GUS: pomimo pandemii COVID-19 sytuacja na rynku pracy poprawiła się w III kw.

Rynek pracy

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 91,1 tys. na koniec III kwartału 2020 r. i była większa o 9,7 tys., tj. o 11,6% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z końcem III kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 57,5 tys., tj. o 38,7%. Pod koniec III kwartału 2020 r. nieobsadzonych było 18,3 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

Ludzie i wykres gospodarczy
Fot. stock.adobe.com/RVNW

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 91,1 tys. na koniec III kwartału 2020 r. i była większa o 9,7 tys., tj. o 11,6% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z końcem III kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 57,5 tys., tj. o 38,7%. Pod koniec III kwartału 2020 r. nieobsadzonych było 18,3 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

W III kwartale 2020 r. było o 16,4% mniej nowych miejsc pracy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zlikwidowano 33,3% mniej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale oraz o 24% mniej niż w III kwartale 2019, podał Urząd.

"Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną na formularzu Z–05. Obejmuje ono jednostki sprawozdawcze zatrudniające przynajmniej 1 osobę. Pod pojęciem jednostek sprawozdawczych rozumie się podmioty gospodarki narodowej lub ich jednostki lokalne, od których zbiera się dane statystyczne. Wyniki badania są uogólniane na populację generalną podmiotów gospodarki narodowej zatrudniających przynajmniej 1 osobę. W III kwartale 2020 r. większość z nich, bo 90,8% stanowiły jednostki sektora prywatnego. Pod względem wielkości wyrażonej liczbą pracujących przeważały jednostki, w których pracowało do 9 osób -– stanowiły one 64,5%" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Barometr Ofert Pracy w listopadzie w górę, w niektórych branżach spora redukcja wakatów >>>

Podstawowe wyniki badania w III kwartale 2020 r. wskazują, że pomimo trwania epidemii sytuacja na rynku pracy poprawiła się względem poprzednich kwartałów br., zaznaczył Urząd.

Na wzrost lub spadek liczby nowo tworzonych i likwidowanych miejsc pracy ma wpływ sytuacja gospodarcza kraju, a od marca 2020 r. także pandemia COVID-19.

"Z analizy prezentowanego szeregu danych wynika, że w Polsce tworzenie i likwidowanie miejsc pracy odbywa się cyklicznie. W przypadku miejsc pracy nowo tworzonych ich liczba była największa w pierwszych kwartałach, a najmniejsza zazwyczaj w czwartych. Tendencja wzrostu liczby nowo tworzonych miejsc pracy w pierwszych kwartałach utrzymuje się od 2012 r., największy wzrost odnotowano w 2019 r. Po znaczącym spadku liczby nowo utworzonych miejsc pracy w I i II kwartale 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. (co zapewne było spowodowane wpływem epidemii COVID-19), w III kwartale tendencje spadkowe zostały wyhamowane i odnotowano wzrost liczby nowo utworzonych miejsc pracy" - podano też w materiale.

Wolne miejsca pracy głównie w sektorze prywatnym

Wolne miejsca pracy na koniec III kw. 2020 r. koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (79,6%). Najwięcej ich wykazano w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (53,6%), podał GUS.

"Podobnie jak w poprzednich kwartałach najwięcej wolnych miejsc pracy pozostawało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (24,6%)" - czytamy dalej.

W III kw. 2020 r. nieobsadzone miejsca pracy były oferowane przede wszystkim dla robotników przemysłowych i rzemieślników (23,5%), podał Urząd.

Udział pracy zdalnej wyniósł 5,8% w ogólnej liczbie pracujących we wrześniu

Udział pracy zdalnej spadł do  5,8% w ogólnej liczbie pracujących na koniec września br. wobec 10,2% na koniec czerwca 2020 r., podał także GUS.

"W końcu września 2020 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem 'Popyt na pracę' wyniósł 5,8% i było to o 4,4 pkt proc. mniej niż w końcu czerwca 2020 r. W III kwartale skala wykorzystania pracy zdalnej w sektorze prywatnym była większa niż w sektorze publicznym" - czytamy w komunikacie.

W skali całej gospodarki wykorzystanie pracy zdalnej w celu ograniczenia zagrożenia epidemicznego pozostało największe w jednostkach zatrudniających powyżej 49 osób.

"Udział pracujących zdalnie w jednostkach tej wielkości wyniósł 7,6%, ale było to o ok. 4 pkt proc. mniej niż w II kwartale 2020 r. W jednostkach zatrudniających mniej niż 50 osób pracę zdalnie świadczyło średnio nieco ponad 3% pracujących" - czytamy dalej.

Co 6. pracujący wykonywał w regionie warszawskim stołecznym pracę zdalnie

W stopniu znacząco wyższym niż średnio w Polsce przejście na pracę zdalną miało miejsce w regionie warszawskim stołecznym. Co 6. pracujący wykonywał tam pracę zdalnie w następstwie zaistniałej sytuacji epidemicznej, podał Urząd.

"Wśród pozostałych regionów zastosowanie omawianej formy pracy w realiach zagrożenia epidemicznego w najmniejszym stopniu miało miejsce w regionach: podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, gdzie pracę zdalną z powodu zagrożenia COVID-19 wykonywał tylko ok. 1% pracujących" - czytamy dalej.

Jak podał GUS, praca zdalna w III kw. br. była zróżnicowana według rodzaju działalności. W sekcji obejmującej przetwórstwo przemysłowe praca zdalna była wykonywana przez 2,2% pracujących. W usługach skala zjawiska była ponad 4-krotnie większa, przy czym wykorzystanie omawianej formy pracy było warunkowane specyfiką usług.

W sekcji informacja i komunikacja tą formą pracy z powodu pojawienia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zostało objętych około 50% pracujących, podał GUS.

"Blisko co 10 pracujący w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę pracował zdalnie. Tę formę pracy w znaczącym stopniu stosowano także w sekcjach działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – zdalnie pracę wykonywał co 4 pracujący w tych sekcjach. W pozostałych sekcjach przejście na pracę zdalną dotyczyło mniej niż 8% pracujących" - podał Urząd w komunikacie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: