GUS oszacował produkt krajowy brutto w III kwartale 2016 r.

Aktualności

PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,5 %, w porównaniu z III kwartałem ub. roku – czytamy w najnowszym raporcie GUS.

Co istotne – w III kwartale 2016 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 2,9% i był wyraźnie wyższy od notowanego w II kwartale 2016 r. (2,2%).

Prezentując szczegółowe dane tabelaryczne GUS zwraca uwagę, iż wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2016 r. w porównaniu z II kwartałem wzrosła realnie o 0,5%, w przemyśle o 0,8%, w budownictwie zmniejszyła się realnie o 4,6%. Ta sama wartość w handlu i naprawach wzrosła realnie o 1,1%, w transporcie zmniejszyła się realnie o 0,7%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wzrost wartości dodanej wyniósł 4,3%. Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w III kwartale 2016 r. wzrosła o 0,5%.

Popyt krajowy w III kwartale 2016 r. wzrósł realnie o 1,6%. Spożycie ogółem w III kwartale 2016 r. wzrosło realnie o 1,2%, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 1,4%. Akumulacja w III kwartale 2016 r. zwiększyła się realnie o 0,2%. Nakłady brutto na środki trwałe w III kwartale 2016 r. zmniejszyły się realnie o 2,4%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., była wyższa o 2,4%.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,6%, w budownictwie była niższa odpowiednio o 16,5%, w handlu i naprawach wzrosła o 6,0%, a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 5,2% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2015 r.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 7,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.

Omawiana wartość w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w III kwartale 2016 r. wzrosła w skali roku o 2,3%.

Popyt krajowy w III kwartale 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., był wyższy o 2,9%. Spożycie ogółem w III kwartale 2016 r. było wyższe niż przed rokiem o 4,1%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 3,9%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 4,9%. Akumulacja brutto w III kwartale 2016 r. zmniejszyła się o 1,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 7,7%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 17,3% wobec 19,3% przed rokiem.

Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/wstepny-szacunek-produktu-krajowego-brutto-w-trzecim-kwartale-2016-roku,3,57.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: