Grupa BOŚ opublikowała wyniki roczne

Bankowość

W 2014 r. zysk brutto Grupy BOŚ sięgnął 82 mln zł. W relacji do danych porównawczych za rok poprzedni, wynik ten był wyższy o 12,7 proc. Zysk netto Grupy wyniósł 65,9 mln zł, co oznacza wzrost o 2,4 proc.

W minionym roku Grupa BOŚ zanotowała wzrost stanu kredytów, jak i depozytów. Na koniec 2014 r. wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom zwiększyła się o 3,7 proc., osiągając 12,5 mld zł. Zobowiązania Grupy wobec klientów, według stanu na 31 grudnia 2014 r., wyniosły 14,2 mld zł, co oznacza wzrost o 7,8 proc. w stosunku do stanu na koniec 2013 r.

Suma bilansowa Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 19,7 mld zł i była wyższa o 6,8 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2013 r.

Ekologiczna specjalizacja

Zgodnie ze strategią, Bank rozwijał działalność na rynku finansowania projektów służących ochronie środowiska, powiększając udział kredytów proekologicznych w portfelu. Ich saldo na koniec 2014 r. sięgnęło 3,4 mld zł, co stanowiło 26,5 proc. salda kredytów ogółem, podczas gdy na koniec poprzedniego roku udział ten wynosił 23,1 proc. Kwota nowych umów kredytów proekologicznych zawartych w roku 2014 wyniosła 1,9 mld zł. Ponad jedna trzecia z nich wspierała inwestycje z obszaru odnawialnych źródeł energii.

Warto podkreślić, że początek 2015 r. przyniósł istotne regulacje prawne, wzmacniające obraną przez Grupę BOŚ strategiczną linię rozwoju. W lutym 2015 r. sfinalizowane zostały parlamentarne prace nad Ustawą o odnawialnych źródłach energii, która na początku marca br. została podpisana przez Prezydenta RP. W dokumencie tym znalazły się m.in. przepisy dotyczące prosumentów. Zgodnie z nimi, właściciele mikroinstalacji OZE przez 15 lat będą mogli sprzedawać wytworzoną energię po stałych cenach.

– Regulacje, których wejście w życie zaplanowane jest na początek 2016 r., zapalają zielone światło dla powstania rynku wielu tysięcy mikroinstalacji. Już dziś można szacować, że wraz z rozwojem sektora zielonej, obywatelskiej energetyki, pojawi się szereg impulsów wspierających lokalną przedsiębiorczość, tworzących miejsca pracy, a co za tym idzie pobudzających wzrost PKB – mówi Mariusz Klimczak, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

– Grupa BOŚ będzie wspierać rozwój tego rynku. Zawarte w ustawie zapisy stwarzają m.in. nowe perspektywy przed zaprezentowanym niemal dwa lata temu Programem „SAMOspłacający się dom” – autorskim projektem Banku Ochrony Środowiska na rzecz rozwoju budownictwa jednorodzinnego – dodaje Mariusz Klimczak.

Dobre wskaźniki Grupy

Dochody Grupy BOŚ były wyższe niż w roku poprzednim. W 2014 r. wynik na działalności bankowej wyniósł 533,5 mln zł, wobec 498,9 mln zł w 2013 r., co oznacza wzrost o 6,9 proc. Do jego poprawy przyczyniły się lepsze wyniki: z tytułu odsetek, działalności handlowej, z transakcji na inwestycyjnych papierach wartościowych i z pozycji wymiany. Wskaźniki Grupy  pozostały na bezpiecznym poziomie.

Współczynnik wypłacalności wg CRR wyniósł 14,03 proc. na koniec 2014 r. wobec 12,39 proc. na koniec 2013 r., natomiast współczynnik Tier 1 – 10,46 proc. na koniec 2014 r. wobec 9,80 proc. na koniec 2013 r.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska S.A.

Udostępnij artykuł: