GUS: Budżet państwa w I półroczu 2016 r.

Aktualności / Raporty

Dzisiaj trzecia część cyklu dotyczącego szeroko rozumianego przepływu pieniądza w naszym kraju w pierwszej połowie br. W poprzednich odcinkach prezentowaliśmy dane odnoszące się do pieniądza oraz rynku giełdowego. Dzisiaj prezentujemy przepływy pieniężne w ramach budżetu państwa, które zawiera wielowątkowy i szczegółowy raport Głównego Urzędu Statystycznego pt. "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2016 r."

Dzisiaj trzecia część cyklu dotyczącego szeroko rozumianego przepływu pieniądza w naszym kraju w pierwszej połowie br. W poprzednich odcinkach prezentowaliśmy dane odnoszące się do pieniądza oraz rynku giełdowego. Dzisiaj prezentujemy przepływy pieniężne w ramach budżetu państwa, które zawiera wielowątkowy i szczegółowy raport Głównego Urzędu Statystycznego pt. "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2016 r."

W okresie styczeń–czerwiec br. dochody budżetu państwa wyniosły 151610,8 mln zł (tj. 48,3% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2016 r.), a wydatki 170294,7 mln zł (odpowiednio 46,2%). Deficyt ukształtował się na poziomie 18683,9 mln zł, co stanowiło 34,1% planu.

Dochody zrealizowane w okresie styczeń–czerwiec br. były wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku o 10,6%. Wpływy z podatków pośrednich wyniosły 94256,6 mln zł, w tym z podatku akcyzowego 31098,2 mln zł. Ich udział w łącznej kwocie dochodów wyniósł odpowiednio: 62,2% i 20,5%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ukształtowały się na poziomie 13813,6 mln zł, a od osób fizycznych – 22080,1 mln zł. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł odpowiednio 9,1% i 14,6%. Wykonanie dochodów budżetu państwa z tytułu napływu środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi stanowiło 21,8% planu. Wydatki poniesione w okresie styczeń–czerwiec br. były o 4,4% większe niż przed rokiem. Wypłaty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 31173,6 mln zł, tj. wzrosły o 3,3% i stanowiły 18,3% wydatków ogółem.

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa stanowiły 8,0% wydatków ogółem. Wypłacone w okresie styczeń–czerwiec br. dotacje dla Funduszu Emerytalno-Rentowego wyniosły 7565,3 mln zł (tj. 4,4% wydatków ogółem), a dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 23201,4 mln zł (odpowiednio 13,6%).

W okresie styczeń–maj br. wydatki bieżące jednostek budżetowych były o 4,9% wyższe niż przed rokiem, a ich udział w ogólnej kwocie wydatków budżetu państwa, podobnie jak przed rokiem, wyniósł 17,7%.

Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-kraju-w-i-polroczu-2016-r-,1,50.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: