Grupa Kapitałowa GPW przedstawiła strategię ESG: osiągnięcie zeroemisyjności do 2030 roku

ESG

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) przyjęła "Strategię ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025", która określa ambicje i cele w obszarze zrównoważonego rozwoju na lata 2022-2025. W Strategii znalazły się główne kierunki działań z obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GPW.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Grafika ilustracyjna
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (źródło: GPW)

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) przyjęła "Strategię ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025", która określa ambicje i cele w obszarze zrównoważonego rozwoju na lata 2022-2025. W Strategii znalazły się główne kierunki działań z obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GPW.

- Od początków przedsiębiorczości sensem działania firm jest realizowanie celów biznesowych. Tym co ulega zmianie, są sposoby osiągania owych celów. Od końca XIX wieku, za sprawą chrześcijańskich przedsiębiorców z USA znane jest pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dziś, jeszcze lepiej niż w przeszłości, rozumiemy potrzebę rozwijania biznesu w sposób zrównoważony, czyli uwzględniający jego oddziaływanie na środowisko naturalne, kwestie społeczne i etyczne. Świętując 30-lecie funkcjonowania GPW z dumą możemy podkreślić nasze wieloletnie zaangażowanie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zarówno jako spółki, Grupy Kapitałowej, jak i organizatora rynku obrotu instrumentami finansowymi zachęcającego innych uczestników rynku do podejmowania działań w obszarze ESG – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Wdrażając Strategię ESG, GK GPW pragnie wnieść pozytywny wkład w realizację 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 wytyczonych przez ONZ, w tym przede wszystkim w dziedzinie klimatu, dobrej jakości edukacji, równości płci, wzrostu gospodarczego i godnej pracy, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, a także w działania partnerstwa na rzecz celów poprzez udział w inicjatywach podejmujących zagadnienia ESG i zrównoważonego rozwoju.

Czytaj także: GPW rozpoczęła publikowanie indeksu WIG140 >>>

- Giełda od wielu lat wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zarówno jako platforma obrotu oraz spółka publiczna. Przyjęliśmy „Strategię ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025”, która określa kierunki naszych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju na najbliższe cztery lata. Zawarliśmy w niej nasze cele, wśród których jest wspieranie przejścia na niskoemisyjną gospodarkę, tworzenie inkluzywnego środowiska pracy, rozwój projektów edukacyjnych i kształcenie przyszłych pokoleń inwestorów, jak również zarządzanie kwestiami ESG zgodnie z najwyższymi standardami – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW ds. ESG

Nowa strategia zakłada działania w trzech filarach, tj.: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego.

GK GPW wspiera przejście na niskoemisyjną gospodarkę

GK GPW w ramach filaru środowiskowego wspiera przejście na niskoemisyjną gospodarkę. Ambicją Grupy jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych GK GPW o 50% do końca 2025 roku (względem 2022) z perspektywą zeroemisyjności do końca 2030 roku. Dodatkowo Grupa zamierza raportować kwestie klimatyczne zgodnie z wytycznymi klimatycznymi Komisji Europejskiej oraz TCFD, a także wprowadzać nowe zrównoważone środowiskowo produkty do końca 2025 roku.

GK GPW jest odpowiedzialnym i pożądanym pracodawcą tworzącym inkluzywne środowisko pracy. GK GPW wnosi unikalną wartość w edukację finansową i kształcenie pokoleń inwestorów

W wymiarze społecznym ambicją GK GPW jest zwiększenie poziomu zaangażowania pracowników, zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz postrzeganie GK GPW jako atrakcyjnego miejsca pracy przyciągającego pracowników o kluczowych dla GPW kompetencjach.

Kolejnym priorytetem w filarze społecznym jest edukacja finansowa oraz kształcenie inwestorów poprzez realizowanie inicjatyw edukacyjnych w ramach Grupy i we współpracy z Fundacją GPW, które  adresowane są do różnych grup interesariuszy, w szczególności do inwestorów i młodego pokolenia.

Praktyki ładu korporacyjnego

GK GPW przykłada ogromną wagę do najwyższych standardów ładu korporacyjnego, dlatego ten obszar znalazł się wśród filarów strategii ESG. Jednym z najważniejszych działań jest rozwój oraz wsparcie systemu zarządzania kwestiami ESG w GK GPW. W ramach tego filaru jasno określony został model struktury zarządzania w przedmiotowym zakresie  - wprowadzono funkcjonowanie Komitetu ESG.

Komitet ESG będzie odpowiedzialny za nadzór wdrożenia i realizacji działań ESG, w tym działań związanych z zagadnieniem zmian klimatu podejmowanych w ramach zarządzania Strategią ESG. Na czele Komitetu ESG stoi dedykowany kwestiom ESG Członek Zarządu GPW.

Dodatkowo GK GPW planuje włączyć ryzyka ESG do istniejącego systemu zarządzania ryzykami w Grupie.

Na wzrost świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju przełożą się również działania edukacyjne skierowane dla pracowników, ponieważ są najlepszymi ambasadorami promującymi wiedzę i działania
z obszaru ESG w Grupie Kapitałowej GPW. GK GPW realizuje zadania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej, etycznej, praw człowieka oraz w kwestiach różnorodności wśród pracowników.

Udostępnij artykuł: