GPW: akcjonariusze zdecydują o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję

Gospodarka

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 czerwca.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych - Logo
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 czerwca.

Akcjonariusze @GPW_WSExchange zdecydują o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r. #GPW #giełda #dywidenda

"Walne zgromadzenie spółki dokonuje podziału zysku netto spółki za rok 2018 wynoszącego 151 928 816,18 zł w sposób następujący:- wypłata dywidendy: 133 470 960 zł,- odpis na kapitał rezerwowy: 18 457 856,18 zł.Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 3,18 zł" - czytamy w projekcie uchwały.Akcjonariusze mają także ustalić dzień dywidendy na 19 lipca 2019 r. , a dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2019 r.Więcej najnowszych wiadomości o GPW >>>

Wypłata dywidendy w łącznej kwocie 133 470 960 zł 

"Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 133 470 960 zł oznacza wypłatę 3,18 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 72,7% zysku skonsolidowanego (77,1% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych), zaś stopa dywidendy 8,15% przy kapitalizacji GPW z dnia 26 marca 2019 r. " - wymieniono w uzasadnieniu do projektu uchwały.Proponowana przez zarząd GPW wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową spółki, zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, podano także.

Czynniki uwzględnione przez zarząd giełdy

"Rekomendując wysokość dywidendy, zarząd giełdy uwzględnił między innymi następujące istotne czynniki:- bardzo dobre wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2018 r.,- wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2018 r. opublikowane na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2018 r.,- utrzymujące się na wysokim poziomie i rosnące wskaźniki rentowności ROE (21,7%) i ROA (15,5%) oraz utrzymująca się wysoka płynność bieżąca (11,1), wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto),- zysk wynikający z transakcji sprzedaży akcji w spółce Aquis Exchange PLC, który w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 45,4 mln zł przed opodatkowaniem, a w ujęciu jednostkowym 32,2 mln zł przed opodatkowaniem,- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW #2022,- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,- potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności grupy kapitałowej GPW.W ubiegłym roku akcjonariusze GPW zdecydowali o przeznaczeniu 92,34 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 2,2 zł na akcję.GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: