GUS: wynik finansowy netto banków i ubezpieczycieli w 2019 roku w górę

Z rynku

Wynik finansowy netto banków wzrósł o 12,2% r/r do 14,64 mld zł w 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując sygnalne dane.

Bank
Fot. stock.adobe.com/ReisMedia

Wynik finansowy netto banków wzrósł o 12,2% r/r do 14,64 mld zł w 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując sygnalne dane.

Na wynik finansowy netto w 2019 r. składały się zyski netto 570 banków w kwocie 15,9 mld zł oraz straty netto 30 banków o wartości 1,3 mld zł #banki #GUS @GUS_STAT

"Na wynik finansowy netto w 2019 r. składały się zyski netto 570 banków w kwocie 15,9 mld zł oraz straty netto 30 banków (16 komercyjnych, w tym 11 oddziałów instytucji kredytowych oraz 14 banków spółdzielczych) o wartości 1,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków wzrósł do 1,77 mld zł w okresie styczeń – luty 2020 r. >>>

Wynik działalności bankowej wyniósł 70,65 mld zł

Wynik działalności bankowej wyniósł 70,65 mld zł, tj. o 9,7% więcej niż w 2018 r. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 9,8% do poziomu 49,04 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł się o 8,4% do 13,32 mld zł.

"Według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. największą pozycją aktywów sektora bankowego były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu i stanowiły one 71,2% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, które stanowiły 86,1% pasywów. Udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł 10,6%" - czytamy dalej.

Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2020 roku wyniósł 1,78 mld zł >>>

Suma bilansowa banków zwiększyła się o 5,6% i wyniosła 1 992,4 mld zł, podał Urząd.

"Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4,4% do kwoty 1 131,0 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 9,6% do 1 262,3 mld zł" - czytamy dalej.

"Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (53,6%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe (w tym 98,3 mld zł powiązane z kursem CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych stanowiły łącznie 82,8% kredytów gospodarstw domowych" - podał Urząd.

Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 3,7 pkt proc. (do 33,3%). Udział depozytów terminowych w depozytach tych dwóch sektorów osobno obniżył się odpowiednio o 3,4 pkt proc. i 9 pkt proc. (do 34% i 23,1%), podał też GUS.

Działalność operacyjną w końcu grudnia 2019 r. prowadziło 600 banków

Działalność operacyjną w końcu grudnia 2019 r. prowadziło 600 banków, tj. o 12 mniej niż rok wcześniej. Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się o 1 i wyniosła 62 banki, podano także w materiale.

Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł o 8% r/r

Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 7 224,1 mln zł w 2019 roku i był wyższy o 8% w skali roku. Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 2 584,2 mln zł (wzrost o 5,7% r/r), a towarzystwa majątkowe 4 639,9 mln zł (wzrost o 9,3% r/r), podał także GUS. Składka przypisana brutto ogółem wyniosła 63 831,3 mln zł w 2019 r. (wzrost o 2,7% r/r).

"Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 7 224,1 mln zł i był wyższy o 8% niż w 2018 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 2 584,2 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 4 639,9 mln zł. Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 6 179 mln zł i był wyższy o 2,8% niż w 2018 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 3 248,3 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 2 930,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 34,9%, a zakładów działu II - 65,1%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskała grupa 'ubezpieczenia na życie'. Kolejną pozycję zajmowała grupa 'ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym'. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 37,0% i 32,1% wartości składek przypisanych brutto działu I. " - czytamy dalej.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 194 010,9 mln zł (wzrost w skali roku o 0,7%), podano także.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem wyniosły 40,9 mld zł; składki zebrane z tytułu polis komunikacyjnych wyniosły 23,6 mld zł.

Aktywa zakładów ubezpieczeń zwiększyły się w skali roku o 0,7%, podał Urząd.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: