GUS: najlepsza koniunktura we wrześniu w sekcji finanse i ubezpieczenia

Gospodarka

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej we wrześniu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

Napis finanse na tle wierzowców
Fot. Pixabay.com

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej we wrześniu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej we wrześniu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji #finanse i #ubezpieczenia #GUS @GUS_STAT

W sekcji transport i gospodarka magazynowa we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie +12,3 (+14,1 w sierpniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,1% badanych firm, a jej pogorszenie - 5,8% (przed miesiącem odpowiednio 18,9% i 4,8%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podano."Zarówno diagnozy, jak i przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są korzystne i zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, nieco szybszy od zgłaszanego w sierpniu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia. Ceny w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć szybciej niż oczekiwano w sierpniu" - czytamy w komunikacie.

W zakwaterowaniu i gastronomii we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie +6,2 (w sierpniu +12,3). Poprawę koniunktury odnotowuje 17,2% badanych firm, a jej pogorszenie - 11% (przed miesiącem odpowiednio 18% i 5,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podano również."Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej optymistycznie niż w sierpniu. Odpowiednie prognozy są niekorzystne, po raz pierwszy od grudnia ub. r. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane są nieznaczne redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen" - czytamy dalej.W sekcji informacja i komunikacie we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie +17,7 (w sierpniu +18). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,1% badanych firm, a jej pogorszenie - 5,4% (przed miesiącem odpowiednio 23,5% i 5,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Bieżąca sprzedaż oceniana jest korzystnie i podobnie jak przed miesiącem pomimo mniej pozytywnych diagnoz popytu i sytuacji finansowej. Utrzymują się optymistyczne prognozy popytu i sprzedaży, przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są mniej korzystne od formułowanych w sierpniu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można nadal spodziewać się nieznacznego wzrostu cen, podano także.

W działalności finansowej i ubezpieczeniowej we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie +27,1 (przed miesiącem +26,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 31,1% badanych firm, a jej pogorszenie - 4,1% (w sierpniu odpowiednio 30% i 3,6%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Mimo mniej korzystnych ocen bieżącego popytu i sprzedaży, utrzymują się optymistyczne diagnozy sytuacji finansowej. Prognozy popytu i sytuacji finansowej są bardziej pozytywne od zgłaszanych przed miesiącem, natomiast korzystne przewidywania sprzedaży są zbliżone do oczekiwań z sierpnia. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują dalszy wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen" - podsumowano.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł do +12,2 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się we wrześniu br. na poziomie plus 12,2 pkt wobec plus 10,7 pkt w poprzednim miesiącu, podał także GUS."W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 12,2 (w sierpniu plus 10,7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 6,4% (przed miesiącem odpowiednio 17,2% i 6,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.Bieżąca sprzedaż oceniana jest najmniej korzystnie od marca 2017 r., natomiast odpowiednie przewidywania są optymistyczne, najlepsze od listopada ub. r. Ostatnie miesiące wskazują na utrzymywanie się pozytywnych diagnoz sytuacji finansowej, przy bardziej korzystnych prognozach od formułowanych w sierpniu. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z bardziej korzystnymi przewidywaniami dotyczącymi sprzedaży, zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, większy od oczekiwanego w ubiegłym miesiącu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, choć nieco mniejsze od planowanego w sierpniu. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarówbędą nadal rosnąć, podał Urząd.Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 12,8 (przed miesiącem plus 13,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 6,4% (miesiąc wcześniej odpowiednio 19,6% i 6,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Oceny sprzedaży oraz sytuacji finansowej są nieco bardziej optymistyczne niż przed miesiącem. Przewidywania dotyczące sprzedaży są nieznacznie mniej korzystne od formułowanych w sierpniu. Od trzech miesięcy utrzymują się pozytywne prognozy sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, zbliżony do oczekiwanego w ubiegłym miesiącu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, podobne do przewidywanego w sierpniu. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zapowiadanym miesiąc wcześniej" - czytamy także w komunikacie.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się we wrześniu br. na poziomie plus 4, wobec plus 6,4 przed miesiącem, podał również GUS."W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4 (przed miesiącem plus 6,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,3% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 10,4% (przed miesiącem odpowiednio 16,0% i 9,6%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.Diagnozy i przewidywania dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od formułowanych w sierpniu. Zwiększają się opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowany jest wzrost zatrudnienia, choć mniej znaczący od prognozowanego przed miesiącem. Ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć, choć w mniejszym stopniu od oczekiwanego w sierpniu, podano także."Spośród badanych podmiotów 32,6% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 29,6%). Po raz pierwszy od stycznia br. przedsiębiorcy formułują nieznacznie negatywne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych" - czytamy dalej.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle w dół

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się we wrześniu br. na poziomie plus 8,8 pkt wobec plus 9,9 pkt miesiąc wcześniej, podał GUS."Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 8,8 (przed miesiącem plus 9,9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 9,6% (przed miesiącem odpowiednio 19,2% i 9,4%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.Oceny dotyczące bieżącego portfela zamówień są zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, a produkcji są nieco bardziej korzystne niż w sierpniu, podał Urząd."Prognozy w zakresie portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną, podobnie jak sygnalizowano w sierpniu. Stan zapasów wyrobów gotowych jest zbliżony do poziomu uznawanego przez przedsiębiorców za wystarczający. Planowany jest wzrost zatrudnienia mniejszy od oczekiwań sprzed miesiąca. Przedsiębiorcy zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć, choć nieco wolniej niż przewidywano przed miesiącem" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: