GUS: nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o 11,8 proc. rdr w 2018 r.

Firma

Pracownik wspinający się po stosie pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/beeboys

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 11,8% r/r i wyniosły 153,2 mld zł w 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 11,8% r/r i wyniosły 153,2 mld zł w 2018 r. #inwestycje #firmy #GUS @GUS_STAT

“W 2018 roku nakłady inwestycyjne ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 153,2 mld zł. Wartość nakładów była (w cenach stałych) o 11,8% wyższa niż przed rokiem (w 2017 r. odnotowano wzrost o 3,2%). Zwiększyły się nakłady (w cenach stałych) na budynki i budowle – o 14,7%, na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – o 12,1% oraz na środki transportu – o 4,6%. Udział zakupów1 w nakładach ogółem wyniósł 62,2% (w 2017 roku – 64,0%)” – czytamy w komunikacie.

“Inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: przemysłu – 37% ogółu inwestujących podmiotów, handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 27,2%, budownictwa – 8,2%, oraz transportu i gospodarki magazynowej – 5,4%. Łącznie podmioty te zainwestowały 127,2 mld zł – 83,1% ogółu nakładów badanych podmiotów” – czytamy dalej.

Wśród jednostek przetwórstwa przemysłowego najwyższy udział poniesionych nakładów przypadał na jednostki produkujące artykuły spożywcze – 13,4%, pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy – 13,2%, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych – 9,2%, wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – 8,4% ,wyroby z metali – 8,3%.

Największy udział w zrealizowanych nakładach w 2018 roku miały przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie czterech województw: mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego – łącznie 65,7%, podał Urząd.

Udział w nakładach jednostek małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) wyniósł 7,3%, jednostek średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) – 19,7%, a jednostek dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej) – 73,0%, podał też GUS.

Wynik netto w dół

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 139,2 mld zł w 2018 r. i był niższy o 7,1% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób.

“Wynik finansowy brutto wyniósł 168,1 mld zł wobec 177,3 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 28,9 mld zł (wobec 27,4 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 139,2 mld zł i był niższy o 7,1% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 170,4 mld zł i był niższy o 2,9% od uzyskanego w 2017 roku, a strata netto wyniosła 31,2 mld zł i zwiększyła się o 21,6%” – czytamy w komunikacie.

Zysk netto wykazało 80,4% ogółu przedsiębiorstw, a uzyskane przez nie przychody stanowiły 86,2% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 87,5% przed rokiem), podał Urząd.

“W 2018 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Przychody z całokształtu działalności w 2018 roku były wyższe o 6,5% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,1%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,7% przed rokiem do 95,3%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 7,1%, a koszty tej działalności – 7,2%” – czytamy w komunikacie.

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 36,8% wykazało w 2018 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 35,1% rok wcześniej), a poziom przychodów ze sprzedaży sprzedaży na eksport był o 4,1% wyższy niż w 2017 roku, podano także.

“Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 23,1% do 22,5%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 82,7% przedsiębiorstw wobec 82,6% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy nieznacznemu pogorszeniu, ale były lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw” – czytamy dalej.

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,3% (wobec 94,7% przed rokiem), a wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 4,9% do 4,7%. Zmniejszył się także wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,3% do 4,7% oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 4,5% do 3,9%, podał GUS.

Powyższe badanie GUS obejmuje podmioty o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące księgi rachunkowe.

W marcu br. GUS podał, wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych, który wyniósł 112,7 mld zł w 2018 r. i był niższy o 10,8% w skali roku (na podst. danych z 17 711 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: