GUS: liczba zatrudnionych w gospodarce narodowej wzrosła do 15,71 mln osób w 2017 r.

Rynek pracy

Ludzie w pracy
Fot. stock.adobe.com/monamis

W gospodarce narodowej (łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym i w jednostkach budżetowych prowadzących działalność z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) pracowało w 2017 roku 15 710,8 tys. osób (z tego 7 363 tys. kobiet). Liczba pracujących wzrosła o 417,5 tys. osób r/r, tj. o 2,7% (w tym liczba pracujących kobiet - o 167,2 tys., tj. o 2,3 %), podał Główny Urząd Statystyczny.

W 2017 r. w gospodarce narodowej łącznie pracowało 15 710,8 tys. osób, w tym 7363,0 tys. kobiet. Liczba pracujących wzrosła r/r o 417,5 tys. (o 2,7%), w tym kobiet o 167,2 tys (o 2,3%) #GUS #statystyki #gospodarkanarodowa #zatrudnienie @GUS_STAT

“Wzrost liczby pracujących wystąpił zarówno w sektorze publicznym o 15,0 tys., tj. o 0,4%, jak również w sektorze prywatnym o 402,5 tys., tj. o 3,4%. Udział pracujących w sektorze publicznym kształtował się na poziomie 21,5% natomiast w sektorze prywatnym na poziomie 78,5% ogółu pracujących” – czytamy w raporcie.

W porównaniu z 2013 r. liczba pracujących zwiększyła się o 1 466,6 tys., tj. o 10,3% w tym liczba pracujących kobiet wzrosła o 644 tys. tj. o 9,6 %. W sektorze publicznym odnotowano spadek liczby pracujących z 3 375 tys. osób w 2013 r. do 3 371,3 tys. osób w 2017 r., tj. o 0,1%. W sektorze prywatnym w 2017 r. w porównaniu do 2013 r. wystąpił wzrost liczby pracujących o 1 470,2 tys. osób z 10 869,3 tys. do 12 339,5 tys., tj. o 13,5%, podał też Urząd.

“Analizując liczbę pracujących według rodzaju działalności największy wzrost liczby pracujących w porównaniu do 2013 r. wystąpił w sekcjach: informacja i komunikacja o 35,3% i administrowanie i działalność wspierająca o 32,9% oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna o 22,9%. Największy spadek zauważono w sekcjach: górnictwo i wydobywanie o 18,0% oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,8%” – czytamy dalej.

Struktura pracujących w gospodarce narodowej według sekcji

Struktura pracujących w gospodarce narodowej w latach 2013-2017 według grup sekcji przedstawiała się następująco:

* udział pracujących w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo charakteryzował się tendencją spadkową i mieścił się w granicach od 16,7% w 2013 r. do 15,2% w 2017 r.;

* sekcja przemysł i budownictwo cechuje się stabilnym udziałem pracujących, który oscyluje w granicach od 25,9% do 26,1%;

* odsetek osób pracujących w grupie sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych , transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia , informacja i komunikacja wyróżniał się tendencją rosnącą i mieścił się w przedziale 23,6% do 24,7%;

* udział w grupie sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości był najniższy i wynosił od 3,9% do 3,7%;

* w grupie sekcji pozostałe usługi udział pracujących wzrósł z 29,9% w 2013 r. do 30,3% w 2017 r., podano w materiale.

“Zatrudnienie w gospodarce narodowej (bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) w ostatnim dniu 2017 r. wyniosło 11250,7 tys. osób i było wyższe niż przed rokiem o 330,0 tys. osób, tj. o 3%. Udział kobiet stanowił 49,2% zatrudnionych” – czytamy dalej.

W sektorze publicznym zatrudnienie wynosiło 3 041,2 tys. osób co stanowiło 27% zatrudnionych, natomiast w sektorze prywatnym zatrudnionych było 8 209,5 tys., a więc aż 73% liczby zatrudnionych.

Struktura zatrudnienia ze względu na rodzaj zawartej umowy z pracownikami kształtowała się następująco:

W 2017 r. zostało przyjętych do pracy 2 291,4 tys. osób. Liczba przyjęć do pracy zwiększyła się w odniesieniu do ubiegłego roku o 12,2%. W ub.r. odnotowano 2 000,5 tys. zwolnień z pracy, tj. o 11,7% więcej r/r, podano także

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: