GPW: przy wyznaczaniu ceny akcji należy uwzględniać średnią rynkową z 12 miesięcy

Gospodarka

Przy wyznaczaniu ceny akcji proponowanej w wezwaniu powinna być uwzględniana również średnia cena rynkowa z ostatnich 12 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku, a nie jedynie średnia rynkowa z trzech miesięcy oraz sześciu miesięcy poprzedzających informację o zamiarze ogłoszenia wezwania, wynika ze stanowiska Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Grafika ilustracyjna
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (źródło: GPW)

Przy wyznaczaniu ceny akcji proponowanej w wezwaniu powinna być uwzględniana również średnia cena rynkowa z ostatnich 12 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku, a nie jedynie średnia rynkowa z trzech miesięcy oraz sześciu miesięcy poprzedzających informację o zamiarze ogłoszenia wezwania, wynika ze stanowiska Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

"W trosce o ochronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych uważamy że w art. 79 ust. 1 ustawy o ofercie przy wyznaczaniu ceny akcji proponowanej w wezwaniu powinna być uwzględniana również średnia cena rynkowa z okresu 12 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. Wzywający musiałby więc wziąć pod uwagę średnią cenę rynkową z trzech okresów: 3, 6 i 12 miesięcy" - czytamy w stanowisku GPW.

Rozwiązanie kompleksowo zabezpieczy interesy akcjonariuszy mniejszościowych

Wydaje się, że takie rozwiązanie kompleksowo zabezpieczy interesy akcjonariuszy mniejszościowych i będzie spójne z nowo projektowanym art. 79a ustawy o ofercie, który w przypadku wyznaczania ceny w pośrednim nabyciu akcji odnosi się do okresu 12–miesięcznego. Należy mieć na uwadze, że powyższe zasady ustalania ceny akcji będą miały zastosowania także do instytucji przymusowego wykupu, podano także.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku zakłada wprowadzenie zmian m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Projektowany art. 79 ust. 1 tej ustawy miałby otrzymać brzmienie: "Cena akcji proponowana w wezwaniu:

 1) w przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie może być niższa od:

a) średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy oraz 6 miesięcy poprzedzających publikację zamiaru ogłoszenia wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo

b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony w lit. a;  

2) w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w przypadku spółki, w stosunku do której postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe zostało otwarte - nie może być niższa od ich wartości godziwej".

Jak podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych, przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku planowane jest na I kw. 2022 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: