GUS: cudzoziemcy coraz więcej wydają w Polsce

Gospodarka

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2017 r. wyniosła 11,7 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski – 6,8 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny.

Fot. Pixabay.com

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2017 r. wyniosła 11,7 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski – 6,8 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny.

Cudzoziemcy wydali w Polsce 11,7 mld zł w III kw. 2017 r. - podał @GUS_STAT

Oznacza to wzrost wydatków zarówno cudzoziemców w Polsce, jak i Polaków za granicą - odpowiednio o 7,7% i o 6,5% w ujęciu rocznym, a także wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału - odpowiednio o 7,3% i 41,7%.W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w III kwartale 2017 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (46,6%), następnie z Ukrainą (20,5%), Czechami (11,8%), Słowacją (8,3%), Białorusią (7,0%), Litwą (4,3%) i Rosją (1,6%) - podał GUS.W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, najwyższe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (49,2% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w III kwartale 2017 r.), następnie z Czechami (29,9%), Słowacją (14,9%), Litwą (2,6%), Ukrainą (1,5%), Rosją (1,3%) i Białorusią (0,6%) - wynika z danych GUS.

Ile osób przekroczyło granicę Polski?

GUS podał także, że w III kwartale 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 82,6 mln, z tego 47,9 mln (58,0%) dotyczyło cudzoziemców (nierezydentów), a Polaków (rezydentów) 34,7 mln (42,0%). Około 73,3% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 13,8% granicy na lotniskach, 12,0% zewnętrznej granicy lądowej UE i 0,9% morskiej.Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (45,4% ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w III kwartale 2017 r.), następnie granicę z Czechami (22,9%), Słowacją (14,4%), Ukrainą (8,9%), Białorusią (3,7%), Litwą (3,2%) i Rosją (1,5%).

Źródło: GUS

 
Udostępnij artykuł: