analitycy oczekiwali zysku netto w wysokości 30 mln zł.

"Wzrost zysku netto jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 10,9 mln zł oraz znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie minus 4,8 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku ukształtowały się na poziomie 9,1 mln zł wobec 2,1 mln zł w porównywalnym okresie. Wyższe koszty finansowe w I kw. 2020 roku wynikają z aktualizacji rezerw w spółce zależnej IRGiT na potencjalne zobowiązania z tytułu podatku VAT" - napisano w raporcie.

EBITDA Towarowej Giełdy Energii

W pierwszych 3 miesiącach 2020 r. EBITDA Towarowej Giełdy Energii wyniosła 11,7 mln zł w stosunku do 11,3 mln zł wypracowanych w porównywalnym okresie 2019 roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 9,2 mln zł wobec 8,8 mln zł w pierwszych 3 miesiącach 2019 roku. Zysk netto za okres pierwszych 3 miesięcy wyniósł 7,8 mln zł w stosunku do 7,2 mln zł wypracowanych w porównywalnym okresie 2019 roku.

W okresie pierwszego kwartału 2020 r. EBITDA IRGiT wyniosła 9,3 mln zł w stosunku do 6,8 mln zł wypracowanych w okresie porównywalnym 2019 roku. Zysk z działalności operacyjnej za trzy miesiące 2020 r. wyniósł 8,6 mln zł wobec 6,1 mln zł rok temu.

EBITDA BondSpot w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła 0,6 mln zł wobec 0,3 mln zł rok temu. Wynik operacyjny BondSpot ukształtował się na poziomie 0,1 mln zł wobec 0,1 mln zł rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne Grupy GPW w okresie trzech miesięcy 2020 r. wyniosły łącznie 11,2 mln zł, z czego 4,1 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe i 7 mln zł na wartości niematerialne. Dla porównania w okresie pierwszych 3 miesięcy 2019 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły łącznie 4,1 mln zł, z czego 1,2 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 2,8 mln zł na wartości niematerialne.

Nakłady inwestycyjne w pierwszym kwartale 2020 roku w GPW dotyczyły w głównej mierze nakładów na prowadzony projekt System GRC, GPW Data i Nowa Platforma Transakcyjna, nakładów na nowy kalkulator indeksów oraz centralną szynę danych, w TGE dotyczyły nakładów związanych z utrzymaniem systemów oraz nakładów związanych z prowadzonymi projektami: Platforma Żywnościowa, projektem rynku dnia bieżącego XBiD, a także z projektem „Komercjalizacja danych”.

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: GPW: 119,32 mln zł zysku netto w 2019 r. >>>

Wskaźnik dług netto/EBITDA (za 12 miesięcy) na koniec marca 2020 roku wynosił -1,5x wobec -1,8 proc. przed rokiem.

Wskaźnik cost/income spadł na koniec marca do 57,8 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł.

1Q2020wynikikons.różnicar/rq/q
      
Przychody97,093,04,3%15%21%
EBITDA50,045,610%30%22%
EBIT40,336,112%37%27%
zysk netto j.d.29,330,0-2,4%20%162%
      
marża EBITDA51,5%49,0%2,535,720,28
marża EBIT41,5%38,8%2,796,642,02
marża netto30,2%32,3%-2,101,1516,25

Marek Dietl: GPW może mieć trudności z utrzymaniem przychodów z I kwartału

GPW może mieć trudności z utrzymaniem wielkości przychodów z pierwszego kwartału, kiedy sięgnęły one 97 mln zł - poinformował prezes GPW Marek Dietl. Jednocześnie część wydatków inwestycyjnych grupy może się przesunąć na przyszły rok.

Prezes Marek Dietl podczas piątkowej telekonferencji był pytany, czy aktualna jest niedawna zapowiedź, że wskaźnik kosztów do dochodów GPW będzie na najwyższym poziomie w latach 2020-2021.

"Nasze wyniki za pierwszy kwartał są bardzo dobre, to wspiera wyniki całoroczne i daje pewien oddech w zakresie wskaźnika C/I. Dwa miesiące dały nam komfort, ale jak będzie później to duży znak zapytania. Chcielibyśmy, żeby wskaźniki się utrzymały, ale ostrożnie patrzymy, czy uda się długoterminowo utrzymać tak wysokie obroty. Zwykle po okresie bardzo dużej zmienności następuje trend boczny" - powiedział prezes Dietl.

"Może się zdarzyć, co widzimy już przy niektórych inicjatywach strategicznych, że pewne prace legislacyjne będą się opóźniać, gdyż priorytetem są obecnie działania antykryzysowe. Przykładowo działania, które są istotne z punktu widzenia tworzenia platformy odpadowej, nie idą w takim tempie, które było założone pod koniec 2019 roku" - dodał.

Prezes wskazał, że w przypadku innych projektów, szczególnie związanych z technologią, GPW miała zaplanowanych szereg działań sprzedażowych, ale praca zdalna stanowi sporą przeszkodę przy oferowaniu na rynku nowych produktów.

"Produkty są przygotowane zgodnie z planem, ale proces sprzedaży B2B jest procesem bardzo relacyjnym i zawsze zajmuje czas, robienie tego online jest trudne, więc być może tak duże przychody jakie mieliśmy w pierwszym kwartale będzie dość trudno utrzymać. Z drugiej strony część kosztów niestety przesunie się na przyszły rok, gdyż istnieją pewne ograniczenia w realizacji przedsięwzięć w trybie zdalnym" - powiedział Marek Dietl.

"Dzisiaj raczej kładziemy akcent, żeby mimo trudniejszych warunków terminowo realizować inicjatywy strategiczne, natomiast nie jesteśmy hurra optymistyczni, że ta dobra sytuacja przychodowa z pierwszego kwartału będzie trwała" - dodał.

Piotr Kajczuk, dyrektor finansowy GPW, poinformował, że w perspektywie do 2022 roku CAPEX w całej grupie kapitałowej GPW będzie dwa-trzy razy wyższy niż w zeszłym roku.

"Nakłady na same strategiczne projekty to kilka milionów złotych. Główne nakłady będą dotyczyć nowej platformy transakcyjnej" - powiedział Piotr Kajczuk.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: