GUS: nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły do 126,2 mld zł w 2017 r.

Firma

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 3,4% r/r i wyniosły 126,2 mld zł w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Po trzech kwartałach 2017 r. odnotowano spadek o 1%.

Kobieta z teczką na tle pieniędzy i wykresu
Fot. Pixabay.com

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 3,4% r/r i wyniosły 126,2 mld zł w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Po trzech kwartałach 2017 r. odnotowano spadek o 1%.

#GUS: nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 3,4% r/r i wyniosły 126,2 mld zł w 2017 r. #inwestycje #przedsiębiorstwa @GUS_STAT

"W 2017 roku nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 126,2 mld zł i były (w cenach stałych) o 3,4% wyższe niż przed rokiem (w 2016 roku odnotowano spadek o 13,2%, a po trzech kwartałach 2017 r. spadek o 1%). Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 2%), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 1,6%) oraz na środki transportu (wzrost o 15,6%)" - czytamy w komunikacie.

Największy wzrost nakładów w transporcie i gospodarce magazynowej

Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił transporcie i gospodarce magazynowej (o 37,4% wobec spadku przed rokiem o 48,3%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 13,1% wobec wzrostu przed rokiem o 7%), przetwórstwie przemysłowym (o 5,2% wobec wzrostu o 4,4%), podał też GUS.Spadły natomiast nakłady inwestycyjne m.in. w górnictwie i wydobywaniu (o 11,2% wobec spadku przed rokiem o 6,8%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 11% wobec spadku przed rokiem o 18,6%).

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 126,4 mld zł w 2017 r. i był wyższy o 13,8% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS)."Wynik finansowy brutto wyniósł 150,1 mld zł wobec 131,4 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 23,7 mld zł (wobec 20,4 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 126,4 mld zł i był wyższy o 13,8% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 145,3 mld zł i był wyższy o 8,1% od uzyskanego w 2016 roku, a strata netto wyniosła 18,9 mld zł i zmniejszyła się o 19%" - czytamy w komunikacie."Zysk netto wykazało 80,9% ogółu przedsiębiorstw (wobec 81,5% w 2016 roku), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,4% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,7% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 82,8% jednostek (przed rokiem 83,6%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 90,0% (wobec odpowiednio 90,5% przed rokiem)" - czytamy dalej.

Przychody z całokształtu działalności

Przychody z całokształtu działalności w 2017 roku były wyższe o 9,3% r/r i wyniosły 2 865,06 mld zł, a koszty ich uzyskania wzrosły o 9,1% r/r do 2 714,98 mld zł."Nieznacznie poprawił się wskaźnik poziomu kosztów z 95% przed rokiem do 94,8%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 9,2%, a koszty tej działalności - 9,4%" - napisał też Urząd.Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 94,8% (wobec 95% przed rokiem), a wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się do 4,9% z 5%.Wskaźnik rentowności obrotu brutto wzrósł do 5,2% z 5%, zaś wskaźnik rentowności obrotu netto - do 4,4% z 4,2%."Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (z 2,8% do 10,1%), obsłudze rynku nieruchomości (z 3,3% do 8,5%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 7,1% do 9,2%), informacji i komunikacji (z 4,9% do 6,7%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (z 7% do 8,1%). Najbardziej znaczące osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w budownictwie (z 4,1% do 2,8%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (z 6,2% do 5,4%) oraz przetwórstwie przemysłowym (z 5,2% do 4,8%)" - podano także w materiale.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: