Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała w ciągu trzech kwartałów 160 mln zł zysku skonsolidowanego

Bankowość

. Zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 159,9 mln zł (-0,5% r/r); Wolumen kredytów: 41,2 mld zł (+3,4% wobec stanu z końca 2014 r.); Wolumen depozytów: 38,9 mld zł (+18,2% wobec stanu z końca 2014 r.); Zmniejszenie kosztów administracyjnych o 6,6% w ujęciu rocznym; Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na poziomie 13,2%, a Raiffeisen Polbanku na poziomie jednostkowym14,3%.

. Zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 159,9 mln zł (-0,5% r/r); Wolumen kredytów: 41,2 mld zł (+3,4% wobec stanu z końca 2014 r.); Wolumen depozytów: 38,9 mld zł (+18,2% wobec stanu z końca 2014 r.); Zmniejszenie kosztów administracyjnych o 6,6% w ujęciu rocznym; Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na poziomie 13,2%, a Raiffeisen Polbanku na poziomie jednostkowym14,3%.

Grupa Kapitałowa Raiffeisen Bank Polska kontynuowała w trzecim kwartale 2015 r. wzrost wolumenów bilansowych, wzmacniając przede wszystkim stronę pasywną. W efekcie po trzech kwartałach wartość depozytów klientów wyniosła 38,9 mld zł i była wyższa o 18,2% w porównaniu ze stanem z końca 2014 r. Portfel kredytów powiększył się o 3,4% do 41,2 mld zł. Dzięki temu poprawie uległa sytuacja płynnościowa Grupy, co zostało odzwierciedlone w obniżeniu wskaźnika kredytów do depozytów do 106%. Suma bilansowa wynosiła na koniec września 62,3 mld zł, co oznacza wzrost o 6,3% od końca grudnia 2014 r.

Kolejny kwartał na wyniki sektora bankowego mocno oddziaływały z jednej strony bariery ograniczające przychody, a z drugiej regulacje powodujące dodatkowe obciążenia finansowe. W tej sytuacji Grupa koncentrowała się na działaniach oszczędnościowych i optymalizacyjnych, obniżając tak koszty funkcjonowania, jak i koszty ryzyka oraz poszukiwała kolejnych źródeł przychodów. Zwiększała m.in. wolumen kredytów udzielonych firmom, koncentrując się na segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, oraz klientom indywidualnym. Strategia ekspansji w segmencie detalicznym przynosi coraz lepsze wyniki – do końca września zostało otwartych 220 tys. Wymarzonych Kont Osobistych, które znalazły się w ofercie zaledwie w marcu tego roku. Bank pozyskał też w tym roku ponad 4 mld zł depozytów od klientów indywidualnych, co wpłynęło na dalsze wzmocnienie struktury finansowania Grupy” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Od początku roku całkowite dochody Grupy wyniosły 1 329,3 mln zł, notując spadek o 11% w ujęciu rocznym. Wpłynęło na to przede wszystkim pogorszenie się o 13,5% (do 809,5 mln zł) wyniku odsetkowego wywołane niższym poziomem rynkowych stóp procentowych oraz spadek wyniku na instrumentach finansowych i z pozycji wymiany o 56,3% (do 29,0 mln zł). Wynik z tytułu opłat i prowizji (447,9 mln zł) obniżył się o 2,2%. Jednocześnie Grupa konsekwentnie prowadziła działania oszczędnościowe, m.in. program optymalizacji procesów operacyjnych poprzez koncentrowanie ich w nowoczesnym centrum w Rudzie Śląskiej. Dzięki temu ogólne koszty administracyjne, i to pomimo znacznego zwiększenia opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, obniżyły się o 6,6% r/r do poziomu 948,6 mln zł. Dalsza poprawa nastąpiła w obszarze kosztów ryzyka – Grupa odnotowała spadek odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów do 162,8 mln zł, czyli o 27,6% r/r, w związku z poprawą jakości detalicznego portfela kredytowego.

W efekcie zysk brutto Grupy wyniósł 217,8 mln zł (spadek o 11,3% r/r), a skonsolidowany zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, sięgający 159,9 mln zł, utrzymał się praktycznie na poziomie z analogicznego okresu 2014 r. (-0,5%). Gdyby uwzględnić zysk przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli w wysokości 20,6 mln zł po trzech kwartałach 2014 r., to spadek zysku netto za okres kończący się 30 września br. wyniósł 11,8%. Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA netto) wyniósł 0,4%, zwrotu na kapitale (ROE netto) sięgnął 3,6%, a relacja kosztów do dochodów ukształtowała się na poziomie 71,4%.

Fundusze własne Grupy na koniec września 2015 r. sięgały 6,3 mld złotych, a wysokość kapitału akcyjnego 2,3 mld zł. W porównaniu z końcem 2014 r. poprawiła się pozycja kapitałowa Grupy: łączny współczynnik kapitałowy na koniec września wzrósł do 13,2% (o 0,4 p.p.), a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 do 12,7% (tj. o 0,4 p.p.). W ujęciu jednostkowym współczynniki te wyniosły odpowiednio: 14,3% i 13,7%.

Raiffeisen Polbank zanotował w ciągu trzech kwartałów 2015 r. wzrost obrotów faktoringowych o 10% do 13,0 mld zł, co zapewniło mu 2. miejsce w zestawieniu największych faktorów. Od początku roku niemal 400 firm zaczęło korzystać z rozwiązań faktoringowych Raiffeisen Polbank. Bank obsługuje obecnie 30% przedsiębiorstw korzystających z faktoringu na polskim rynku i jest pod tym względem jego liderem.

Spółka zależna Raiffeisen-Leasing Polska po trzech kwartałach 2015 r. notowała 2,7 mld zł sprzedaży (wzrost o 13,2% r/r), osiągając rynkowy udział na poziomie 7,5%. W segmencie samochodów osobowych do 3,5 t zajmuje 2. pozycję, z udziałem 10,5%.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: