Grupa Pekao: zysk netto wyższy o 3,6 proc. niż przed rokiem

Bankowość

Bank Pekao SA osiągnął w pierwszej połowie 2010 r. 1221,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1179,50 mln zł zysku rok wcześni - podał bank w raporcie.  

„Na dobre wyniki w I półroczu 2010 r., z zyskiem operacyjnym wyższym o 6,1 proc. w porównaniu z I półroczem 2009 r. wpłynęły zarówno wyższe dochody z działalności operacyjnej, jak i niższe koszty działalności operacyjnej” – informuje zarząd banku.

W I półroczu 2010 r. Grupa Peko osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 3 525,8 mln zł, o 41,6 mln zł (o 1,2 proc.) wyższe niż w I półroczu 2009 r.

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem w I półroczu 2010 r. wyniósł 2 125,4 mln zł i był o 93,7 mln zł (o 4,6 proc.) wyższy niż w I półroczu 2009 r. Wynik pozaodsetkowy Grupy w I półroczu 2010 r. wyniósł 1 400,4 mln zł – o 52,1 mln zł (o 3,6 proc.) mniej niż przed rokiem. Jednak wynik z tytułu prowizji i opłat w I półroczu 2010 r. wyniósł 1 160,7 mln zł i był o 78,3 mln zł (o 7,2 proc.) wyższy niż w I półroczu 2009 r. na co wpływ miały wyższe prowizje kredytowe, prowizje z tytułu kart płatniczych oraz prowizje z produktów inwestycyjnych.

Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2010 r. wyniosły 1 805,5 mln zł – o 57,4 mln zł (3,1 proc.) mniej niż rok temu.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe w I półroczu 2010 r. wyniósł 276,9 mln zł i był o 31,8 mln zł (o 13,0 proc.) wyższy niż w I półroczu 2009 r.

Kredyty klientów detalicznych na koniec czerwca 2010 r. wyniosły 30 044 mln zł i były o 1 374,8 mln zł (o 4,8 proc.) wyższe niż na koniec 2009 r. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami i transakcjami z przyrzeczeniem odkupu zwiększyły się w I półroczu 2010 r. o 1 260,4 mln zł (o 2,3 proc.) i na koniec czerwca 2010 r. wynosiły 56 613,6 mln zł.

Współczynnik wypłacalności wynosi 18,0 proc., a relacja kredytów do depozytów 82,3 proc. na koniec czerwca 2010 r.

Udostępnij artykuł: