GPW: zysk netto w IV kw. 2020 r. wyniósł 46,7 mln zł; akcjonariusze otrzymają minimum 2,50 zł dywidendy na akcję

Gospodarka

Grupa Giełdy Papierów Wartościowych zanotowała w czwartym kwartale 2020 roku 46,7 mln zł zysku netto i 64,4 mln zł EBITDA - poinformowała giełda w raporcie rocznym. Zysk netto i EBITDA są znacząco wyższe niż rok wcześniej, ale około 10 proc. niższe od konsensusu.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Grafika ilustracyjna
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (źródło: GPW)

Grupa Giełdy Papierów Wartościowych zanotowała w czwartym kwartale 2020 roku 46,7 mln zł zysku netto i 64,4 mln zł EBITDA - poinformowała giełda w raporcie rocznym. Zysk netto i EBITDA są znacząco wyższe niż rok wcześniej, ale około 10 proc. niższe od konsensusu.

Zysk netto grupy GPW w czwartym kwartale jest o 317 proc. wyższy rok do roku, a EBITDA wzrosła o 56 proc.

Skonsolidowane przychody GPW wzrosły w czwartym kwartale o 44 proc. do 115,9 mln zł wobec 112,7 mln zł konsensusu.

Zysk operacyjny grupy GPW wzrósł rok do roku o 75 proc. i wyniósł 55,6 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że wyniesie on 62,9 mln zł.

W całym 2020 roku przychody grupy GPW wyniosły 403,8 mln zł

W całym 2020 roku przychody grupy GPW wyniosły 403,8 mln zł (wobec 336,1 mln zł w 2019 roku), EBITDA 138,7 mln zł (84,9 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny 115 mln zł (61,5 mln zł w 2019) oraz zysk netto 168,7 mln zł (115,1 mln zł przed rokiem).

GPW w raporcie rocznym podała, że istotnym czynnikiem determinującym wzrost przychodów w 2020 r. był wybuch pandemii wirusa SARS-CoV-2, który spowodował wzrost wolumenu obrotów na rynkach kapitałowych.

Czytaj także: Czarne chmury nad GPW? Trzecia fala koronawirusa może zatrzymać wzrosty >>>

Przychody ze sprzedaży grupy z rynku finansowego wyniosły 256 mln zł (+38,4 proc. rdr). Największy udział w przychodach ze sprzedaży z rynku finansowego miały przychody z obsługi obrotu (72,4 proc.). Drugim znaczącym źródłem skonsolidowanych przychodów z rynku finansowego była sprzedaż informacji (20,1 proc. przychodów ogółem).

Przychody ze sprzedaży z rynku towarowego wyniosły 144,3 mln zł (-3,7 proc. rdr) i stanowiły 35,8 proc. przychodów grupy. Składają się na nie przychody z tytułu obrotu (energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz inne opłaty od uczestników rynku), prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia, rozliczenia transakcji oraz przychody ze sprzedaży informacji.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne grupy w 2020 roku wyniosły 134,6 mln zł wobec 119,3 mln zł przed rokiem.

Na wyniki GPW w 2020 r. miały wpływ zdarzenia o charakterze jednorazowym, w tym odpis z tytułu utraty wartości innych aktywów krótkoterminowych na kwotę 4,2 mln zł, odpis z tytułu utraty wartości firmy BondSpot na kwotę 3,5 mln zł, oraz odpis aktualizujący wartość inwestycji w PAR w kwocie 0,6 mln zł i pożyczki dla PAR w kwocie 0,5 mln zł, odpis z tytułu wartości akcji, które Giełda i TGE otrzymały w wyniku konwersji wierzytelności dłużnika na kwotę 0,9 mln zł.

Wynik netto TGE w 2020 r. spadł o 38,9 proc., do 45,8 mln zł. Zysk operacyjny zmniejszył się o 23,4 proc., do 44,5 mln zł, co było skutkiem spadku przychodów z obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia (-20,5 proc. rdr), wzrostu kosztów operacyjnych (+17,3 proc. rdr) oraz niższej dywidendy otrzymanej od spółki zależnej IRGiT (-18,3 mln zł).

Zysk EBITDA TGE wyniósł 53,5 mln zł (spadek 21,4 proc. rdr).

Spółka IRGiT osiągnęła wynik netto 14,1 mln zł (wzrost 2,1 proc.). Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 31,1 mln zł (-9,5 proc. rdr). Zysk EBITDA wyniósł 33,6 mln zł (-10,0 proc. rdr).

BondSpot osiągnął w 2020 r. wyniki na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Odnotował zysk netto równy 0,4 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 0,4 mln zł przy zysku EBITDA równym 2,0 mln zł.

Wskaźnik dług netto/EBITDA w 2020 roku wyniósł -1,6x wobec -1,3x.

Rentowność EBITDA

Rentowność EBITDA na koniec zeszłego roku wyniosła 55,7 proc., rentowność operacyjna 46,1 proc., rentowność netto 36,4 proc. Wskaźnik kosztów do przychodów na koniec 2020 roku spadł do 52,4 proc. wobec 53,9 proc. w 2019 roku.

Na koniec zeszłego roku grupa GPW miała 421,2 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów wobec 285,3 mln zł rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne grupy w 2020 roku wyniosły łącznie 36,4 mln zł, z czego 13,4 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 23 mln zł nakłady na wartości niematerialne.

Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe dotyczyły m.in. nowej aranżacji przestrzeni publicznej w budynku Centrum Giełdowe, a także centralnej szyny integracyjnej. Wydatki inwestycyjne w wartości niematerialne to m.in. nakłady na nowy kalkulator indeksów, system GRC, nowy system kadrowo-płacowy, Nowy System Transakcyjny oraz projekty Private Market i GPW Data.

"Oczekuje się, że pomimo bezprecedensowego wydarzenia, jakim jest trwająca pandemia wirusa SARS-CoV-2, w kolejnych latach grupa będzie generowała znaczące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w połączeniu z przychodami uzyskiwanymi z aktywów finansowych pokryją koszty działalności operacyjnej, nakłady inwestycyjne grupy oraz koszty obsługi długu" - napisano w raporcie rocznym.

Grupa nie planuje korzystać z finansowania zewnętrznego w szerszym zakresie niż obecnie.

Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w czwartym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł.

4Q2020wynikikons.różnicar/rq/qYTD 2020rdr
        
Przychody115,9112,72,8%44%29%403,820%
EBITDA64,471,6-10%56%37%224,616%
EBIT55,662,9-12%75%45%188,320%
zysk netto j.d.46,751,5-9,3%317%46%151,427%
        
marża EBITDA55,5%63,5%-8,014,263,0855,62%-1,87
marża EBIT48,0%55,8%-7,828,435,2246,63%0,14
marża netto40,3%45,7%-5,3726,344,6137,51%2,00

W tym roku wzrost wydatków inwestycyjnych o 20-30 proc.

GPW zakłada, że w 2021 roku wydatki inwestycyjne grupy wzrosną o 20-30 proc. - poinformował Piotr Borowski, członek zarządu GPW. W 2020 roku CAPEX grupy GPW wyniósł 36,4 mln zł. Akcjonariusze za zeszły rok otrzymają minimum 2,50 zł dywidendy na akcję.

Zakładamy, że w 2021 roku nasze wydatki inwestycyjne będą wyższe o 20 do 30 proc.

- powiedział Borowski.

Nakłady inwestycyjne grupy GPW w 2020 roku wyniosły łącznie 36,4 mln zł, z czego 13,4 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 23 mln zł nakłady na wartości niematerialne.

Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe dotyczyły m.in. nowej aranżacji przestrzeni publicznej w budynku Centrum Giełdowe, a także centralnej szyny integracyjnej. Wydatki inwestycyjne na wartości niematerialne to m.in. nakłady na nowy kalkulator indeksów, system GRC, nowy system kadrowo-płacowy, nowy system transakcyjny oraz projekty Private Market i GPW Data.

Piotr Borowski poinformował, że dywidenda za 2020 rok wyniesie minimum 2,5 zł na akcję.

"Planujemy wypłatę dywidendy co najmniej 2,50 zł na akcje, ale za wcześnie, by mówić o konkretnych wielkościach" - powiedział.

GPW spodziewa się w 2021 kilku mln zł przychodów z realizacji inicjatyw strategicznych

GPW spodziewa się, że w 2021 roku osiągnie kilka milionów złotych przychodów z realizacji inicjatyw strategicznych - poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

"Realizujemy inicjatywy strategiczne zgodnie z założonymi harmonogramami. Spodziewamy się w tym roku przychodów rzędu kilku milionów złotych, przy czym natura projektów z NCBR jest taka, że w momencie rozwoju danego rozwiązania i kiedy jest ono finansowane przez NCBR, to raczej są to okresy testowe, pilotażowe, gdy opłaty nie są pobierane. Po zakończeniu finansowania z NCBR rozwiązanie już normalnie i biznesowo funkcjonuje, więc będzie wtedy generowało dodatkowe przychody" - powiedziała Olszewska podczas piątkowej konferencji prasowej GPW.

Dodała, że kilka inicjatyw strategicznych zostało już wdrożonych. Wymienia wśród nich realizowaną wspólnie z NCBR platformę żywnościową, czyli utworzenie rynku rolnego w ramach Towarowej Giełdy Energii.

"W tej chwili mamy już stworzoną całą infrastrukturę i ramy formalno-prawne, żeby rynek działał i on działa. Budujemy bazę klientów i w pierwszych miesiącach tego roku pojawiają się transakcje prawie na każdej sesji, a obrót w styczniu przekroczył obroty z całego 2020 roku" - powiedziała członek zarządu GPW.

"Druga zrealizowana inicjatywa to GPW Growth o charakterze networkingowo-edukacyjnym, skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, które w przyszłości potencjalnie mogą być naszymi emitentami" - dodała.

Izabela Olszewska wskazała, że kilka inicjatyw strategicznych jest obecnie w trakcie realizacji.

"Rozbudowujemy nogę technologiczną, która jest dla nas kluczowa. To plan budowy naszego systemu tradingowego, a także inne rozwiązania, które będą stosowane w grupie, ale które też będą mogły być dystrybuowane innym uczestnikom rynku w Polsce i za granicą. Pracujemy też w obszarze produktów informacyjnych. To projekt GPW Data, który jest prowadzony z NCBR, czyli budowa repozytorium danych maszynowo czytelnych i budowa narzędzi inwestycyjnych. Zakładamy, że w tym roku takie opracowanie repozytorium danych nastąpi, a od połowy tego roku i na początku przyszłego będą budowane narzędzia wspierające inwestorów" - powiedziała.

"Niektóre inicjatywy są uzależnione od warunków zewnętrznych, w tym zmian w prawie. Taką są np. pożyczki papierów wartościowych, gdzie potrzebne jest włączenie się banków i bez zmian prawnych nie pójdziemy dalej. Prowadzimy dyskusję z regulatorem i nadzorcą" - dodała. 

GPW nadal jest zainteresowana przejęciem giełdy w Armenii

GPW na przełomie II i III kw. 2021 r. przeprowadzi  proces due diligence armeńskiej giełdy Armenia Securities Exchange, poinformowała także Izabela Olszewska. Jednocześnie GPW nie wyklucza akwizycji w innych obszarach.

Giełda w Armenii cały czas jest na naszym "radarze". To jest mały, ale bardzo zdrowy biznes, którym jesteśmy zainteresowani.

"Obecnie trwają pracę nad biznes planem z giełdą w Armenii, ale także Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, który wspiera i uczestniczy w tym procesie. Zakładamy, że uda nam się przeprowadzić due diligence na przełomie II i III kwartału i od tego będzie też zależała decyzja" - powiedziała Olszewska podczas wideokonferencji.

Dodała, że pomimo sytuacji, w umowę mają być wpisane odpowiednie bezpieczniki które gwarantują zabezpieczają pozycję GPW w Warszawie.

"Patrzymy optymistycznie na ten projekt i po due diligence będą podejmowane dalsze decyzje" - podkreśliła Olszewska.

Według niej, GPW patrzy jednak znacznie szerzej na ewentualne akwizycje.

"Generalnie jesteśmy zainteresowani takimi obszarami, które są nam pokrewne czyli związane z biznesem giełdowym. Ale także to, co jest dla nas ważne, czyli technologia i również rozwiązania technologiczne, które rozwijamy. Tutaj również można osiągnąć poprzez M&A i będziemy przyglądali się takim również obszarom, czyli spółkom innowacyjnym" - dodała Olszewska. 

GPW spodziewa się bardzo dobrego roku na rynku IPO i SPO

GPW spodziewa się, że 2021 rok będzie bardzo dobry pod względem pierwotnych i wtórnych ofert publicznych - poinformowała Izabela Olszewska.

"W domenie publicznej jest bardzo wiele opinii, w tym uczestników rynku i przedstawicieli domów maklerskich, że należy się spodziewać, iż ten rok będzie dobry pod względem debiutów. W KNF jest już kilka prospektów na rynek główny, mamy bardzo duże zainteresowanie rynkiem NewConnect, ciągle słyszymy, że kolejne spółki rozważają taką możliwość" - powiedziała Olszewska podczas piątkowej telekonferencji GPW.

"Przewiduję po liczbie kontaktów, które mamy i po opiniach, które funkcjonują na rynku, że ten rok będzie bardzo dobry pod względem IPO i SPO" - dodała.

Platforma transakcyjna GPW będzie gotowa w 2023 roku

Platforma transakcyjna GPW będzie gotowa w 2023 roku, a jako pierwszy - do końca 2021 roku - powstanie moduł do obsługi obligacji - poinformował członek zarządu GPW Dariusz Kułakowski.

"Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Pierwszy istotny kamień milowy to koniec tego roku - zakończenie wytwarzania modułu do obsługi obligacji. Projekt zakończy się w 2023 roku" - powiedział Dariusz Kułakowski podczas piątkowej konferencji prasowej GPW.

W lipcu 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu opracowania nowej platformy transakcyjnej.

GPW zakłada, że platforma transakcyjna będzie gotowa za 3-5 lat. W pierwszej kolejności ma być ona uruchomiona w spółce BondSpot, zajmującej się handlem obligacjami, a następnie na Towarowej Giełdzie Energii. Za około 5 lat powinna już funkcjonować w całej grupie kapitałowej GPW.

Docelowo GPW zamierza oferować swoją platformę innym małym i średnim giełdom, a celem strategicznym jest, by 10 proc. przychodów grupy kapitałowej pochodziło ze sprzedaży technologii.

Szacowany koszt projektu wyniesie około 90 mln zł, w tym przyznane dofinansowanie, w ramach konkursu NCBR, sięgnęło 30,27 mln zł. 

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: