GPW Benchmark zaczyna codzienną publikację wskaźników referencyjnych stopy procentowej

Gospodarka

GPW Benchmark rozpoczyna codzienną publikację o godz. 13:00 wartości trzech wskaźników transakcyjnych, które poddaje pod konsultacje w Dokumencie konsultacyjnym: WIRD – Warszawski Indeks Rynku Depozytowego, WIRF-Warszawski Indeks Rynku Finansowego oraz WRR – Warsaw Repo Rate.

GPW Benchmark - Logo
Źródło: GPW

GPW Benchmark rozpoczyna codzienną publikację o godz. 13:00 wartości trzech wskaźników transakcyjnych, które poddaje pod konsultacje w Dokumencie konsultacyjnym: WIRD – Warszawski Indeks Rynku Depozytowego, WIRF-Warszawski Indeks Rynku Finansowego oraz WRR – Warsaw Repo Rate.

"Spółka GPW Benchmark opublikowała Dokument konsultacyjny „Transakcyjne wskaźniki referencyjne stopy procentowej”. Do publicznych konsultacji zaproszone są podmioty rynku finansowego, zainteresowane przyszłym stosowaniem nowego wskaźnika w produktach finansowych. GPW Benchmark rozpoczyna również codzienną publikację o godz. 13.00 wartości trzech wskaźników transakcyjnych, które poddaje pod konsultacje w Dokumencie konsultacyjnym: WIRD – Warszawski Indeks Rynku Depozytowego, WIRF-Warszawski Indeks Rynku Finansowego oraz WRR – Warsaw Repo Rate" - napisano.

Kolejny etap w reformie polskiego rynku stopy procentowej

Jak napisano w komunikacie, publikacja dokumentu oraz wartości nowych wskaźników wyznacza kolejny etap w reformie polskiego rynku stopy procentowej.

W komunikacie podano, że GPW Benchmark przed końcem 2023 r. udostępni rynkowi do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem BMR zarówno wskaźniki ON, jak również indeks typu compound, wyrażony w punktach służący do obliczenia stopy zwrotu, jak również wskaźniki terminowe 1M, 3M i 6M Compound obliczone za pomocą procentu składanego. Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie decyzji rynku oraz instytucji, będzie WIRD lub WIRF, natomiast WRR będzie mógł być stosowany jako alternatywny wskaźnik.

Czytaj także: GPW Benchmark: startują publiczne konsultacje wskaźników stopy procentowej, na stole trzy propozycje >>>

"Poza kompetencjami GPW Benchmark znajduje się natomiast kwestia przygotowania rynku finansowego do ewentualnego zastąpienia wskaźników, czyli przejścia ze wskaźnika WIBOR na nowy wskaźnik w starych umowach. Praktyką zastosowaną w przypadku wskaźnika LIBOR było określenie przez nadzór finansowy wystarczająco długiego okresu (5-6 lat), aby rynek mógł sam się przygotować na zamianę wskaźników poprzez wprowadzenie do umów i instrumentów odpowiednich klauzul umownych" - napisano w komunikacie.

Ustawa o crowdfundingu

Procedowana obecnie przez polski rząd ustawa o crowdfundingu, zawiera również przepisy realizujące zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z 25 kwietnia 2022 r. dotyczące wsparcia dla kredytobiorców.

"W odniesieniu do zastąpienia wskaźnika WIBOR przedmiotowa ustawa przewiduje przepisy umożliwiające realizację przepisu 23c rozporządzenia BMR, analogicznego do art. 23b, przewidującego możliwość wydania przez państwo członkowskie aktu prawnego zastępującego kluczowy wskaźnik referencyjny o charakterze krajowym, czyli w naszym przypadku WIBOR" - napisano.

Zamiana wskaźnika WIBOR

Na podstawie rekomendacji KNF i opinii Komitetu Stabilności Finansowej, Minister Finansów będzie mógł wydać rozporządzenie, na mocy którego we wszystkich umowach nastąpi zamiana wskaźnika WIBOR na wskaźnik wskazany w rozporządzeniu. Ustawa nie określa żadnych terminów na wydanie takiego rozporządzenia, natomiast z publicznych wypowiedzi wynika, że intencją jest wydanie takiego rozporządzenia w styczniu 2023 r.

"Przed podmiotami rynku finansowego, głównie przez bankami, stoi ogromne wyzwanie przygotowania w bardzo krótkim czasie wymagającej operacji zamiany wskaźnika WIBOR. Biorąc pod uwagę doświadczenia innych rynków taka zamiana wymagała kilku lat dostosowań rynkowych. Zasadą było równoległe, wystarczająco długie funkcjonowanie starego i nowego wskaźnika. Nowy wskaźnik wymaga stworzenia rynku instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy procentowej. Ważne będzie ustalenie sposobu kalkulacji spreadu kompensacyjnego wyrównującego różnicę wartości miedzy starym na nowym wskaźnikiem" - napisano w komunikacie.

"Bardzo istotne jest określenie standardów kalkulacji stawki składanej i zdefiniowanie sposób jej zastosowania do poszczególnych rodzajów umów i instrumentów. Dokumentacyjnie jest to bardzo poważna operacja, również w zakresie klauzul informacyjnych skierowanych do klienta, który musi zostać należycie wyedukowany co do nowego wskaźnika i nowych zasad jego zastosowania. Konieczne będą zmiany w dokumentacji ISDA, rządzącej instrumentami pochodnymi, stanowiącymi zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej. Niezbędne jest określenie zasad kalkulacji wskaźników terminowych dla celów realizacji płatności odsetkowych z tytułu obligacji opartych na zmiennym oprocentowaniu. Wreszcie cała ta skomplikowana i wieloaspektowa operacja musi znaleźć odzwierciedlenie w systemach informatycznych podmiotów rynku finansowego oraz infrastruktury rynkowej (GPW, KDPW, etc.)" - dodano.

W komunikacie podano, że określenie horyzontu czasowego zamiany wskaźników na rok 2023 przyspieszyło realizację scenariusza zastąpienia wskaźnika WIBOR.

"Polski rynek finansowy jest tylko częściowo przygotowany na tak wielką zmianę. Mamy nadzieję, że publikacja dokumentu konsultacyjnego oraz wartości nowych wskaźników transakcyjnych przez GPW Benchmark będzie ważnym krokiem na drodze przygotowania rynku finansowego do zamiany wskaźnika" - napisano.

Udostępnij artykuł: