GUS o wzroście produktu krajowego brutto w II kwartale 2016 r.

Raporty

W II kwartale 2016 r. Produkt Krajowy Brutto wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,1%.

W II kwartale 2016 r. Produkt Krajowy Brutto wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,1%.

Co istotne - w II kwartale 2016 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 2,4% i był wolniejszy od notowanego w I kwartale 2016 r. (4,1 %). Wpłynął na to spadek akumulacji oraz, zbliżony do notowanego w I kwartale br., wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 3,5 % (wobec 3,4 % w I kwartale br.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 3,3 % w skali roku i było nieznacznie wyższe niż w I kwartale 2016 r. (3,2 %). Po wysokim realnym wzroście akumulacji brutto w I kwartale 2016 r. (8,1 %), w II kwartale br. zanotowano jej spadek o 2,3 %, w tym spadek nakładów brutto na środki trwałe o 4,9 %. W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +2,3 pkt. proc. (wobec 3,9 pkt. proc. w I kwartale 2016 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +2,7 pkt. proc. (wobec +2,8 pkt. proc. w I kwartale 2016 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +1,9 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,8 pkt. proc. (odpowiednio w I kwartale +2,0 pkt. proc. i +0,8 pkt. proc.). W II kwartale pogłębił się ujemny wpływ popytu inwestycyjnego (-0,9 pkt. proc.) w stosunku do notowanego w I kwartale tego roku (-0,2 pkt. proc.), co przy niewielkim pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+0,5 pkt. proc.) przełożyło się na negatywny wpływ akumulacji na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,4 pkt. proc. (wobec +1,1 pkt. proc. w I kwartale 2016 r.). Pozytywnie na tempo wzrostu gospodarczego oddziaływał eksport netto, który wyniósł w II kwartale 2016 r. +0,8 pkt. proc. wobec -0,9 pkt. proc. w I kwartale 2016 r.

O ile, w porównaniu z poprzednim kwartałem, w II kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o wspomniane 0,9%, o tyle wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2016 r. wzrosła realnie o 0,4%. I tak: w przemyśle wartość dodana brutto w II kwartale 2016 r. wzrosła realnie o 1,5%. budownictwie wzrosła realnie o 0,1%, w handlu i naprawach o 1,7%, w transporcie o 2,1%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej spadek wartości dodanej wyniósł 4,0%. Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w II kwartale 2016 r. wzrosła o 0,5%.

Popyt krajowy w II kwartale 2016 r. wzrósł realnie o 0,1%. Spożycie ogółem w II kwartale 2016 r. wzrosło realnie o 0,7%, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 0,6%. Akumulacja w II kwartale 2016 r. zmniejszyła się realnie o 1,9%. Nakłady brutto na środki trwałe w II kwartale 2016 r. zmniejszyły się realnie o 1,2%.

W porównaniu do II kwartału sprzed roku (2015) wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., była wyższa o 2,9%. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 5,1%, w budownictwie była niższa odpowiednio o 9,6%. Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 5,4%, a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 6,9% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2015 r.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 2,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.

Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/wstepny-szacunek-produktu-krajowego-brutto-w-drugim-kwartale-2016-roku,3,56.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: