GUS: Koniunktura gospodarcza w Polsce w lutym 2017

Aktualności / Raporty

W lutym dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji zgłaszają korzystne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są bardziej korzystne od sygnalizowanych w styczniu br. oraz w analogicznym okresie ostatnich czterech lat

W lutym dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji zgłaszają korzystne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są bardziej korzystne od sygnalizowanych w styczniu br. oraz w analogicznym okresie ostatnich czterech lat

W swym obszernym raporcie Główny Urząd Statystyczny przedstawia szczegółowe informacje (wraz z ciekawą infografiką) co do poszczególnych branż. I tak:Przetwórstwo przemysłoweW lutym ogólny klimat koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,5 (plus 2,7 w styczniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,4% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11,9% (przed miesiącem odpowiednio 14,3% i 11,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Przedsiębiorcy sygnalizują, że bieżący portfel zamówień i produkcja są ograniczane w mniejszym stopniu niż w styczniu, w najbliższych miesiącach przewidywany jest ich wzrost. Oceny dotyczące bieżącej sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne niż w styczniu, natomiast odpowiednie prognozy wskazują na możliwość niewielkiej poprawy w najbliższych trzech miesiącach. Podobnie jak w styczniu, sygnalizowane jest nieznaczne zmniejszenie poziomu należności, jednocześnie w niewielkim stopniu wzrastają opóźnienia płatności za sprzedane produkty. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. W przedsiębiorstwach planowany jest nieznaczny wzrost zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, podobnie jak oczekiwano przed miesiącem.A jak wygląda to w ujęciu wielkości firm? W lutym podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) oceniają koniunkturę nieznacznie mniej negatywnie niż przed miesiącem. Opinie dotyczące koniunktury w przedsiębiorstwach średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) są nieco bardziej korzystne od formułowanych w styczniu.

W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 19,0 w lutym, plus 14,5 w styczniu), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 17,2 w lutym, plus 12,6 w styczniu), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 17,1 w lutym, plus 16,5 w styczniu) oraz zajmujący się poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji (plus 15,0 w lutym, plus 12,2 w styczniu). Negatywne oceny koniunktury sygnalizują jedynie producenci odzieży (minus 9,7 w lutym, minus 5,9 w styczniu).BudownictwoW lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 6,8 (przed miesiącem minus 9,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,0% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 22,8% (przed miesiącem odpowiednio 14,5% i 24,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są nieco bardziej niekorzystne od zgłaszanych w styczniu, przy utrzymujących się negatywnych diagnozach portfela zamówień. Odpowiednie prognozy są mniej pesymistyczne od przewidywań formułowanych przed miesiącem. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być mniej znaczące od planowanych w ostatnich sześciu miesiącach. Ceny robót budowlano-montażowych mogą nie zmienić się.Spośród badanych podmiotów 27,7% (przed rokiem 24,7%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Luty jest siódmym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych (w bieżącym miesiącu jest to jednak spadek niewielki, mniej znaczący niż zapowiadano w styczniu).

Handel hurtowyOgólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w lutym na poziomie plus 4,6 (plus 2,5 w styczniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,1% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,5% (przed miesiącem odpowiednio 15,2% i 12,7%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Diagnozy sprzedaży są negatywne, po raz pierwszy od lutego ub. r. Odpowiednie prognozy są korzystne, po pesymistycznych przewidywaniach formułowanych w ostatnich trzech miesiącach. Oceny sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od negatywnych opinii zgłaszanych od listopada ub. r. Przewidywania w tym zakresie wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może nie zmienić się. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny, choć w nieco mniejszym stopniu niż sygnalizowali to od stycznia 2011 r. Poziom zamówień towarów u dostawców może zostać nieznacznie zwiększony. Zapowiadany jest niewielki wzrost zatrudnienia, po redukcjach planowanych w ostatnich trzech miesiącach. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów mogą rosnąć.Handel detalicznyOgólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w lutym na poziomie plus 7,0 (plus 6,3 w styczniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,5% (przed miesiącem odpowiednio 16,3% i 10,0%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Diagnozy sprzedaży są korzystne, ale ostrożniejsze niż w styczniu. Odpowiednie prognozy są nieznacznie optymistyczne, po pesymistycznych przewidywaniach formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest w niewielkim stopniu negatywnie. Prognozy w tym zakresie są nieco mniej niekorzystne. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. Poziom zamówień towarów u dostawców może pozostać bez zmian. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, bardziej znaczący od zapowiadanego przez przedsiębiorców od czerwca 2008 r. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen. W podziale na klasy wielkości, w lutym negatywne oceny ogólnego klimatu koniunktury zgłaszane są jedynie przez jednostki o liczbie pracujących od 10 do 49 osób. Przedstawiciele pozostałych przedsiębiorstw oceniają koniunkturę pozytywnie.UsługiW lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 10,5 (przed miesiącem plus 8,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,4% badanych firm, a jej pogorszenie – 7,9% (w styczniu odpowiednio 17,7% i 9,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Utrzymujące się od listopada ub. r. niekorzystne diagnozy popytu i sprzedaży ulegają w lutym pogorszeniu. Po raz pierwszy od kwietnia 2016 r. bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana negatywnie. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest, podobnie jak w styczniu, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują nieco szybszy niż przed miesiącem wzrost zatrudnienia. Ceny usług mogą rosnąć w najbliższych miesiącach.Informacja i komunikacjaW lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 16,4 (przed miesiącem plus 18,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 22,1% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,7% (w styczniu odpowiednio 24,3% i 6,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Bieżący popyt oceniany jest korzystnie, podobnie jak przed miesiącem; diagnozy sprzedaży i sytuacji finansowej są nieco mniej pozytywne niż w styczniu. Prognozy popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają wzrost zatrudnienia, nieco większy od planowanego w styczniu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się spadku cen usług.FINANSE I UBEZPIECZENIAW lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 28,2 (przed miesiącem plus 29,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 31,0% badanych firm, a jej pogorszenie – 2,8% (w styczniu odpowiednio 32,7% i 3,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Diagnozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Również prognozy sprzedaży i sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od formułowanych w styczniu, przy utrzymujących się pozytywnych przewidywaniach dotyczących popytu. Odnotowywany jest, większy niż przed miesiącem, spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane redukcje zatrudnienia mogą być nieco większe od zgłaszanych w styczniu. Prognozowany jest wzrost cen usług, ale mniejszy od przewidywanego przed miesiącem.Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 3,0% (przed rokiem 4,3%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (69,2% w lutym br., 70,8% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosła uciążliwość barier związanych z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 39,1% do 47,0%) oraz z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 37,8% do 45,1%).Szczegóły:http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przemysle-budownictwie-handlu-i-uslugach-w-lutym-2017-roku,3,51.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: