GUS: najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w sierpniu

Gospodarka

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w czerwcu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

Wykresy i długopis
Fot. stock.adobe.com/joel_420

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w czerwcu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w czerwcu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji #finanse i #ubezpieczenia #GUS @GUS_STAT

W sekcji transport i gospodarka magazynowa w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 14,1 (plus 13,5 w lipcu). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,9% badanych firm, a jej pogorszenie - 4,8% (przed miesiącem odpowiednio 19,4% i 5,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podano w komunikacie."Mimo mniej korzystnych diagnoz popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej, przewidywania popytu i sprzedaży są bardziej optymistyczne od formułowanych miesiąc wcześniej, a prognozy sytuacji finansowej są nadal pozytywne. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, nieco szybszy od zgłaszanego w ubiegłym miesiącu. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. Ceny w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć wolniej niż oczekiwano w lipcu" - podał GUS.

W zakwaterowaniu i gastronomii w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 12,3 (w lipcu plus 16,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 18% badanych firm, a jej pogorszenie - 5,7% (przed miesiącem odpowiednio 21,1% i 5,0%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Bieżący popyt i sytuacja finansowa oceniane są korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Diagnozy sprzedaży są nieco mniej pozytywne od zgłaszanych w lipcu. Odpowiednie przewidywania są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Po raz pierwszy w tym roku dyrektorzy jednostek planują nieznaczne redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen" - czytamy dalej.W sekcji informacja i komunikacja w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 18 (w lipcu plus 16,9). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,5% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,5% (przed miesiącem odpowiednio 22,7% i 5,8%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Utrzymują się pozytywne diagnozy popytu i sytuacji finansowej. Bieżąca sprzedaż oceniana jest mniej korzystnie niż przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne i lepsze od zgłaszanych w lipcu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można nadal spodziewać się niewielkiego wzrostu cen" - podano także.

Wreszcie, działalność finansowa i ubezpieczeniowa odnotowała w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury na poziomie plus 26,4 (przed miesiącem plus 27,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 30,0% badanych firm, a jej pogorszenie - 3,6% (w lipcu odpowiednio 30,9% i 3,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Mimo utrzymujących się korzystnych diagnoz popytu i bardziej korzystnych niż w lipcu ocen bieżącej sprzedaży, aktualna sytuacja finansowa oceniana jest mniej pozytywnie niż przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania są mniej optymistyczne od formułowanych w lipcu. Sygnalizowany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują nieznaczny wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się spadku cen, zbliżonego do prognoz z lipca" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł do +10,7 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w sierpniu br. na poziomie plus 10,7 pkt wobec plus 10,3 pkt w poprzednim miesiącu, podał również GUS."W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 10,7 (plus 10,3 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 6,5% (przed miesiącem odpowiednio 16,6% i 6,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.Bieżąca sprzedaż oceniana jest najmniej korzystnie od marca br. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne, najlepsze od maja br. Ostatnie miesiące wskazują na utrzymywanie się pozytywnych diagnoz i prognoz sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, nieco większy od przewidywanego w lipcu. Planowane jest dalsze zwiększenie zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw spodziewają się wzrostu cen, na poziomie zbliżonym do prognozowanego przed miesiącem, podał Urząd.Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 13,1 (przed miesiącem plus 12,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 6,5% (przed miesiącem odpowiednio 18,7% i 6,6%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Diagnozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej optymistyczne niż w ostatnich czterech miesiącach. Przewidywania dotyczące sprzedaży są nieco bardziej korzystne od formułowanych w lipcu. Utrzymują się pozytywne prognozy sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, zbliżony do oczekiwanego przed miesiącem. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, podobne do przewidywanego miesiąc wcześniej. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zapowiadanym w lipcu" - czytamy także w komunikacie.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie wyniósł nadal +6,4 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w sierpniu br. na poziomie plus 6,4, tj. takim samym, jak w poprzednim miesiącu, podał GUS."W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,4 (podobnie jak przed miesiącem). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,0% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9,6% (przed miesiącem odpowiednio 16,1% i 9,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.Utrzymują się pozytywne diagnozy portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Sytuacja fi nansowa oceniana jest nieco bardziej korzystnie niż przed miesiącem. Prognozy portfela zamówień są nieznacznie mniej optymistyczne od przewidywań formułowanych w lipcu, mimo to utrzymują się korzystne oczekiwania dotyczące produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano -montażowe rosną podobnie jak przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw budowlanych planują zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do zapowiadanego w lipcu. Przewidywany jest wzrost cen robót budowlano-montażowych, podobny do oczekiwanego przed miesiącem, podał Urząd."Spośród badanych podmiotów 32,5% (przed rokiem 27,8%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw formułują nieznacznie pozytywne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem" - czytamy dalej.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł m/m do +9,9 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w sierpniu br. na poziomie plus 9,9 pkt wobec plus 12,1 pkt miesiąc wcześniej, podał GUS."Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 9,9 (przed miesiącem plus 12,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9,4% (przed miesiącem odpowiednio 19,8% i 7,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.Oceny dotyczące bieżącego portfela zamówień i produkcji są mniej korzystne niż w lipcu. Sytuacja finansowa nie zmienia się, podał Urząd."Prognozy w zakresie portfela zamówień i produkcji są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem, przy utrzymujących się pozytywnych przewidywaniach dotyczących sytuacji finansowej. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną szybciej niż sygnalizowano w lipcu. Odnotowywany jest niewielki niedobór zapasów wyrobów gotowych. Planowany jest wzrost zatrudnienia w skali podobnej do oczekiwanej przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: