GUS: wynik finansowy banków wyniósł 10,6 mld zł za trzy kwartały 2017 r.

Gospodarka

Wynik finansowy netto sektora bankowego za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 10,55 mld zł, czyli o 7,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Suma bilansowa wzrosła w tym czasie o 5,2% i wyniosła 1 752,3 mld zł.

Wynik finansowy netto sektora bankowego za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 10,55 mld zł, czyli o 7,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Suma bilansowa wzrosła w tym czasie o 5,2% i wyniosła 1 752,3 mld zł.

Wynik finansowy banków wyniósł 10,6 mld zł za trzy kwartały 2017 r. - podał #GUS

Wynik finansowy netto w okresie I-IX 2017 r. wyniósł 10,6 mld zł, na co składały się zyski netto 602 banków w kwocie 10,9 mld zł oraz straty netto o wartości 0,4 mld zł 16 banków (11 komercyjnych, w tym 7 oddziałów instytucji kredytowych oraz 5 spółdzielczych) - podał GUS.Wynik działalności bankowej wyniósł 45,9 mld zł, co oznacza wzrost o 1,1% w skali roku. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 10,9% r/r 31,4 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 8,8% do 10,3 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły do 24,6 mld zł

Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz z tytułu różnic kursowych netto zmniejszył się o 16,5%, osiągając wartość 2,5 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 12,6% i wyniosły 1,1 mld zł.GUS podał również, iż koszty działania banków wzrosły o 3,4% do 24,6 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 50,3% tych kosztów, tj. 12,4 mld zł (wzrost o 3,9%). Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 2,9% do 12,2 mld zł, głównie z powodu kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych oraz z tytułu wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ile wyniosła suma bilansowa sektora bankowego?

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 5,5 mld zł (o 3,4% więcej), z czego 99,5% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Rezerwy zmniejszyły się o 47,1% do poziomu 0,4 mld zł.Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 3,8% w skali roku osiągnął wartość 14,2 mld zł.Suma bilansowa sektora bankowego wyniosła 1 752,3 mld zł na koniec września i była o 5,2% wyższa niż rok wcześniej.

Kredyty dla przedsiębiorstw w większości dla MŚP

Największą pozycją aktywów były kredyty i inne należności, ich wartość wyniosła 1 230,1 mld zł (wzrost o 4,8%) i stanowiły one 70,2% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, osiągnęły one wartość 1 492,5 mld zł (o 5,1% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 85,2% pasywów - podał Urząd.Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu wyniosły 1 042,7 mld zł (wzrost o 4,3%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw - 367,2 mld zł (wzrost o 6,0%) i dla gospodarstw domowych - 668,7 mld zł (więcej o 3,3%).Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,6%) zaciągnięte przez MŚP. W kredytach gospodarstw domowych 80,8% stanowiły łącznie kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (395,0 mld zł, w tym 115,6 mld zł w CHF) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (145,1 mld zł).

Kapitały własne banków się zwiększyły

Depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 019,0 mld zł (wzrost o 5%). Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 14,1%, a depozytów terminowych obniżyła się o 5,5%.Działalność operacyjną w końcu września 2017 r. prowadziło 618 banków, tj. o 5 mniej niż rok wcześniej na skutek spadku liczby banków spółdzielczych do 555 (cztery banki spółdzielcze połączyły się z innymi bankami spółdzielczymi, a jeden bank spółdzielczy zakończył działalność z powodu ogłoszenia upadłości).Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 63. Liczba oddziałów instytucji kredytowych zwiększyła się do 28 (o 2 więcej – dwa banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego zostały przekształcone w oddziały instytucji kredytowych oraz działalność rozpoczęły dwa nowe oddziały instytucji kredytowych, a dwa oddziały instytucji kredytowych zakończyły działalność decyzją swoich właścicieli)- podał także GUS.Kapitały własne banków zwiększyły się o 7,6% do 196,1 mld zł na koniec września 2017 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: