GUS: Giełdowy rynek papierów wartościowych I – VI 2016

Raporty

Kontynuujemy prezentację wybranych przez nas danych dotyczących przepływów pieniężnych w pierwszej połowie roku, zawartych w najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego pt. "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2016 r." Dziś: rynek giełdowy.

Kontynuujemy prezentację wybranych przez nas danych dotyczących przepływów pieniężnych w pierwszej połowie roku, zawartych w najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego pt. "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2016 r." Dziś: rynek giełdowy.

W I półroczu br. na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie debiutowało 9 spółek, wycofało się 13 i w rezultacie w końcu czerwca br. notowano 483 spółki. Kapitalizacja na ostatniej sesji w czerwcu br. wyniosła 913,1 mld zł (spadek o 374,6 mld zł, tj. o 29,1% w stosunku do ostatniej sesji w analogicznym okresie ub. roku).

W I półroczu br. łączna wartość obrotów akcjami wyniosła 91325,3 mln zł (o 20,2% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku). W systemie transakcji sesyjnych obroty zmniejszyły się o 16,4%, a w systemie transakcji pakietowych spadły o 51,3%. Wartość obrotów prawami do akcji w systemie transakcji sesyjnych w okresie styczeń–czerwiec br. wyniosła 34,8 mln zł (spadek o 45,8%). Obroty prawami poboru wyniosły 116,9 mln zł. Obroty certyfikatami inwestycyjnymi w systemie transakcji sesyjnych ukształtowały się na poziomie 32,0 mln zł (tj. o 19,2% niższym niż w I półroczu ub. roku). Zwiększyły się obroty transakcji sesyjnych produktami strukturyzowanymi – o 9,7% do 422,5 mln zł. Obroty ETF-ami w I półroczu br. wyniosły w transakcjach sesyjnych 94,8 mln zł (spadek o 40,7%).

Na zamknięciu ostatniej sesji w czerwcu br. większość indeksów giełdowych zanotowała spadek w relacji do stanu na ostatniej sesji w przed rokiem, w tym WIG – o 16,1%, a WIG-Poland – o 16,7%. Obniżył się indeks w sektorze dużych spółek WIG20 – o 24,5% oraz w sektorze średnich spółek mWIG40 – o 7,9%. Wśród indeksów sektorowych największy spadek wystąpił w branży energetycznej (o 35,6%) i surowcowej (o 34,0%), natomiast wzrost odnotowano m.in. w branży spożywczej (o 22,7%) i deweloperskiej (o 17,1%).

W I półroczu br. wartość transakcji sesyjnych kontraktami terminowymi wyniosła 94395,8 mln zł (tj. o 11,1% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku), a transakcje pozasesyjne tymi instrumentami kształtowały się na poziomie 2903,1 mln zł (wzrost o 6,2%). Zmniejszyły się obroty opcjami indeksowymi w systemie transakcji sesyjnych (o 22,9%) oraz pozasesyjnych (o 73,5%). W I półroczu br. nie odnotowano obrotów jednostkami indeksowymi.

W I półroczu br. na rynku NewConnect debiutowało 7 spółek, wycofało się 12, a liczba spółek notowanych na koniec czerwca br. wyniosła 413. Kapitalizacja tego rynku na ostatniej czerwcowej sesji ukształtowała się na poziomie 8861,2 mln zł (spadek o 8,3% w stosunku do ostatniej sesji w I półroczu ub. roku). Wartość obrotów akcjami w transakcjach sesyjnych zmniejszyła się do 609,8 mln zł (o 26,8%), natomiast w systemie transakcji pozasesyjnych zwiększyła się o 27,2% do 73,9 mln zł. Odnotowano znaczny spadek obrotów prawami do akcji, które w I półroczu br. wyniosły 0,1 mln zł (wobec 6,7 mln zł przed rokiem). Zanotowano spadek wskaźnika NCIndex do 275,3 pkt (wobec 279,5 pkt przed rokiem).

W I półroczu br. obroty obligacjami Skarbu Państwa na GPW w ramach rynku Catalyst wyniosły 387,8 mln zł (o 66,1% więcej niż przed rokiem). Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 668,8 mln zł (wzrost o 21,8%), obligacjami komunalnymi – 6,9 mln zł (podobnie jak przed rokiem), a obligacjami spółdzielczymi – 15,8 mln zł (spadek o 64,7%). Obroty listami zastawnymi wyniosły 23,1 mln zł.

W I półroczu br. w ramach rynku Catalyst nie zanotowano obrotów obligacjami Skarbu Państwa, komunalnymi oraz spółdzielczymi na BondSpot. Obroty obligacjami korporacyjnymi ponad 2-krotnie zwiększyły się w porównaniu z I półroczem ub. roku (do 666,3 mln zł). Obroty listami zastawnymi wyniosły 10,8 mln zł (wobec 22,2 mln zł przed rokiem).

Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-kraju-w-i-polroczu-2016-r-,1,50.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: