Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłasza wyniki finansowe za III kwartał 2012 r.

Finanse i gospodarka

Czterokrotny wzrost zysku netto przy zwiększeniu przychodów ze sprzedaży o blisko 50% w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. - takie wyniki finansowe po trzech kwartałach 2012 roku osiągnęła Grupa Kapitałowa EGB Investments, która opublikowała dziś raport okresowy. Grupa Kapitałowa zapowiada konsekwentny rozwój spółek zależnych i gotowość do inwestycji w kolejne portfele wierzytelności.

Wyższy zysk netto i rosnące przychody

Grupa Kapitałowa EGB Investments po trzech kwartałach 2012 r. wypracowała zysk netto na poziomie 3,3 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 42 mln zł. Jest to rezultat m.in. wzrostu wyniku finansowego w spółce dominującej (której rentowność ze sprzedaży za omawiany okres wyniosła 26,17%), zwiększenia przychodów ze sprzedaży w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o, a także podjętych w poprzednich kwartałach decyzji w obszarze inwestycji w windykację na drodze sądowej, utworzenia funduszu sekurytyzacyjnego Mega Debt NSFIZ oraz wdrażania kolejnych narzędzi zwiększających efektywność procesów windykacji prowadzonych zarówno przez EGB Investments S.A. jak i EGB Finanse Sp. z o.o.

Silna i wiarygodna marka

O dużym zaufaniu ze strony największych klientów, szczególnie z sektora finansowego, świadczy trzykrotny wzrost wartości portfela wierzytelności, jaki w porównaniu do trzech kwartałów 2011 r. został zlecony do obsługi EGB Investments S.A. (307 mln zł wobec 107 mln zł w roku 2011). Z drugiej strony – konsekwentnie umacnia się marka EGB Finanse sp. z o.o. w obszarze wykupu należności niewymagalnych od firm z sektora MMSP, w którym spółka działa od końca 2011 r. W ciągu trzech kwartałów tego roku portfel wierzytelności własnych EGB Finanse sp. z o.o. wzrósł do poziomu 24 mln zł.

Budujemy silną markę nie tylko Grupy Kapitałowej, ale każdej z poszczególnych, tworzących ją spółek” – tłumaczy Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A. – „Równie ważne jest dla nas zaufanie ze strony klientów, którzy zlecają i sprzedają nam portfele wierzytelności, jak też inwestorów i banków. Terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań oraz wykup obligacji zapewniający atrakcyjny zwrot inwestorom, dokonany w zakładanym terminie przez EGB Finanse sp. z o.o., gwarantują Grupie Kapitałowej bieżący dostęp do środków finansowych w postaci kredytów bankowych oraz skutecznego plasowania kolejnych emisji obligacji.”

W porównaniu z konkurencją, EGB Investments S.A. utrzymuje niski wskaźnik zadłużenia netto, na bezpiecznym poziomie 0,9. Jest to istotna przewaga konkurencyjna, wskazującą na elastyczność finansowania działalności przez spółkę i zapewniająca bezpieczeństwo jej akcjonariuszom.

Rozwój Grupy Kapitałowej poprzez spółki zależne

W kolejnych kwartałach EGB Investments S.A. planuje kontynuować pozyskiwanie atrakcyjnych portfeli na rynku wierzytelności, a EGB Finanse Sp. z o.o. – rozwijać Elektroniczny System Windykacji – nowatorskie narzędzie windykacji i finansowania podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Grupa Kapitałowa zamierza aktywnie pozyskiwać klientów z nowych branż i sektorów, zapewniając sobie bieżący dopływ zleceń oraz portfeli do obsługi.

Rynek windykacji, tak samo jak inne branże, podlega ciągłej ewolucji m.in. w zakresie metod działania czy narzędzi komunikacji” – dodaje Krzysztof Matela. – „Wpisując się w najnowsze trendy, pracujemy nad rozwojem automatyzacji procesów windykacji i wdrażaniem nowoczesnych technologii elektronicznej wymiany danych np. z organami egzekucyjnymi. Rezultatem będzie znaczne skrócenie ścieżek obsługi wierzytelności przy jednoczesnym dalszym podnoszeniu efektywności naszych działań.

Ponadto, Grupa Kapitałowa EGB Investments planuje konsekwentnie zwiększać swoją wartość poprzez rozwój spółek zależnych: EGB Finanse Sp. z o.o. i EGB Nieruchomości Sp. z o.o. Ta ostatnia będzie kontynuowała rozpoczęte w III kwartale działania operacyjne, związane z przejmowaniem nieruchomości zabezpieczających wierzytelności spółki.

Informacja dodatkowa

EGB Investments od 1995 roku prowadzi działalność w zakresie zarządzania wierzytelnościami największych banków, korporacji sektora finansowego i telekomunikacyjnego oraz innych przedsiębiorstw świadczących usługi masowe. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Spółka m.in. wdrożyła systemy: Zarzadzania Jakością ISO 9001:2008, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2005, realizuje politykę compliance, a także jest sygnatariuszem kodeksów dobrych praktyk (Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Polskiego Związku Windykacji).

Szczegółowy opis spółki – pobierz.

Źródło: EGB Investments S.A.

Udostępnij artykuł: