GPW zwiększa transparentność i bezpieczeństwo Alternatywnego Systemu Obrotu

Gospodarka

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął decyzję o wprowadzeniu istotnych zmian w Regulaminie ASO, dotyczących obowiązków informacyjnych emitentów i zasad funkcjonowania AD. Głównym celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa obrotu na rynkach NewConnect i Catalyst. Najważniejsze obszary usprawnień dotyczą warunków wprowadzania papierów wartościowych do ASO, jakości dokumentów informacyjnych oraz raportów bieżących i okresowych emitentów, wzmacniania roli Autoryzowanych Doradców.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął decyzję o wprowadzeniu istotnych zmian w Regulaminie ASO, dotyczących obowiązków informacyjnych emitentów i zasad funkcjonowania AD. Głównym celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa obrotu na rynkach NewConnect i Catalyst. Najważniejsze obszary usprawnień dotyczą warunków wprowadzania papierów wartościowych do ASO, jakości dokumentów informacyjnych oraz raportów bieżących i okresowych emitentów, wzmacniania roli Autoryzowanych Doradców.

Zarząd @GPW_WSExchange podjął uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, które dotyczą obowiązków informacyjnych emitentów i zasad funkcjonowania Autoryzowanych Doradców #GPW #giełda

– Zarówno NewConnect, jak i Catalyst są istotnymi elementami polskiego rynku kapitałowego. GPW  doskonali zasady działania tych rynków w celu zwiększenia przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu, w oparciu o własne doświadczenia oraz biorąc pod uwagę interes  i oczekiwania ich interesariuszy.  Wprowadzane zmiany mają na celu podniesienie standardów funkcjonowania obu rynków - mówi Piotr Borowski, członek zarządu GPW.

Czytaj także: GPW: akcjonariusze spółek z WIG otrzymali ok. 24 mld zł w dywidendach w 2019 r. >>>

Zmiany w zakresie warunków wprowadzenia papierów wartościowych do ASO

Zmiany w zakresie warunków wprowadzenia papierów wartościowych do ASO dotyczą m.in.:

  • podniesienia minimalnej wartości nominalnej emisji obligacji wprowadzanych do ASO Catalyst do 5 mln zł (z obecnie obowiązującego progu 1 mln zł),
  • podniesienia z 5 % do 10 % limitu liczby akcji, które mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect bez konieczności sporządzenia dokumentu informacyjnego oraz współpracy z Autoryzowanym Doradcą.

Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów

Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów dotyczą m.in.:

  • rozszerzenia katalogu zdarzeń, które zobowiązują spółkę do opublikowania raportu bieżącego, przede wszystkim o zdarzenia dotyczące poszczególnych etapów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zmian w statucie emitenta, zmianie danych adresowych spółki, a także obowiązków emitenta obligacji, takich jak przekazanie raportu ws. zwołania zgromadzenia obligatariuszy czy zmiany warunków emisji obligacji;
  • rozszerzenia zakresu obowiązkowych danych finansowych i informacji, jakie emitent powinien zawrzeć w raportach okresowych.

Zmiany odnoszące się do Autoryzowanych Doradców

Zmiany odnoszące się do Autoryzowanych Doradców polegają przede wszystkim na uszczegółowieniu ich roli, m.in. poprzez podkreślenie obowiązku zachowania przez AD  należytej staranności w realizowaniu swoich zadań oraz szczególnej dbałości o bezpieczeństwo obrotu i interes uczestników ASO. Ponadto, w celu zwiększenia aktywności AD oraz poprawy jakości świadczonych przez nich usług, od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy zasady obliczania opłaty rocznej uiszczanej przez AD na podstawie Regulaminu ASO.

Większość zmian w Regulaminie ASO zacznie obowiązywać od 1 marca 2020 r. Dla niektórych rozwiązań przewidziano dłuższy termin wejścia w życie.

Udostępnij artykuł: