GUS: Przepływ pieniądza w I półroczu 2016 r.

Raporty

"W większości obszarów gospodarki utrzymywały się tendencje wzrostowe, a dynamika w drugim kwartale kształtowała się nieco korzystniej niż w pierwszym" - czytamy w najnowszym, wielowątkowym i obszernym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego pt. "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2016 r.". Z wielu szczegółowych wyliczeń olbrzymią uwagę zwracają dane ilustrujące przepływy pieniężne. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej trzem - najistotniejszym z naszego punktu widzenia - elementom raportu dotyczącym: pieniądza. rynku giełdowego oraz budżetu państwa. Dzisiaj prezentujemy część pierwszą.

"W większości obszarów gospodarki utrzymywały się tendencje wzrostowe, a dynamika w drugim kwartale kształtowała się nieco korzystniej niż w pierwszym" - czytamy w najnowszym, wielowątkowym i obszernym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego pt. "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2016 r.". Z wielu szczegółowych wyliczeń olbrzymią uwagę zwracają dane ilustrujące przepływy pieniężne. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej trzem - najistotniejszym z naszego punktu widzenia - elementom raportu dotyczącym: pieniądza. rynku giełdowego oraz budżetu państwa. Dzisiaj prezentujemy część pierwszą.

Podaż pieniądza M3 (na podstawie danych NBP) na koniec czerwca br. wyniosła 1200,4 mld zł, tj. była o 3,9% wyższa niż w końcu grudnia ub. roku i o 0,9% większa niż przed miesiącem.

Zasoby pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) na koniec czerwca br. wyniosły 163,2 mld zł i wzrosły o 9,0% w porównaniu z końcem ub. roku, a w stosunku do końca maja br. zwiększyły się o 2,1%.

Depozyty i inne zobowiązania, stanowiące główną pozycję w strukturze podaży pieniądza (M3), w końcu czerwca br. wyniosły 1028,6 mld zł, tj. o 3,3% więcej niż na koniec ub. roku i o 0,8% więcej niż przed miesiącem. Największy udział w tej pozycji (65,8%) miały depozyty i inne zobowiązania wobec gospodarstw domowych, które wzrosły w stosunku do końca ub. roku o 4,8%. Depozyty przedsiębiorstw zmniejszyły się w tym okresie o 2,5%.

Pozostałe składniki M3 na koniec czerwca br. wyniosły 8,7 mld zł. Wartość tej pozycji w porównaniu ze stanem na koniec ub. roku spadła o 10,6%, a w stosunku do maja br. zmniejszyła się o 0,3%.

Kolejnym czynnikiem kształtującym stan zasobów pieniądza były aktywa zagraniczne netto, które na koniec czerwca br. wyniosły 211,3 mld zł. Ich wartość wzrosła w porównaniu z końcem ub. roku o 12,7%, a w stosunku do maja br. zwiększyła się o 1,0%.

Aktywa krajowe netto na koniec czerwca br. ukształtowały się na poziomie 989,2 mld zł, tj. więcej niż w końcu ub. roku o 2,2% i w porównaniu z końcem maja br. o 0,9%.

Należności, stanowiące największą pozycję w strukturze aktywów krajowych netto, w końcu czerwca br. wyniosły 1102,0 mld zł, tj. o 2,4% więcej niż na koniec ub. roku i o 0,8% więcej niż przed miesiącem. Największy udział w tej pozycji (59,2%) miały należności od gospodarstw domowych, które wzrosły w stosunku do końca ub. roku o 3,2%. Należności od przedsiębiorstw zwiększyły się w tym okresie o 3,4%.

Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego na koniec czerwca br. wyniosło 224,5 mld zł. Zadłużenie to wzrosło o 11,5% w porównaniu z końcem ub. roku, a w stosunku do maja br. zwiększyło się o 3,5%.

Czynnikiem obniżającym stan zasobów pieniądza było ujemne saldo pozostałych pozycji netto, w kwocie 337,4 mld zł, które pogłębiło się w relacji do stanu na koniec ub. roku o 27,5 mld zł oraz w stosunku do końca maja br. - o 7,6 mld zł.

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego od 5 marca ub. roku utrzymują się na niezmienionym poziomie: stopa lombardowa - 2,50%, stopa redyskonta weksli - 1,75%, stopa referencyjna - 1,50%, stopa depozytowa - 0,50%.

Średni miesięczny kurs euro w czerwcu br. był nieznacznie niższy niż w maju br. i wyższy niż przed rokiem o 5,8%. Kurs dolara amerykańskiego wzrósł w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,5%, a w skali roku zwiększył się o 5,7%. Kurs franka szwajcarskiego był wyższy w porównaniu z majem br. o 1,3%, a stosunku do czerwca ub. roku wzrósł o 1,4%.

Szczegóły:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-kraju-w-i-polroczu-2016-r-,1,50.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: