GUS: Polska Wschodnia i Śląsk się wyludniają, ale rośnie poziom życia Polaków

Rynek pracy

Według zaprezentowanego przed kilkoma dniami przez Główny Urząd Statystyczny opracowania „Rozwój regionalny Polski – raport analityczny 2021” w latach 2011-2020 w Polsce mimo zjawisk niekorzystnych takich jak pandemia następowały pozytywne tendencje rozwojowe. Pogłębiało się jednak zróżnicowanie w wymiarze terytorialnym, zwłaszcza pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi, a obszarami wiejskimi i zagrożonymi trwałą marginalizacją.

Portfel z pieniędzmi na tle Polski na mapie
Fot. stock.adobe.com/alexlmx

Według zaprezentowanego przed kilkoma dniami przez Główny Urząd Statystyczny opracowania „Rozwój regionalny Polski – raport analityczny 2021” w latach 2011-2020 w Polsce mimo zjawisk niekorzystnych takich jak pandemia następowały pozytywne tendencje rozwojowe. Pogłębiało się jednak zróżnicowanie w wymiarze terytorialnym, zwłaszcza pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi, a obszarami wiejskimi i zagrożonymi trwałą marginalizacją.

Poziom PKB na mieszkańca wśród podregionów kształtował się od wysokiego w dużych aglomeracjach (dla miasta stołecznego Warszawy był prawie 3-krotnie wyższy niż średnia krajowa) do niskiego – w podregionach Polski Wschodniej (na poziomie ok. 50% średniego).

W latach 2011–2020 liczba ludności Polski zmniejszyła się o 273,4 tys., w tym ponad 40% tej wartości stanowił ubytek odnotowany w 2020 r., związany z pandemią.  

Niekorzystne trendy demograficzne utrwaliły się m.in. w województwie śląskim, gdzie liczba ludności zmniejszała się najbardziej, ale stały coroczny ubytek ludności w tym okresie dotyczył przede wszystkim Polski Wschodniej.

Dobre zmiany na rynku pracy

W skali 10 lat we wszystkich regionach wzrosła liczba pracujących w przeliczeniu na 1 000 ludności (o 12,6%). Poprawił się wskaźnik zatrudnienia (do 54,3%), współczynnik aktywności zawodowej (do 56,1%), przy jednoczesnym spadku liczby biernych zawodowo (do 13,3 mln osób) i stopy bezrobocia (do 3,2%, w tym osób młodych – do 7,1%).

W okresie 2011–2020 systematycznie poprawiał się poziom wykształcenia Polaków – udział osób w wieku 15–64 lata posiadających wyższe wykształcenie wzrósł z 20,3% do 28,9% (w Polsce Wschodniej wskaźnik poprawił się blisko o 8,1 p. proc. do 26,6%).

W 2020 r. odsetek ludności z wyższym wykształceniem nadal był ok. 2-krotnie wyższy w miastach niż na wsi (36,3% wobec 18,7%).

Lepsza sytuacja gospodarstw domowych

Odsetek osób posiadających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe w latach 2015–2020 wzrósł ogółem z 40,1% do 50,3%, a odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w dostęp do Internetu – do 90,4%.

Według wyników badania budżetów gospodarstw domowych, w latach 2011–2020 obserwowano systematyczną poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w 2020 r. wyniósł 1 874 zł i był o 58,3% wyższy niż w 2011 r. W Polsce Wschodniej był niższy o 9,4% niż przeciętna krajowa.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych w Polsce w 2020 r. wyniósł 14,8% i zmniejszył się w skali 10 lat o 2,9 p. proc. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w lubelskim (24,4%) i podlaskim (22,9%), najniższą – w śląskim (9,5%).

Produktywność gospodarki (mierzona wartością dodaną brutto na 1 pracującego) w 2019 r. była wyższa w porównaniu z 2011 r. o 33,8%.

PKB na 1 mieszkańca z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej stanowiła w roku 2019 73% średniej unijnej, wobec 66% w 2011 r.

Zmniejszył się natomiast poziom nakładów na środki trwałe. W 2020 roku stopa inwestycji wyniosła ogółem 16,6%, wobec  20,7% w 2011 r.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: