GUS: wynik finansowy netto banków spadł o 1,7% r/r w 2017 r.

Gospodarka / Z rynku

Wynik finansowy banków netto spadł o 1,7% r/r do 13,64 mld zł w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując sygnalne dane.

Napis: bank na budynku
Fot. Pixabay.com

Wynik finansowy banków netto spadł o 1,7% r/r do 13,64 mld zł w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując sygnalne dane.

#GUS: wynik finansowy netto w 2017 r. wyniósł 13,6 mld zł, na co składały się zyski netto 598 banków w kwocie 14,5 mld zł oraz straty netto 18 banków o wartości 0,8 mld zł #banki @GUS_STAT

"Wynik finansowy netto w 2017 r. wyniósł 13,6 mld zł, na co składały się zyski netto 598 banków w kwocie 14,5 mld zł oraz straty netto 18 banków (12 komercyjnych, w tym 8 oddziałów instytucji kredytowych oraz 6 banków spółdzielczych) o wartości 0,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.Wynik działalności bankowej wyniósł 61,6 mld zł, tj. o 4,2% więcej niż w 2016 r. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 12,1% do poziomu 42,5 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 9,2% do 13,7 mld zł."Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz z tytułu różnic kursowych netto zmniejszył się o 20,2%, osiągając wartość 3,3 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 10,7% i wyniosły 1,2 mld zł" - czytamy dalej.

Koszty działania banków wzrosły o 4,2% do 32,9 mld zł

Koszty działania banków wzrosły o 4,2% do 32,9 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 50,4% tych kosztów, tj. 16,6 mld zł (wzrost o 5,7%). Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 2,8% do 16,3 mld zł, głównie z powodu kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych oraz kosztów informatycznych, podał także Urząd."Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 8,3 mld zł (o 7,8% więcej), z czego 99,3% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 1,2% i wyniosła 2,9 mld zł. Rezerwy zmniejszyły się o 35,9% do poziomu 0,7 mld zł" - napisano także w materiale.Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 grudnia 2017 r. wyniosła 1 777 mld zł i była o 4,1% wyższa niż rok wcześniej.

"Największą pozycją aktywów były kredyty i inne należności, ich wartość wyniosła 1 236,7 mld zł (wzrost o 3,6%) i stanowiły one 69,6% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Osiągnęły one wartość 1 504,9 mld zł (o 3,4% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 84,7% pasywów. Kapitały własne zwiększyły się o 11,2% do 204,3 mld zł, a ich udział w pasywach wyniósł 11,5%" - czytamy w komunikacie.

Wzrost wartości kredytów

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. wyniosła 1 140,4 mld zł, co oznaczało wzrost o 3,1% r/r."Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 91,2% tej kwoty i wyniosły 1 040,3 mld zł (wzrost o 3,2%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw - 365,8 mld zł (wzrost o 6,1%) i dla gospodarstw domowych - 667,5 mld zł (więcej o 1,7%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,5%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe (390,9 mld zł, w tym 107,1 mld zł w CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (147,0 mld zł) stanowiły łącznie 80,6% kredytów gospodarstw domowych" - podano także.Depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 grudnia 2017 r. osiągnęły łączną wartość 1 131,5 mld zł (wzrost o 4,3%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 062,5 mld zł (więcej o 4%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 69 mld zł (wzrost o 8,6%), podał też GUS.

Zmniejszenie liczby banków

Działalność operacyjną w końcu grudnia 2017 r. prowadziło 616 banków, tj. o 5 mniej niż rok wcześniej. Zmniejszenie liczby banków ogółem było wynikiem zmniejszenia się liczby banków spółdzielczych do 553, z powodu połączenia się 5 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi. Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 63, podano także w materiale.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: