GUS: wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych spadł o 19 proc. w I poł. 2020 r.

Firma

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 63,2 mld zł w I poł. 2020 r. i był niższy o 19% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób.

Mężczyzna w garniturze układający pieniądze w rosnący stos
Fot. stock.adobe.com/rangizzz

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 63,2 mld zł w I poł. 2020 r. i był niższy o 19% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób.

.@GUS_STAT: nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych spadły (w cenach stałych) o 6,6% r/r i wyniosły 65,4 mld zł w I poł. 2020 r. #GUS

"Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 62,3 mld zł (tj. niższym o 19% w porównaniu z osiągniętym w I półroczu 2019 roku). Odnotowany zysk netto był wyższy o 0,9%, a strata netto była wyższa o 88,1%. Zysk netto wykazało 71,6% ogółu badanych przedsiębiorstw (wobec 72,5% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 76,4% przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 83,7% przed rokiem)" - czytamy w raporcie.

Wynik finansowy brutto wyniósł 76,2 mld zł wobec 91,8 mld zł rok wcześniej. W podziale na grupy przedsiębiorstw według liczby pracujących, w skali roku zanotowano spadek wyniku finansowego brutto w jednostkach dużych o 28,3%, a wzrost w jednostkach średnich o 4,1% i w jednostkach małych o 1,9%. Obciążenia wyniku finansowego brutto wyniosły 13,8 mld zł (o 7,1% mniej niż rok wcześniej, z czego spadek w jednostkach dużych o 13,1% i w jednostkach małych - o 3,2%, a w jednostkach średnich wzrost o 13,3%), podał Urząd.

"Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 75,2 mld zł i był niższy o 6,8% niż w I półroczu 2019 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 9,1 mld zł i był wyższy o 2,4 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano znaczne pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 8,1 mld zł wobec 4,4 mld zł w I półroczu 2019 roku)" - czytamy dalej.

Największy spadek zarówno wyniku finansowego brutto, jak i wyniku finansowego netto w stosunku do osiągniętego w I półroczu 2019 roku odnotowano w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, górnictwo i wydobywanie oraz zakwaterowanie i gastronomia.

W sierpniu br. Urząd podał, że wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających 50+ osób wyniósł 65,3 mld zł w I poł. 2019 r. i był wyższy o 4,6% w skali roku.

W okresie styczeń-czerwiec 2020 roku wyniki finansowe 43 886 badanych przedsiębiorstw niefinansowych były znacznie niższe od uzyskanych przed rokiem. Badanie to obejmuje przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące księgi rachunkowe. podał GUS.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych spadły o 6,6 proc. rdr

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych spadły (w cenach stałych) o 6,6% r/r i wyniosły 65,4 mld zł w I poł. 2020 r., podał także GUS, prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób.

"W I półroczu 2020 roku nakłady inwestycyjne ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 65,4 mld zł. Wartość nakładów była (w cenach stałych) o 6,6% niższa niż przed rokiem (w I półroczu 2019 r. odnotowano wzrost o 17,9%). Nieznacznie zwiększyły się nakłady (w cenach stałych) na budynki i budowle - o 1,2%, zmniejszyły się natomiast nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia - o 5,9% oraz na środki transportu – o 25,6%. Udział zakupów1 w nakładach ogółem wyniósł 58,6% (w I półroczu 2020 roku 62,3%)" - czytamy w raporcie.

Przedsiębiorstwa duże, tj. o liczbie pracujących 250 osób i więcej, zrealizowały 75,8% ogółu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez badane przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 10 osób i więcej. Jednostki średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) - 18,2%, a jednostki małe (o liczbie pracujących 10-49 osób) - 6%, podał GUS.

"Ponad 74% nakładów inwestycyjnych poniosły podmioty duże, tj. o liczbie pracujących 250 i więcej osób. Jednostki średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) zrealizowały 19%, a jednostki małe (o liczbie pracujących 10-49 osób) - 6,5% ogółu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez badane podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej osób" - czytamy dalej.

Czytaj także: Dlaczego w Polsce spadają inwestycje prywatnych przedsiębiorstw?

Inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: przemysłu - 39,8% ogółu inwestujących przedsiębiorstw, handlu; naprawy pojazdów samochodowych - 25,2%, budownictwa - 7,7%, transportu i gospodarki magazynowej - 4,9%, informacji i komunikacji - 4,4% oraz administrowania i działalności wspierającej - 2,8%. Łącznie przedsiębiorstwa te zainwestowały 62,1 mld zł, tj. 95% ogółu nakładów badanych przedsiębiorstw, podano także.

GUS podał, że wśród jednostek przetwórstwa przemysłowego najwyższy udział poniesionych nakładów przypadał na jednostki produkujące urządzenia elektryczne - 17,9%, pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy - 14,8%, artykuły spożywcze - 12,1%, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych - 7,7%, chemikalia i wyroby chemiczne - 6,2%, wyroby z metali - 5,6%, wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - 5,3% oraz koks i produkty rafinacji ropy naftowej - 5%.

Największy udział w zrealizowanych nakładach w I półroczu 2020 roku miały przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie czterech województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego łącznie 67,5%.

W niniejszej publikacji przedstawiono dane o przychodach, kosztach i wynikach finansowych oraz aktywach obrotowych, zobowiązaniach i nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących działalność gospodarczą. Źródłem informacji są sprawozdania sporządzane na formularzu F01/I01 przez przedsiębiorstwa niefinansowe o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące księgi rachunkowe, podał GUS.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: