Grupa Kapitałowa EGB Investments prezentuje wyniki finansowe po czterech kwartałach 2013r.

Finanse i gospodarka

Wzrost zysku netto o 21% w porównaniu do roku 2012, utrzymanie przychodów ze sprzedaży na stabilnym poziomie oraz pozytywne efekty procesów optymalizacyjnych w obszarze kosztów - tak Grupa Kapitałowa EGB Investments podsumowała ostatnie cztery kwartały w opublikowanym dziś raporcie okresowym.

0001

Wzrost zysku netto o 21% w porównaniu do roku 2012, utrzymanie przychodów ze sprzedaży na stabilnym poziomie oraz pozytywne efekty procesów optymalizacyjnych w obszarze kosztów - tak Grupa Kapitałowa EGB Investments podsumowała ostatnie cztery kwartały w opublikowanym dziś raporcie okresowym.

Spółki z Grupy Kapitałowej w dalszym ciągu umacniały specjalizację w określonych segmentach rynku, budując przewagi konkurencyjne zarówno w obszarze sekurytyzacji wierzytelności (spółka dominująca), jak też finansowania mikro i małych przedsiębiorców (EGB Finanse sp. z o.o.).

Konsekwentny wzrost wartości

W ciągu czterech kwartałów 2013 roku Grupa Kapitałowa EGB Investments wypracowała 63 mln przychodów ogółem, a zatem o 5% więcej niż w czterech kwartałach roku poprzedniego. Czwarty kwartał został zamknięty zyskiem netto na poziomie 4,15 mln zł, czyli o 37% wyższym, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto na koniec 2013 r. był o 21% wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 7,69 mln zł. Wysoką sprawność operacyjną spółek z Grupy Kapitałowej potwierdziły wzrosty (w porównaniu do roku poprzedniego) wskaźników EBIT i EBITDA (odpowiednio o 19% i 16%). Natomiast wzrost rentowności sprzedaży i ROE w 2013 roku, w stosunku do roku 2012, jest pozytywnym efektem transakcji dokonanych z funduszami sekurytyzacyjnymi oraz rozpoczętych w 2012 roku procesów optymalizacyjnych w obszarze kosztów i efektywności pracy.

matela.krzysztof.03.150"Cały rok 2013 był dla nas okresem poszukiwania obszarów pozwalających na dalszą optymalizację kosztów działalności i realizowanych procedur. W obliczu zmian zachodzących na szeroko rozumianym rynku finansowym, którego integralną częścią jest branża windykacyjna, niezwykle istotnym jest umiejętne dopasowywanie skali i rodzaju podejmowanych działań do jego aktualnych uwarunkowań." - tłumaczy Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments S.A. - "Z drugiej strony, owo dopasowanie to także poszukiwanie i wykorzystywanie szans na umocnienie swojej pozycji w sektorze. Temu sprzyja m.in. pogłębiająca się specjalizacja spółek z Grupy Kapitałowej w wybranych obszarach rynku, czyli obsłudze wierzytelności sekurytyzowanych, korporacyjnych oraz finansowania mikro i małych przedsiębiorstw".

Umocnienie potencjału przychodowego

Jednym z głównych założeń operacyjnych na 2013 rok dla Grupy Kapitałowej EGB Investments był staranny dobór partnerów biznesowych, sposobów finansowania działalności oraz utrzymanie wysokiej trafności w decyzjach dotyczących portfeli wierzytelności przyjmowanych do obsługi. Rezultatem tak sformułowanej strategii działania jest zauważalny, bo ponad dwukrotny wzrost wartości wierzytelności (w stosunku do roku poprzedniego), które trafiły do spółek z Grupy Kapitałowej zarówno w ramach transakcji windykacji na zlecenie, transakcji sekurytyzacyjnych, cesji masowych portfeli, jak też wykupu drobnych wierzytelności niewymagalnych. Łącznie w całym roku Grupa Kapitałowa pozyskała wierzytelności o wartości 1,14 mld zł (vs. 0,5 mld zł w roku 2012), zapewniając sobie tym samym materiał do pracy na kolejne kwartały i zwiększając potencjał przychodowy we wszystkich realizowanych liniach produktowych, zarówno sekurytyzacji, obsłudze wierzytelności własnych, jak i serwisowaniu zleconych portfeli.

"Ceny oferowanych na sprzedaż portfeli stały się bardziej adekwatne do jakości wchodzących w ich skład wierzytelności" - wyjaśnia Krzysztof Matela. - "Łatwy dostęp do finansowania i zdolność nabywcza pozwoliły nam na zwiększenie aktywności EGB Investments S.A. w zakresie kupna atrakcyjnych portfeli i dokonanie transakcji cesji o łącznej wartości blisko czterokrotnie wyższej, niż jeszcze rok wcześniej (341 mln zł vs. 89 mln zł)."

Również EGB Finanse sp. z o.o. odnotowała znaczący wzrost wartości i liczby transakcji wykupu drobnych należności wynikających z faktur przed datą wymagalności, co pozytywnie wpłynęło na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej oraz dało bardzo silny impuls wzrostowy dla dalszego rozwoju tej spółki.

Wiarygodność w oczach inwestorów

Grupa Kapitałowa konsekwentnie buduje swoją wiarygodność w oczach inwestorów, wywiązując się z wszystkich zobowiązań wynikających z realizowanego programu emisji obligacji. Dokonywane w wyznaczonym czasie wykupy przez spółkę dominującą i zależną kolejnych papierów dłużnych oraz terminowa wypłata kuponów odsetkowych pozwala obligatariuszom realizować zakładane zyski z inwestycji. Jednocześnie dzięki opinii wzorowego płatnika, obie spółki utrzymują zdolność do plasowania z sukcesem kolejnych emisji obligacji, zapewniając sobie tym samym skutecznie dostęp do finansowania zakupu atrakcyjnych portfeli wierzytelności w przyszłości.

Źródło: EGB Investments S.A.

Udostępnij artykuł: