GUS: liczba oddanych budynków mieszkalnych wzrosła o 24,9 proc. rdr w I poł. 2021 r.

Nieruchomości / Rynek

Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w I poł. 2021 r. wyniosła 51,5 tys., tj. o 24,9% więcej licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Łączna ich kubatura wyniosła 49,6 mln m3 - 17,7% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,4% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,6%) wybudowano 48% wszystkich mieszkań ulokowanych w nowych budynkach mieszkalnych.

Blok mieszkalny
Fot. stock.adobe.com/ah_fotobox

Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w I poł. 2021 r. wyniosła 51,5 tys., tj. o 24,9% więcej licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Łączna ich kubatura wyniosła 49,6 mln m3 - 17,7% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,4% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,6%) wybudowano 48% wszystkich mieszkań ulokowanych w nowych budynkach mieszkalnych.

"W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,5% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (65,6%) i jednokondygnacyjnych (29,3%), w których znalazło się odpowiednio 36,2% i 14,8% ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (5,1% nowych budynków) usytuowanych zostało 49% mieszkań" - czytamy w raporcie.

Deweloperzy wybudowali 57,5% wszystkich nowo oddanych mieszkań

W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 57,5% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni - 40,2%. W porównaniu z poprzednim rokiem udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem spadł o 7 pkt proc. Wzrósł natomiast odsetek mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych (o 6,5 pkt proc.) oraz łączny udział mieszkań w pozostałych formach budownictwa (o 0,5 pkt proc).

Wodociąg z sieci posiadało 91,6%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 77,6% mieszkań oddanych do użytkowania (pozostałe lokale mieszkalne były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). W gaz z sieci wyposażonych było 40,9% mieszkań, natomiast
w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej - 33,6%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 34,1% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 41,9% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 17,4% w kotły/piece na paliwo stałe, a 6,6% w pozostałe rodzaje ogrzewania), podał również GUS.

Czytaj także: Rynek mieszkaniowy bije kolejne rekordy; raport AMRON-SARFiN za II kwartał 2021 roku >>>

"Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, w I połowie 2021 roku zwiększył się o 3,2 miesiąca w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 41,6 miesiąca. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne" - czytamy dalej.

GUS podał także, uzupełniając wcześniejsze dane, że w I półroczu oddano do użytkowania 105,6 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 10 mln m2 oraz liczbie izb równej 420,6 tys. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań - o 8,5 tys. (8,8%), powierzchni użytkowej mieszkań - o 1,4 mln m2 (16,1%) oraz liczby izb - o 52,7 tys. (14,3%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 95 m2 (w pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku - 89 m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 137,7 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych - 52,7 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 143 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 63,2 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie w pozostałych formach budownictwa (tj. spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym oraz zakładowym) - 50,6 m2.

Liczba oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła o 4,8 proc. rdr

Do eksploatacji przekazano 11,4 tys. nowych budynków niemieszkalnych w I poł. 2021 r. oraz rozbudowano 1,2 tys. (odpowiednio: o 4,8% więcej i 12,7% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 7 mln m2, o 15,4% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r., podał także GUS.

"Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (44,2%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (20,7%) oraz budynki handlowo-usługowe (13,1%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków transportu i łączności (o 21,8%) i ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków szpitali, edukacyjnych i kultury fizycznej (o 15,3%)" - czytamy w komunikacie.

244 nowe budynki biurowe

W I półroczu 2021 roku oddano do użytkowania 244 nowe budynki biurowe, co oznaczało spadek o 7,6% r/r. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 623,3 tys. m2 (wzrost o 4,3%), a największa jej część przypadła na województwo mazowieckie (49,5% wartości krajowej). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwie opolskim (0,3%), świętokrzyskim (0,3%) i podlaskim (0,6%).

W omawianym okresie oddano do eksploatacji 1 362 nowe budynki handlowo-usługowe, (wzrost o 14,6% r/r). Łączna powierzchnia użytkowa budynków tego typu wyniosła 918,1 tys. m2, co oznaczało spadek o 1,8% r/r. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: małopolskie (13,0% udziału w kraju), śląskie (11,1%) i zachodniopomorskie (10,9%). Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w województwie podlaskim (2,1%), opolskim (2,2%) i lubuskim (2,6%), podał również GUS.

490 nowych budynków przemysłowych

W I półroczu 2021 roku wybudowano 490 nowych budynków przemysłowych (spadek o 9,3% r/r). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 1,1 mln m2 i była mniejsza o 37,5% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych posiadały województwa: wielkopolskie (18,3%), śląskie (15,2%) oraz łódzkie (8,8%); najmniejszy - województwa: podlaskie (1,3%), lubuskie (1,7%) i świętokrzyskie (2,1%).

W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 1 089 nowych budynków magazynowych (o 8,9% mniej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków zmniejszyła się względem poprzedniego roku o 23,9% i wyniosła 2 mln m2, osiągając największą wartość w województwach: mazowieckim (18,7% udziału w kraju), wielkopolskim (15,9%) i pomorskim (11,9%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: świętokrzyskim (1,2%) oraz podlaskim (1,4%) i opolskim (1,5%), wymieniono w raporcie.

3 261 nowych budynków gospodarstw rolnych

W I półroczu 2021 roku wybudowano też 3 261 nowych budynków gospodarstw rolnych - o 3,8% więcej r/r. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 1,3 mln m2 (spadek o 6,7% r/r). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (32,1%), wielkopolskie (14,2%) i lubelskie (11,2%), najmniejszym: zachodniopomorskie (1,2%), lubuskie (1,3%) i pomorskie (1,8%).

W I półroczu 2021 roku wydano pozwolenia na budowę 16,7 tys. nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 9,6 mln m2. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty liczby oraz powierzchni budynków (odpowiednio o 20,1% i 37,2%). Zwiększenie planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku budynków przemysłowych i magazynowych (o 73,4%), budynków handlowo-usługowych (o 54,3%), pozostałych budynków niemieszkalnych (o 6,0%) oraz budynków transportu i łączności (o 5,5%). Pozostałe kategorie budynków charakteryzowały spadki - największe w przypadku budynków biurowych (o 23,8%) oraz ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 12,7%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (54,2%), pozostałe budynki niemieszkalne (18,5%) oraz budynki handlowo-usługowe (13,8%), podsumował GUS.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: